For søknadsrunden 2020 er det endringer i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Les mer i dette dokumentet: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b11076ff1204acca5d9c9d680e57ab8/v-0732-b_2019-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-.pdf

Husk: Det er søkers ansvar å sette seg inn i gjeldende bestemmelser. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger hjelp. 

Viktige endringer er:

 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles (Obs! Hensyn til utforming og funksjonalitet i idrettsanlegg bortfaller ikke. Vilkår for tilskudd i form av krav til størrelser, mål og utforming av anlegg går frem av bestemmelsene)
 • Vilkår om kommunal garanti avvikles (søker er selv ansvarlig for tilbakebetalingskrav)
 • Vedtekter skal være godkjent for sammenslutninger og godkjennes av fylkeskommunen (innen 15. november 2019)

Ellers kjekt å vite om ordningen: 

Søknadsberettigede for alle anleggstyper er ( ha organisasjonsnummer):

 • Kommuner, fylkeskommuner, samt kommunale/ interkommunale foretak
 • Idrettslag/ organisasjonsledd i NIF og olympiske og paraolympiske komité, samt idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger organisert under NJFF, DNT, Norges Bilsportforbund og det Frivillige Skyttervesen 

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftlivsanlegg:

 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Norsk Friluftsliv
 • Oslofjordens Friluftsråd

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til Samiske anlegg:

 • Samisk Reinkappkjørerforbund/ Sami Heargevuodjin-lihttu

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til Hundesportanlegg:

 • Norsk Kennel klubb

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til Nærmiljøanlegg:

 • Borettslag
 • Velforeninger

Anlegg  være prioritert i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og tilhørende handlingsplan (obs! Ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med tilhørende handlingsprogram er under utarbeidelse).

Unntak er: orienteringskart og skilting/ merking av eksisterende turveier, samt nærmiljøanlegg med kostnadsramme under kr. 600 000,-

Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må søker:

 1. Opprette kontakt med kommunen og
 2. Sørge for at kommunen registrerer anlegget i Anleggsregistrert

Det kan søkes om:

 1. Tilskudd til bygging og/ eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle) og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer (ORDINÆRE ANLEGG)
 2. Tilskudd til bygging og/ eller rehabilitering (etter 10 år) til utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/ eller aktivitetsområder (NÆRMILJØANLEGG)
 3. Tilskudd til bygging og/ eller rehabilitering av kulturbygg (LOKALE KULTURARENAER)
 4. Tilskudd til utstyr (se mer info https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb)

Tilskuddsbeløp:

 • Hovedregel for tilskuddets størrelse er: 1/3 av godkjent kostnad- inntil et visst beløp. 
 • Samlet statlig tilskudd kan ikke overstige 50% av godkjente kostnader i søknaden. 
 • Nedre grense for godkjent kostnad er: kr. 150 000,- (ORDINÆRE) og kr. 50 000,- (NÆRMILJØ), men egne satser for en rekke anleggstyper (se bestemmelsene). 
 • I Troms gis det et tillegg på 25%- ut over 1/3. 

Ellers:

 • Kun eier av anlegget kan søke om tilskudd av spillemidler 
 • Dersom andre enn kommuner/ fylkeskommuner står som søker for store, kostnadskrevende anlegg kreves det at søker fremlegger grundige planer både for finansiering og drift av anlegget. Dersom planene ikke er tilfredsstillende dokumentert, vil søknaden ikke bli imøtekommet. 
 • Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget skal ligge/ ligger. 
 • Se bestemmelsene for frister og krav til eventuelle dispensasjonssøknader (søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg med mer)
 • Kåfjord kommune sender samlet inn vedtak og prioritering inn til fylkeskommunen innen 15. januar 2020