Ordensreglement for Kåfjordskolen som nedlastbar pdf  kan du finne her.

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013

 1. Innledning

§ 1.      Hjemmel

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt ordensreglement for Kåfjord skolen.

§ 2       Formål

Kåfjord skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.

§ 3       Virkeområde

Ordensreglementet omfatter Kåfjord skolene.

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven (OL) og forskrift til opplæringsloven (FOL) er som hovedregel ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolen plikter å informere foresatte og elever om disse reglene.

Elevene i alle skoleslag har en rekke rettigheter i henhold til opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven, når det gjelder medvirkning til utformingen av skolesamfunnet. Slike bestemmelser er ikke en del av ordensreglementet og blir derfor ikke nærmere behandlet her.

Skolen har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene.

Ordensreglementet gjelder også på skolevei så langt den enkelte skole gjøres kjent med ureglementerte forhold.

 1. Regler og sanksjoner

 

§ 4       Generell oppførsel

Kåfjord skolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utviking. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

Regler for orden og oppførsel:

 • Vis hensyn og respekt for andre
 • Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen
 • Møt presis til timer og avtaler
 • Gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • Hold god orden
 • Hold skolens område rent og ryddig
 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell
 • Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen
 • Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn
 • Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt
 • Mobbing skal ikke forekomme.
 • Seksuell trakassering er ikke tillatt, (bl.a. å kalle noen homo eller hore)
 • Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt

§ 5 Tiltak mot brudd på ordensreglene - sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.

Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

Kåfjord skole vil normalt benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensreglene:

 • Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver (Etter avtale med foresatte).
 • Sitte inne i friminutt (B- trinn)
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden (max 2 timer) etter rektors avgjørelse (myndigheten kan delegeres til den ansvarlige lærer)
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
 • Midlertidig eller permanent klassebytteMidlertidig eller permanent skolebytte
 • Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen. Inntil 3 dager for 8.-10. klasse i grunnskolen.
 • Anmeldelse av ulovlige forhold
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel

Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges.

Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing er ikke tillatt. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. Unntak i de tilfeller andre i gruppen kunne forhindret hendelsene.

§ 6       Straffbare forhold

Ut fra hensynet til orden på skolene, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som normgivende signal, skal skolen v/rektor anmelde straffbare forhold til politiet. Dette dreier seg om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, legemsbeskadigelse, narkotika, utpresning, tvang, hærverk/skadeverk, trusler og medbringelse/bruk av våpen.

Forholdet vil anmeldes uavhengig av om offer og overgriper er elev eller ansatt.

Skolen skal konferere med elevens foresatte før forholdet anmeldes. Dersom de foresatte/myndige elever ikke ønsker at skolen skal anmelde forholdet, må skolen konkret avveie dette mellom hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar.

§ 7 Oppførsel - konkrete forhold

§ 7-1    Ugyldig fravær - grunnskolen

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og plikt til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Hovedgrunnlaget skal være orden og oppførsel det siste halve skoleåret (FOL § 3-7). Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig. Sykefravær meldes inn til skolen samme morgen.

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker.  Fravær ut over dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolene. Elevens foresatte må legitimere at barnet får tilsvarende undervisning i annen skole eller ved hjemmeundervisning. Dersom dette ikke skjer, skal

skolen forfølge saken. Dersom barnet ikke bor på sin faste adresse, skal skolen gi melding til de rette instanser om at barnet har flyttet.

Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til for å komme for sent/fraværet. De tiltakene som iverksettes må ses i sammenheng med årsaken og eventuell hyppigheten av å komme for sent/fraværet.

Foresatte skal involveres når fraværet inkludert for av å komme for sent, går ut over elevens læring og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon.

Elever som kommer for sent og dermed forstyrrer undervisning må i konkrete situasjoner og ut fra en total vurdering av både eleven og situasjonen, kunne vises bort fra klassen/gruppen for resten av timen.

§ 7-2    Mobbing og annen voldelig atferd

Se Trivselsplanen.

§ 7-3   Medbringelse av farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre lovlige formål.

Gjenstandene kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til foresatte.

§ 7-4 Rusmidler

Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

Ved brudd på regelen vil elevens foresatte kontaktes. Tobakk og alkohol skal overlates til elevens foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

§ 7-5 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen eller andre elever

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5.000.

Ved hærverk vil eleven og/eller foresatte bli holdt erstatningsansvarlig for skadene.

Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig.

Skolene skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler. Skolemegling kan brukes, men må vurderes i forhold til skadens omfang og elevenes alder.

Ved hærverk vil umyndige elevers foresatte kontaktes.

§ 7-6 Bruk av mobiltelefon

Gjelder u-trinn. På Barneskolen er mobiltelefon ikke tillatt.

Mobiltelefonen skal være slått av når elevene bringer den inn i skolebygningen eller inn på skolens område. Lærer kan tillate bruk av mobiltelefon i undervisningstiden når dette skjer i undervisningsrelatert sammenheng.

Mobbing ved bruk av mobiltelefon skal ikke forekomme.

Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon, kan telefonen beslaglegges for resten av dagen.

Ved gjentatte brudd på reglene i grunnskolene, skal telefonen beslaglegges og sendes hjem til foresatte/hentes av foresatte sammen med et brev om hva som har skjedd.

§ 7-7    Internett

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett- tilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

Kåfjord skole skal vedta nettvett-regler basert på regler utarbeidet av Redd Barna. Reglene skal også inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom den organiserte undervisningen.

Dersom elevene bryter reglementet, kan de avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ved alvorlig og/eller gjentatt reglementsbrudd kan eleven utvises fra skolen i tråd med reglene i OL § 2-10.

Ulovlige forhold vil bli anmeldt.

§ 8       Karakter i orden og oppførsel

§ 8-1    Grunnskolen

For grunnskolen er regler for karakterer i orden og oppførsel hjemlet i FOL § 3-7 og 3-8.

Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk med en enkelthendelse.

III Saksbehandling

§ 9 Generelt

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 2-9, 4. ledd,

§ 2-10, 2. ledd, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved enkeltvedtak.

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
 • Eleven skal varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning skal begrunnelsen normalt gis skriftlig.
 • Avgjørelsen bør begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller beslag av mobiltelefon skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig. Ved bekymringer om en elev/elevers atferd må bekymringsmelding brukes.

IV Ikrafttredelse

§ 10     Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 22.08.2012 Kåfjord kommune, den 19.06.2012

Justert og vedtatt i SU Manndalen skole 06.06.13

Justert og vedtatt i SU Manndalen skole 13.06.13 Manndalen skole 14.08.13

Rektor

Bård-Gunnar Hansen