Kommunestyret vedtok de nye prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet den 28.02.2022, sak 15/22.

Nye endringer:

  • Nydyrkingstilskudd i landbruket: Tilskuddssatsen til nydyrking er økt til kr 2.000,-/dekar. Godkjent antall dekar ved nydyrkingsstøtte redusert til 3 dekar. Nyetablerte i landbruket kan søke om nydyrking av minimum 1 dekar.
  • Ungdom/ generasjonsskifte i primærnæringer: Det gis stipend kr 60.000,- som deles opp i 3 utbetalinger på kr 20.000/år.
  • Lån: økt prosentandel ved tildeling av bare lån til 40%. Næringslån gis som rentefritt. Ved nyetablering eller videre utvikling kan det innvilges inntil 2 år avdragsfrihet.
  • Delegert fullmakt til kommunedirektør: saker med søknadsbeløp inntil kr 50.000,- behandles av kommunedirektøren. Dette tiltaket har som mål å redusere saksbehandlingstiden.