Troms Kraft vil utrede mulighetene for industrisatsing i Nord-Troms

Troms Kraft inviterer kommunene i Nord-Troms til et samarbeid hvor hensikten er å utrede mulighetene for økt kraft- og hydrogenproduksjon.

Hydrogen og ammoniakk er nøkkelfaktorer i omstillingen av den maritime næringen og  transportsektoren i nord, en omstilling som kreves for å tilfredsstille fremtidige utslippskrav. Det foregår derfor flere prosjekt langs hele norskekysten som ser på hvordan produksjon og distribusjon av hydrogen skal innrettes. Fra før er det kjent at Troms Kraft er  i gang med planer for et hydrogen/ammoniakk-anlegg på Grøtsund havne- og industriområde utenfor Tromsø.

- Vi ønsker å utrede mulighetene for en ny industrisatsing Nord-Troms, hvor også Ymber deltar som partner. Etablert infrastruktur med vannkraftanlegg, nærhet til sentralnettet og potensial for mer kraftproduksjon gjør regionen spesielt godt egnet for hydrogenproduksjon som landsdelen vil være avhengig av i fremtiden. Vi ønsker derfor å igangsette en studie hvor vi ser på mulighetene for etablering av vindkraftverk i Kåfjord og Kvænangen, med tilhørende hydrogenproduksjon i regionen, sier Erling Dalberg, konserndirektør med ansvar for industrisatsinger i Troms Kraft. 

Hydrogenproduksjon i industriell skala vil være en investering på flere milliarder, og føre med seg mange arbeidsplasser og et stort kompetanseløft i næringslivet i Nord-Troms. Det vil også føre til store ringvirkninger for eksisterende næringsliv i hele regionen.

Inviterer inn kommuner, reindrifta og andre interessenter
Troms Kraft har startet dialogen med ordførerne i Kåfjord og Kvænangen, og invitert kommunene til å delta i utredningsarbeidet. Ordføreren i Storfjord kommune er også orientert om arbeidet med studien. Troms Kraft er invitert til å orientere om studien til kommunestyret i Kåfjord 17. juni og Kvænangen 28. juni 2022.

-Det er viktig å si at formannskap og kommunestyre kun skal ta stilling til etablering av et samarbeid om en mulighetsstudie. Det handler i denne omgang ikke om et ja eller nei til hydrogen og vindkraft. Vi ønsker at kommunene oppnevner en arbeidsgruppe bestående av relevante interessenter, slik at vi sikrer at alle får mulighet til å spille inn viktige moment i studien, sier Dalberg.

Kåfjord er en kommune med en stor samisk befolkning, noe som vil bli tillagt vesentlig vekt i det videre arbeid. Troms Kraft har igangsatt samtaler med Skárfvággi reinbeitedistrikt og Indre Kåfjord grunneierlag. I Kvænangen er det etablert kontakt med Áborássa reinbeitedistrikt. Disse samtalene vil fortsette fremover. Også andre interessenter vil kunne bli involvert i arbeidet.

- Vi ser det som helt avgjørende for prosjektets gjennomførbarhet at vi arbeider oss frem til løsninger som både det samiske samfunnet, øvrig lokalbefolkning og næringsinteressene kan leve med. Da er det viktig med tidlig involvering, og løpende dialog gjennom hele arbeidet med studien og i en eventuell gjennomføringsfase, sier Dalberg.

Sikker kraftforsyning og grønn omstilling
På slutten av 1800-tallet startet Troms Kraft med kraftproduksjon som ga lys i husene og kraft til næringslivet. Kraftproduksjon har siden den gang vært en enorm driver i utvikling av industri og arbeidsliv – og er i dag nøkkelen for å nå klimamålene. Troms Kraft vil fortsette å være en viktig samfunnsbygger i regionen og sikre kraftforsyningen i årene som kommer. For å få på plass hydrogenproduksjon i Nord-Troms blir ny vindkraftproduksjon i regionen avgjørende.

- Hydrogenproduksjon krever mye elektrisk kraft. Skal vi få til dette i en skala som monner, må vi også se på krafttilførselen, herunder vindressursene som eksisterer i regionen. Bare for å dekke det framtidige energibehovet for den maritime flåten som anløper Tromsø havn, vil vi måtte produsere hydrogen/ammoniakk tilsvarende 6 TWh elektrisk kraft. Det er like mye som det eksisterende kraftoverskuddet i hele Nord-Norge. Det viser at det kommer til å bli krevende å gjennomføre det grønne skiftet, men det må gjøres, og vi er i full gang. I dette arbeidet skal vi gjøre det vi kan for å balansere behovet for mer fornybar kraft opp mot miljø- og samfunnsansvar, sier Dalberg.

Om kommunene åpner for et samarbeid med Troms Kraft, vil arbeidet med mulighetsstudien starte opp umiddelbart etter sommerferien,  

Om Troms Kraft konsernet:
Troms Kraft er et offentlig eid kraftkonsern, som produserer, distribuerer og selger strøm fra hundre prosent fornybare energikilder. Selskapet eies av Troms Holding AS og Tromsø Kommune. Overskuddet av virksomheten tilfaller lokalsamfunnene i Troms.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Erling Dalberg, mobil: 908 80 022
Direktør samfunnskontakt Stein-Gunnar Bondevik, mobil 974 08 801