I h.h.t. kommunelovens §§ 44 og 45 er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2019 og Økonomiplan for 2020 - 2022 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og på Kåfjord kommunes hjemmeside www.kafjord.kommune.no
Forslaget inneholder oversikt over endringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.
Evt. merknader må rettes til rådmannskontoret innen 19.12.18.
Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 20.12.18.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Svein O. Leiros (s.)                                                    Greta Larsen e.f. (s.)

ordfører                                                                      sekretær