Bakgrunn

Deling av eiendeler og tjenester har blitt enklere og mer utbredt de siste årene. Dette skyldes mulighetene som den digitale økonomien åpner for, og nye forretningsmodeller.

Aktører i delingsøkonomien opererer for en stor del i markeder der tradisjonelle bedrifter er omfattet av en opplysningsplikt for tredjepart.

En opplysningsplikt for formidlingsselskapene kan bidra til økt likebehandling og enklere skatterapportering for utleierne/tjenesteyterne.

Skattemyndighetene vil dermed kunne få et bedre utgangspunkt for oppfølging, veiledning og kontroll av de skattepliktige aktørene. Digitalisering og høy grad av automatisering av prosesser innenfor delingsøkonomien, gir et godt utgangspunkt for tilgang til informasjon.

Omfanget av rapporteringsplikten

 

Opplysninger skal gis av virksomheter som formidler utleie av fast eiendom eller på vegne av utleier inngår kontrakt om utleie av fast eiendom etter skatteforvaltningsloven § 7-5 åttende og niende ledd.

Opplysningsplikten gjelder ikke for den som utelukkende formidler utleie av rom, hytte, leilighet mv. i hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet, eller utleie av eiendommer eiet av stat, fylkeskommune eller kommune. Men, dersom det også formidles utleie fra private utleiere i tilknytning til hoteller, pensjonater og lignende næringsvirksomhet, er formidleren opplysningspliktig for alle utleieforhold, uavhengig av utleierens forhold.

 • Opplysningsplikten gjelder ikke for den som ikke driver virksomhet.
 • Opplysningsplikten er ikke begrenset til norske selskaper.
 • Det skal gis opplysninger om utbetalinger til utleier for hver utleieenhet i perioden 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden.
 • Hvilke opplysninger skal rapporteres

Opplysningspliktige skal gi følgende opplysninger:

 • navn og organisasjonsnummer på den som gir opplysningene.
 • fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, navn, adresse og kontonummer til den beløpet betales til.
 • beløp per utleieforhold (fratrukket gebyr mv. som leietaker betaler til formidler).
 • eventuelt gebyr mv. som leietaker betaler til formidler per utleieforhold.
 • provisjon som utleier har betalt til formidleren per utleieforhold eller per avregningsperiode.
 • antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til).
 • eiendommens veiadresse, eller der det ikke finnes, matrikkeladressen. Med veiadresse menes veinavn, husnummer, bokstav og bruksenhetsnummer. Med matrikkeladresse menes eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer.

Har flere opplysningspliktige opplysninger om samme leieforhold, kan de avtale at opplysningene skal gis av en av dem. Slik avtale fritar ikke for tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven § 14-1 og § 14-7 dersom opplysningsplikten ikke blir oppfylt.

Rapporteringsfrist

Frist for å rapportere opplysninger om utleie av fast eiendom fra formidlingsselskap mottatt i 2020 er 1. februar 2021.

Nyttige lenker

Høringsnotat - Opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.

NOU 2017: 4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Forskrift om endring i skatteforvaltningsforskriften

Eksempler

Eksempel 1:

Utleie AS tilbyr pakkeløsninger med hytte, tilleggstjenester og aktiviteter. Utleie AS leier hyttene av private eiere for ulike tidsperioder etter avtale med den enkelte hytteeier. Noen hytter leies på åremål, da hytteeierne ikke benytter hyttene selv.

Tilleggstjenester til hyttene som internett, rengjøring, utleie av sengetøy, bruk av fellesrom i servicesenter, opplevelser mv. tilbys i tillegg direkte fra Utleie AS.

Utleie AS er opplysningspliktig for leie av hyttene, og skal rapportere utleieforholdene knyttet til de ulike hyttene:

Utleie AS skal gi opplysninger om beløp per utleieforhold, dvs. avtalt leie mellom Utleie AS og den enkelte hytteeier. I tillegg skal Utleie AS oppgi antall utleiedøgn per utleieforhold (fra dato til dato), dvs. perioden Utleie AS har leid hytten innenfor kalenderåret.

For hytter som er leid på åremål oppgir de 1.1-31.12 hvis de har leid hytta hele året, og leiesummen for den perioden.

Tilleggstjenestene som Utleie AS selv tilbyr er ikke en del av avtalen mellom Utleie AS og den enkelte hytteeier, og er ikke opplysningspliktig.


Eksempel 2:

Utleieleiligheter AS eier flere ferieleiligheter som de leier ut. I perioder hvor det er stor pågang formidler de også utleie av private ferieleiligheter i området.

Utleieleiligheter AS er opplysningspliktig for formidlingen av de private ferieleilighetene, og skal rapportere disse utleieforholdene. Har de leid en privat leilighet i flere perioder, er hver periode (fra dato til dato) et utleieforhold.

Utleieleiligheter AS skal gi opplysninger om beløp per utleieforhold, dvs. avtalt leie mellom Utleieleiligheter AS og den enkelte eier av leiligheten. I tillegg skal Utleieleieligheter AS oppgi antall utleiedøgn per utleieforhold (fra dato til dato).

Hvis den som leier leiligheten skal betale gebyr for leien til Utleieleiligheter AS skal dette også oppgis.
Hvis eier av leiligheten skal betale provisjon til Utleieleiligheter AS skal denne også oppgis.

Eksempel 3:

Ferieleie AS formidler utleie av private ferieboliger. Ferieboligene ligger både i Norge og i Sverige.

Ferieleie AS er opplysningspliktig for formidlingen av de private ferieboligene som ligger i Norge, og skal rapportere disse utleieforholdene.
Hver periode (fra dato til dato) de har formidlet utleie av en feriebolig er opplysningspliktig og er et utleieforhold.

Ferieleie AS skal gi opplysninger om beløp per utleieforhold, dvs. avtalt leie mellom Ferieleie AS og eier av ferieboligen. I tillegg skal Ferieleie AS oppgi antall utleiedøgn per utleieforhold (fra dato til dato).

Hvis den som leier ferieboligen skal betale gebyr for leien til Ferieleie AS skal dette også oppgis.
Hvis eier av ferieboligen skal betale provisjon til Ferieleie AS skal denne også oppgis.