kart lokvoll.jpgPlanarbeidet har til hensikt å legge til rette for frittliggende boliger, rekkehus/leilighetsbygg og lettere næringsvirksomhet.

Området er en del av områdeplan for Løkvoll og er avsatt til boliger, næring og landbruk. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes til AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller epost roald@ar-ing.no innen 2. mai 2022. Henvendelse bes merket «Regulering Løkvoll».

Planprogram