Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

Dato FOR-2020-03-13-287
Departement Helse- og omsorgsdepartementet
Ikrafttredelse 13.03.2020, med virkning for personer som har ankommet Norge etter 27.02.2020
Endrer FOR-2020-03-12-271
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-1994-08-05-55-§1-2, LOV-1994-08-05-55-§7-12
Kunngjort 13.03.2020   kl. 21.45
Journalnr 2020-0271
Korttittel Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden
 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 7-12. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 1.Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Bestemmelsen gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.

§ 2.Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

§ 3.Isolering

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Personer som har symptomer ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering.

§ 4.Svalbard og Jan Mayen

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

Personer som er omfattet av karanteneplikten etter § 1, skal etter ankomst til Norge ikke reise videre til Svalbard før etter utløpet av karanteneperioden.

Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 2 på Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 5.Endringer i forskriften

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften.

§ 6.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 12. mars 2020 nr. 271 om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden.

Forskriften har virkning for personer som har ankommet Norge etter 27. februar 2020.