Kommunen varsler herved om oppstart av prosjektet 20. mai 2022, entreprenør for prosjektet er Manndalen maskin AS. Trasèen vil følge gang- og sykkelstien langs E6 fra Olderdalen og inn til Nommedalen, og denne vil dermed bli stengt i perioder. Avkjørsler til boliger vil ivaretas, omkjøringer skiltes.

  • Det er planlagt elvekryssing for Nommedalselva, samt Olderdalselva i uke 20/21, for å unngå flomperiodene.

Ta gjerne kontakt med kommunen eller entreprenøren v/ spørsmål.

Kåfjord kommune minner samtidig om fritak tilknytningsavgift for vann ut 2022 (Dette innebærer ikke graving og materiell til privat stikkledning fra tilkobling kommunal ledning og inn til bolig, jfr Standard abonnementsvilkår). Søknad om tilkobling til kommual vannledning sendes kommunens (postmottak@kafjord.kommune.no), att: Drifts og utviklingsavdelingen VVA