Kjære alle sammen!

Til lykke med nasjonaldagen.

 

Kåfjord kommunes tidligere benevnelse på 6. februar har vekslet mellom bruk av Samefolkets dag og Samenes nasjonaldag. I kommunestyrets vedtak fra 1. oktober 2021, om benevnelse av 6. februar, ble det enstemmig vedtatt at Kåfjord kommune heretter skulle benevne 6. februar som Samenes nasjonaldag.

Undertegnede har tidligere brukt benevnelsen samefolkets dag, men jeg synes kommunestyret i oktober gjorde et oppklarende, ryddig og godt vedtak. Kåfjord kommune vil heretter følge de nordiske sametingene og det øvrige offisielle Norge i benevnelsen av 6. februar.

Så registrerte jeg at vedtaket ble grobunn for debatt om bruk av benevnelsen nasjonaldag. Jeg tenker ikke å si noe mere om det i denne talen, bortsett fra at jeg mener kommunestyrets vedtak står veldig støtt.

Kåfjord kommune har i 2022 tilhørt forvaltningsområdet for samisk språk i 30 år. Det å tilhøre forvaltningsområde for samisk språk vil si at norsk og samisk er likestilte språk. Dette betyr blant annet at en har rett til å kommunisere på samisk i kontakt med det offentlige, rett til undervisning i og på samisk, og rett til å få kunngjøringer og skjemaer på samisk.

Så hvordan har det gått i disse 30-årene med oppfyllelse av disse rettighetene. Har Kåfjord kommune klart å etterleve de lovkrav som følger med det å være med i forvaltningsområde for samisk språk? Det er betimelig å spørre, men vanskelig å gi et entydig svar.

Hvis vi tar utgangspunkt i Visjona sin evalueringsrapport fra oktober 2020, så er den ganske klar på følgende:

Situasjonen for det samiske språket i Kåfjord er utfordrende. Kulturen og historien klarer vi å bevare og synliggjøre.

- Og her vil jeg stoppe opp, og gi ros til alle enkeltpersoner, lag- og foreninger og institusjoner som har bidratt til at historien og kulturen fortsatt lever med oss. Det er veldig bra og det skal vi alle være stolte over.

Men det samiske språket har tapt status som dagligspråk i forhold til norsk. Språket dør ut med generasjonene. Det trur jeg vi alle kjenner på, samtidig med at vi jobber målrettet videre mot å bevare og styrke det samiske språket i vår kommune.

Kåfjord kommune har også store utfordringer med å gi et tilfredsstillende tjenestetilbud som gjenspeiler at Kåfjord er en flerspråklig kommune. Ja, Kåfjord kommune har iverksatt mange tiltak, men det har i liten grad ført til bruk av samisk språk innen kommunens tjenestetilbud.

Så hvordan skal vi løse disse utfordringene? Hvordan skal vi klare å øke bruken av det samiske språket i dagliglivet vårt her i Kåfjord?

Ifølge rapporten fra Visjona så er holdningene til samisk språk og kultur god i Kåfjord. Det trekkes fram som en positiv faktor. Det mener jeg må være et godt utgangspunkt for å jobbe videre med å ta tilbake språket.

Det er også positivt at det er en økning i prosentandelen elever i skolen som har samisk. Dog gjelder ikke dette alle skoler, så her har vi ytterligere potensiale for økt bruk av språket i skoleverket.

Deler av lærerstanden har klart å tilegne seg samiskspråklige ferdigheter, og skapt et lite miljø for å bruke det samiske språket. To av lærerne på Manndalen skole har til og med utarbeidet samiske læreverk. Et kjærkomment tilskudd i et begrenset utvalg av samiske læremidler.

Læreverket har blant annet blitt brukt av lærere i Oslo og Karesuando, og oversettes nå til sørsamisk og lulesamisk. Det er veldig positivt og noe vi alle kan være stolt over, og kan ses på som et resultat av flere års satsing på å utvikle det samiske språket i Kåfjord.

Selv om det er en positiv trend blant våre elever, så er det i dag utfordringer med å rekruttere samiskspråklig kompetanse. Den utfordringen adresseres også fra andre kommuner i forvaltningsområdet, og dette kan kun løses ved langsiktige gode strategier for utdanning og kompetanseheving. Her har også Kåfjord kommune muligheter til å iverksette sterkere lokale tiltak på flere områder.

Et av tiltakene som ble etablert i 2021, var en egen tjeneste for oversetting av kommunestyremøter fra norsk til samisk. Denne tjenesten er tatt godt imot, og jeg håper at blant annet elever i kåfjordskolene kan få muligheter til å følge disse møtene i skoletiden. De får da høre det samiske språket, og samtidig lære om demokrati og samfunn.

Samepolitisk utvalg har fra og med dette budsjettåret tilgang til økte økonomiske muskler for å utvikle og fremme det samiske språket. Tiltaket som vil komme er å etablere en egen språkstilling i vår samiske barnehage Riebangardi. Stillingen har som mål å få inn mer samisk språk i barnehagehverdagen. Dette tror jeg kan gi barna et godt grunnlag til å bli glad i språket, godt grunnlag til også å bruke språket ellers i dagliglivet, og en fin start for videre språkopplæring i grunnskolen.

Så vil tiden vise om disse og andre tiltak vil fremme og utvikle det samiske språket i Kåfjord.

 

Som en avslutning vil jeg fremme to bidrag fra et seminar som ble arrangert i Kåfjord i 2003. Seminaret:

«Govt manná, Gáivuotna?» / Kossen går det, Kåfjord?

Seminaret tok for seg et tilbakeblikk på tiden som hadde gått etter at Kåfjord blei innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk.

En av deltakerne var tidligere ordfører i Kåfjord, Åge B. Pedersen. Han hadde lagd et ordspill i 1993 som han fremførte på dette seminaret. Det samme ordspillet ble også fremført i et innlegg holdt av han til en debatt om samisk språklov på årsmøtet til Norske Samers Riksforbund i Kåfjord.

Ordspillet heter «Folk og språk» og går som følger:

  

God dag folk av det samiske språk, mine søstre og brødre.

Endelig har samfunnet gitt dere verdighet, oppreising og deres språk tilbake.

La alle dem i gammer, i lavvoer og i trekkfulle hus, være minner om stolthet. De ga sitt liv i taushet, fornedrelse og på flukt, men de ga aldri opp.

La alle dem som i dag fornedrer, være minner om herrefolket, overklassen, og de ukloke som en dag vil skjønne at alle er skapt til en jord, en himmel og rettferdighet for Gud og Vårherre.

Heldigvis er menneskene like i ord, i tanker, og i handlinger -dersom de vil. Språket er kun samspill mellom folk av ulike kulturer, en stolthet som ingen kan ta fra noen.

Vi får språket med oss i vuggen, i samfunnet og i graven. Vis stolthet mine venner, vær ydmyke ovenfor andre språk, meninger, kulturer og farger.

Da er vi oss selv og tør være det

” Måtte Gud forstå alle språk”

 

Den andre bidragsyteren som jeg vil trekke fram til slutt er Rita Lindvall. Hun hadde en fin tekst på slutten av sin oppsummering av seminaret.

 

Vi skal få lov, uten hindringer, å finne vår identitet.

Å gi lov til våre unge, de som kommer etter oss, uten hindringer, å finne frem til sin identitet.

Vi skal ikke legge hindringer i veien uansett hva de måtte velge. Vi er et stolt folkeslag.

Vi er stolte kåfjordinger, og vi har en fantastisk flott samisk dialekt.

 

 

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Ordfører