Barn og unge med særskilte omsorgsbehov

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på. Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet. Bufdir har avklart med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at dette også kan omhandle de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem, eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt omsorgsbehov. For å hindre spredning av smitte må kommunene ha en restriktiv praksis.

Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon.

2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus).

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

• Barnet skal være under 12 år.

• Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.

• Det ikke finnes ingen andre muligheter for barnepass.

• Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Kritisk samfunnsfunksjon

Beredskapsutvalget anser at følgende 14 funksjoner + apotek er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Listen, med en utdyping av hvilket personell dette gjelder, finner dere her: https://www.regjeringen.no    

For øvrig viser vi til oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettside: https://www.udir.no/

Informasjon om fakturering - SFO, barnehage og kulturskole i Kåfjord kommune

Foreldre skal ikke betale for barnehage og SFO når disse er stengt.

Faktura for SFO/barnehage med forfall 25. mars: Betales ved forfall. Denne gjelder tjenester gitt i mars. Dager det ikke er gitt tilbud for i mars trekkes fra i første faktura etter at barnehagen er åpnet igjen.

Faktura for SFO/barnehage med forfall 25. april: Dersom barnehager/SFO fortsatt er stengt kommer ingen faktura.

NB! Dersom Korona tiltakene medfører redusert inntekt for din familie, ta kontakt med kommunen for betalingsordning.

Kulturskoleregning med forfall i juni for 1. halvår 2020

Kommunen kommer tilbake til hvordan vi vil håndterer dette.

Gutt fanger snøfnugg