Oppsummert info om covid-19 og Kåfjord kommune

Da smittetallene i flere kommuner var kraftig økende, har nasjonale myndigheter gjort flere innstramninger. Dette har i all hovedsak handlet om å begrense sosiale sammenkomster og importsmitte fra arbeidsinnvandrere.

Smitten har også kommet betydelig nærmere oss. Dette ser vi da det er flere smitteutbrudd knyttet til flere ulike videregående skoler i Tromsø, som har elever hjemmehørende i Kåfjord.

Regjeringen har bedt oss om å betydelig begrense vår sosiale kontakt. De har feks satt en anbefaling om å være maks fem sammen samtidig. Dette gjør at vi går litt tilbake til der vi var i vår; at man ikke reiser rundt på besøk, reiser over kommunegrenser eller lignende.

Kommunen følger stort sett nasjonale føringer da man har tillit til at regjeringen beslutter tiltak som er hensiktsmessig, effektive og samtidig har minst mulig inngripen i enhvers private liv.

Kåfjord kommune kan ved kommunestyret/formannskapet fatte vedtak utover lov og forskrift hjemlet i smittevernloven, og i hastesaker er dette delegert til kommuneoverlegen. Dette skal da være begrunnet i smittevern og være helhetlig vurdert å være hensiktsmessig med det formål å begrense en allmennfarlig smittsom sykdom.

Dette er tiltak som kommunen kan vedta ved påvist smitte i kommunen i et omfang at kommunale vedtak er nødvendig.

Kommunen har derfor ikke nå gjort noen lokale vedtak, men under vil man forsøke å sammenfatte ulike punkter relevant for covid-19 i Kåfjord kommune.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune

Å være nærkontakt

De siste ukene har kommunen hatt flere tilfeller av bekreftet nærkontakt til covid-19 og flere, spesielt VGS elever, har vært i karantene grunnet smitte på deres skole.

Å være i karantene betyr at man kan ha vært utsatt for smitte. Dette betyr at man skal unngå kontakt med andre mennesker, og skal derfor ikke gå på jobb, skole etc. De man bor med, som ikke selv er definert som nærkontakt, har ingen begrensning utover de nasjonale regler.

Når man er i karantene varer denne i 10 dager, uansett. Blir man syk, også lette symptomer, skal man teste seg. Fra man får symptomer til man evt får svar at testen er negativ, går man over i isolasjon, og hele husstanden og alle dens nærkontakter er i karantene.

Å være i isolasjon betyr at man ikke kan gå utendørs overhodet, man er som ordet sier, isolert.

Mange misforstår, og tror man ikke lengre er i karantene når testen er negativ. Alle virusinfeksjoner, også covid-19, kan bruke flere dager på å gjøre deg syk. Så selv om du tester negativt ila de ti dagene, kan viruset utvikle seg først siste dagen og de samme reglene gjelder også da. Man er i isolasjon til negativt testsvar foreligger, husstanden og andre nærkontakter er da i karantene.

Arrangementer

Regjeringen har nå besluttet at privat kan man kun ha arrangement opptil 20 deltakere. Dette gjelder f.eks bursdager, bryllup og begravelser.

Offentlige arrangement på offentlige steder kan ha 50 deltakere. Utendørs er regelen opp til 200 deltakere.

Samtidig har regjeringen sagt at man skal begrense sin sosiale kontakt.

Arrangør står her veldig ansvarlig å tenke over nødvendigheten av sitt arrangement, samt gjøre en risikovurdering og gjøre tiltak for å redusere risiko hvis man alt velger å gjennomføre denne. Link til FHIs sider om arrangement finner du her.

Slik smittesituasjonen nå er i regionen anbefales det nå at avlyser eller utsetter det som ikke er strengt tatt nødvendig å gjennomføre.

Sykehjemmet

Vi må fortsatt beskytte de aller mest sårbare. Besøksrutiner på sykehjemmet er gjennomgått og oppdatert. Fortsatt følger vi de nasjonale føringer og følger FHIs veileder for prosedyrer. Det er gjort en endring i tidligere rutinebeskrivelse.

Endringen omhandler at besøkende nå ikke lengre får ha fysisk kontakt med den de besøker. Dette har vært åpnet opp for tidligere, men lokale vurdering mtp smitterisiko, gjør at man nå ikke lengre tillater dette. Reversering av endring vurderes å gjøres når man ser denne bølgen i og rundt Tromsø og vår region avtar.

Hjemmebasert omsorg, PU, rus- og psykiatrihelsetjenesten

Man opprettholder kommunens tjenestetilbud per nå, og her gjøres ingen endringer. Ved lokal endring av smittesituasjon er dette noe man også må se på.

Helsestasjonen

Også her opprettholdes tilbudet som det er.

Man vil fremover forberede og planlegge massevaksinasjon av befolkningen, da signaler presentert i nyheter i går angir at dette kan komme ila våren 2020.

Oppvekst

Interne rutiner for kohortegrupper vil gjennomgås for å se om dette fungerer. Etterlevelse av kohorteinndeling vil være utslagsgivende for omfanget av antall barn og ansatte som havner i karantene. Dette i fall det bekreftes smitte i den enkelte skole eller barnehage.

Næring og karantenested

Regjeringen har nå endret karantenebestemmelsene og har nå betydelig strengere krav for arbeidsinnvandrere.

Arbeidsgivere er pliktig å ha egnet karantenested for de som ikke lengre har unntak fra innreisekarantene. Enkeltkommuner har fått pålegg å blant annet tilby karantenehotell som arbeidsgiver kan booke. Nærmeste pålagte kommune som skal tilby dette er Storfjord, men jeg har dessverre ikke nærmere informasjon om dette eller kontaktinfo. Tromsø og Alta er også kommuner som har fått slikt pålegg.

Arbeidsgivere står også ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av tester for covid-19 i forbindelse med arbeidsinnvandring. Her kan du som arbeidsgiver ta kontakt med legekontoret i fall du har spørsmål. Tlf dagtid: 415 76 543.

Fremmedspråklig

Den siste rapporten fra FHI viste at mange smittetilfeller i større byer er hos fremmedspråklige i Norge. Kanskje skyldes dette at den veldige informasjonsstrømmen er på norsk og ikke når godt nok frem.

I vår kommune har vi flyktninger og arbeidsinnvandrere fra mange ulike nasjonaliteter. Har du disse i din omgangskrets, kolleger, er arbeidsgiver eller lignende oppfordrer jeg deg å vise dem disse nettsidene. Her har FHI oversatt mange ulike informasjonssider om covid-19 til flere ulike språk.