Det aktuelle området ligger i Djupvik, ca. 20 km nord for kommunesenteret Olderdalen. Det er tidligere tatt ut stein i området i forbindelse med utbygging av Djupvik havn. Eksisterende atkomstveg mot E6 har en lengde på ca. 1 km.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for råstoffutvinning.  

Offentlig myndigheter, lag og foreninger, berørte grunneiere og naboer blir direkte varslet med brev eller e-post.

Planprogrammet finner du her!

Merknader til oppstartmeldingen rettes skriftlig til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 Skibotn eller på e-post shogtun@hotmail.com, innen 5. mai 2021.

Kontakt Høgtuns Plankontor AS på telefon 908 34 114 eller kommunes kontaktperson Bendik Fanghol, telefon 77719247 for nærmere informasjon eller spørsmål.