Ved ferdsel i området, ønsker Kåfjord kommune minne om følgende:

* Jf. § 3 i lov om kulturminner, må ingen sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte skjemme automatisk fredede kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje uten tillatelse av vedkommende myndighet.

*  Med et automatisk fredet kulturminne, hører et område rundt dets synlige ytterkant så langt det er nødvendig for å verne mot tiltak som nevnt over. Sikringssonen rundt fjærabuene er 5 meter fra synlig ytterkant

* Bruk anlagt sti ved ferdsel i området. Denne stien er beregnet for fotgjengere og barnevogner, men ikke for eksempelvis traktorer. 

Vi ber om at alle tar hensyn til det ovennevnte.