Antall plasser på helsetunet:

I politisk vedtak av desember 2019 går det frem at sykehjemmet, basert på erfaringstall (18-32 plasser) skal benytte 24 av 32 disponible plasser for budsjettåret 2020. I perioder vil nok avdeling nr. 4 åpnes for å ta unna påtrykk fra innbyggere som trenger omsorg.
Sykehjemmet skal i utgangspunktet ha en bemanning på 6-6-3 (24 plasser) slik det er anbefalt fra administrasjonen og som folkevalgte har vedtatt. Det betyr at det er 6 personale på arbeid på dag og kveld og 3 personale på nattvakt.

I forbindelse med koronapandemien så har Kåfjord kommune tatt i bruk en avdeling til isolat knyttet til COVID-19 eller utbrudd med NORO-virus eller andre smittsomme sykdommer. Dette fordi det gamle helsesenteret er under salg. Dette er godkjent av Helsedirektoratet.

Beboere på langtidsplass har enkeltrom. Dette tilstrebes også for alle som kommer til sykehjemmet for kortere opphold. I høst har det imidlertid vært betydelig trykk på sykehjemsplassene som har medført at pasienter på korttidsopphold har fått tilbud om dobbeltrom. Den enkelte står fritt til å ville benytte seg av dette.
Situasjonen med dobbeltrom vil være av forbigående karakter forutsatt at pasienter fra sykehus eller som har hjelpebehov i hjemmet kan ivaretas ved hjelp av tjenester i regi av hjemmebasert omsorg.
I tillegg er det forberedt to leiligheter i omsorgsboligene på Svenhaugen som bemannede omsorgsboliger. For fremtiden vil kommunen i større grad yte tilpasset omsorg på ulike nivåer i Omsorgstrappen som vist under samt at kriteriene for tildeling av tjenester tydeliggjøres bedre for befolkningen.

omsorgstrapp
omsorgstrapp

Informasjonsmøte og omsorgstrapp

Helse- og omsorgstjenesten i Kåfjord inviterte 30/9-20 innbyggerne i Kåfjord til et allmøte, med påmelding på grunn av restriksjoner i forbindelse med COVID-19, der man ønsket å informere om helse- og omsorgstjenestene i Kåfjord. Dette møtet ble annonsert både med oppslag på butikker og på kommunens hjemmesider. Det var dessverre ingen interesse fra innbyggerne og man fikk ingen påmeldte, slik at arrangementet ble avlyst. I en slik gjennomgang ville vi hatt muligheten til å presentere de ulike formene for opphold på sykehjemmet, innholdet i hjemmebaserte tjenester samt ordninger for frivillighet, dagsenter, fritidskontakter og trygghetsskapende teknologi.

Trond Skotvold
Kommunalsjef Helse og omsorg

Korttidsopphold:

Når det gjelder korttidsopphold så er det ulike oppholdstyper.

Vi har en KAD-plass (Kommunal Akutt Døgnplass) som disponeres av legene fortrinnsvis. Hit kommer pasienter som er for syke til å kunne være hjemme, men som ikke er i behov av innleggelse i sykehus. Vi får driftstilskudd fra UNN til denne plassen da intensjonen er å unngå innleggelse i sykehus for pasienter i denne gruppen. Det er ett rom merket spesifikt for dette formålet.

Korttidsopphold etter innleggelse i sykehus er en mulighet for en periode dersom pasienten er ferdigbehandlet, men allikevel ikke er klar for å være i eget hjem.
Det gjelder for pasienter som etter et sykehusopphold har nedsatt almenntilstand og har behov for tilsyn/observasjon slik at pasienten kan gjenvinne funksjon før hjemreisen eller ha god progresjon. Vi har for tiden lite å tilby på rehabilitering, da det er begrenset tilgang på fysioterapeut samt at personellsituasjonen tilsier at tiden går med til stell, pleie og øvrige omsorgsoppgaver.
Korttidsopphold av denne type tilstrebes å avklare med UNN, eller der hvor pasienten har vært innlagt, slik at pasienten som et alternativ kan sendes direkte hjem med hjemmetjenester. Dersom det er behov for korttidsopphold så vil det umiddelbart iverksettes kartlegging av pasientens behov og ressurser slik at et tilpasset tjenestetilbud kan iverksettes eller justeres dersom pasienten hadde tjenester før sykehusinnleggelsen.

Avlastningsopphold er en type opphold som enten kan være i form av rullering etter en oppsatt plan eller et engangsopphold etter søknad.
Det må også søkes om avlastningsopphold, pr gang, dersom det er behov for gjentatte opphold utenom den fastsatte planen. Det kan resultere i avslag eller at oppholdet kan innvilges på et annet tidspunkt.
Oppholdene som er innvilget og avvikles etter planen har i dag fortrinn da det gir både tjenesten og søkeren forutsigbarhet. Det er viktig å merke seg at avlastningsopphold er avlastningstilbud til pårørende.
Praksis så langt har vært at den som skal på avlastningsplass har fått rom på sykehjemmet. På grunn av stor pågang har man tatt i  bruk ledige omsorgsleiligheter og tilbyr hjemmetjenester der som om de var hjemme.
Det fordrer tettere samhandling mellom hjemmebasert omsorg og sykehjemmet dersom dette skal være en fremtidig løsning. Når det gjelder fremtidige vedtak om avlastning så vil dobbeltrom eller korridor plass måtte påregnes dersom opphold skal finne sted og må gjennomføres til tross for at det er fullt belegg på sykehjemmet.
Det er kravet til forsvarlighet som er styrende for tilbudet av helsetjenester.

For alle typer opphold tilstrebes enkeltrom. Dobbeltrom eller korridorplass vil bli vurdert ved korttidsopphold av ulike art hvis det er fullt belegg.

Dagopphold er en form for korttidsopphold for pasienter som f.eks. er i behov av medikamentell behandling under tilsyn av sykepleier for en kortere eller lengre periode.

Nattopphold er en form for korttidsopphold som har vært benyttet for å kunne trygge innbyggere som av ulike årsaker kjenner seg utrygge om natten i perioder.
Det er avsatt ett rom i avdeling Kila til avlastning samt ett rom i avdeling Isfjellet til samme formål.

I tiden fremover tilstrebes økt bruk av trygghetsskapende teknologi. Dette medvirker til økt trygghet for både den som har et hjelpebehov og for dennes nærmeste. Det kan medvirke til større grad av frihet og til at den enkelte kan bo lenger i sitt hjem. Når det gjelder disponering av plasser i sykehjemmet så kan det være formålstjenlig å benytte omsorgstrappen, som ligger i samme dokument her, i utformingen av tjenestetilbudet.
Det vil bidra til at det innvilges færre langtidsopphold av lang varighet og flere korttidsopphold. I det ligger både individuelle og hensyn og god ressursutnyttelse samt at det er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Langtidsopphold:

Alle vedtak om langtidsplass er basert på søknad om denne type tjeneste.
Før vedtak fattes blir saken utredet av saksbehandler og en fagperson i tillegg, basert på utfordringsbildet. Er det som eksempel en person med demens, så bistår demenssykepleier i utredningen/ kartleggingen.
Helt essensielt er å gjøre en samtykkevurdering der grunnlaget for søknaden gås igjennom. Det gjøres i et møte der potensiell bruker/pasient, pårørende eller andre som står pasienten nær deltar. Det er pasienten selv som angir nærmeste pårørende. Det er ikke selvsagt at nærmeste pårørende er et familiemedlem. Vi snakker med søkeren og får dette avklart tidlig i prosessen.

Søknader om tjenester bringes inn og diskuteres i postmøtet. I postmøtet deltar representanter fra alle tjenestene knyttet til pleie – og omsorg samt kommunalsjefen for etaten.
Den enkelte deltar kun i drøfting av saker knyttet til eget felt. Postmøtet er et ukentlig møte der både nye og eksisterende saker tas opp til behandling og fordeles alt etter hva det er søkt/søkes om. I etterkant av postmøtet er det saksbehandler som utferdiger dokumentene og kommer med innstilling til vedtak i saken.
Dette bringes inn i ukentlige «tiltaksteam» der leder for sykehjem, leder for hjemmebasert omsorg og sykehjemslegen inngår, og der den endelige beslutningen om tjenester blir tatt.
Deretter sendes vedtaket, som da er svar på søknaden, til søker og/eller den som bistår søker i prosessen.

Dersom søker aksepterer tilbud om langtidsopphold så avtales dag for ankomst. Rommet er gjort klart og pasienten kan bringe med seg personlige eiendeler i begrenset omfang.
Dette av hensyn til plass, brannsikkerhet og fallfare. Med dette menes at det ikke kan bringes med elektriske apparater, lamper, TV e.l. som kan medføre brannfare, ei heller anbefales det å ta med løse matter/tepper da kan medføre økt risiko for fall samt av hygieniske hensyn.
Pasientrommene er ca 20 m2 slik at det er begrenset med plass til disposisjon.

Når det gjelder fordeling av rom så tilpasses dette de til enhver tid rådende behov på sykehjemmet totalt sett.
Vi har pr i dag åpnet tre av fire avdelinger; en avdeling for personer med demens med 8 plasser der 7 plasser er til langtidsopphold og 1 plass til avlastning.
I 2. etasje er det åpnet to avdelinger der det er pasienter både på langtids- og korttidsopphold.