Kåfjord kommune ønsker å være en næringsrettet kommune hvor det skal være attraktivt og spennende å starte og drive bedrift. Har du planer om å starte eller videreutvikle egen virksomhet, så kan og ønsker Kåfjord kommune å bistå med råd og veiledning.
 
Kommunen har de siste årene hatt fokus på utvikling av reiseliv og kulturnæringer. Vi kan nevne Gorsabrua, merket turløyper, skilting av kulturminner og etablering av Visit Lyngenfjord (interkommunalt reiselivsselskap).Vi håper at næringen og næringsetablerere vil utnytte de mulighetene dette gir. Spesielt reiselivs- og kulturnæringer tror vi vil ha gode muligheter i framtiden.
 
Olderdalen sentrum
 
Jordbruket er en stor og viktig næring for Kåfjord kommune. Vi ønsker være med utvikle denne næringen også i framtiden. Videre har kommunen et sterkt ønske om å tiltrekke seg annen produksjons- og tjenesteytende næring, noe vi fortsatt vil jobbe aktivt for.
Kåfjord kommune har et næringsfond som kan støtte opp om næringsutvikling i Kåfjord. I tillegg har vi samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og Halti Næringshage, noe som etablerere kan trekke veksler på. Innovasjon norge og Næringshagen vil også være et alternativ til kommunal rådgivningstjeneste.
 

Å starte bedrift i Kåfjord - etableringstilskudd

Kåfjord kommune yter støtte til personer som vil etablere virksomhet i kommunen. Etableringstilskudd ytes til nyetableringer etter en kort søkeprosess. Det gis også støtte i form av rådgivning og introduksjon til etablerte nettverk. Det er spesielt gode ordninger for unge etablerere.
 

Kommunalt nærings- og utviklingsfond

Fra kommunens næringsfond kan gründere / etablerere  og etablert næringsliv søke tilskudd og lån. Videre mottar vi årlige utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune som skal brukes til å støtte forskjellige utviklingsprosjekter. Av disse ordningene tildeles det i hovedsak to typer tilskudd og lån; etablerertilskudd og investeringstilskudd og investeringslån.
 
 
Det er søker som skal skrive søknaden. Ta kontakt med kommunen om du trenger hjelp til å legge søknaden inn i søknadssystemet.
 
2016-03-21 15.42.43.jpg
 
Næringsareal
Kåfjord kommune har regulerte næringsarealer i alle kommunedeler. Det er også mulig å søke om nye næringsarealer utenfor regulerte områder. Kart og mer info finnes underBolig og eiendom
 
Næringskonsulent
Næringskonsulenten skal bidra til å utforme og iverksette kommunens næringspolitikk, yte bistand til eksisterende bedrifter, nyetablerere samt følge opp politiske vedtak innenfor saksområdet. Saksbehandling av næringssaker ligger også til denne stillingen. Forvaltning av kommunens næringsfond og gi veiledning, informasjon osv. om forskjellige virkemiddelsordninger.
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.