I h.h.t. Kommuneloven er Kåfjord formannskaps budsjettforslag for 2020 og Økonomiplan for 2021-2023 lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset og på Kåfjord kommunes hjemmeside www.kafjord.kommune.no  Klikk her

Økonomiplandel er korrigert 12.12.19. Ny oppdatert versjon er lagt ut.

Forslaget inneholder oversikt over endringer av kommunale gebyrer og betalingssatser.
Evt. Merknader må rettes til kommunedirektørkontoret innen 18.12.2019.
Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 19.12.2019.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.)                                                                                Greta Larsen e.f. (s.)
Ordfører                                                                                                                       sekretær