Kåfjord kommune hadde et møte den 30.08.22 med Troms kraft Produksjon, NVE, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og Vissi om flommen og flomskadene i Kåfjordelva.

Kommunen orienterte om flommen, flomskadene, tiltakene som er gjennomført til nå og om oppfølgingen mot befolkningen.

NVE og Troms kraft Produksjon orienterte om flomvarslingen og om flomforløpet. Vannføringen er målt i vassdraget fra 1961 og disse viser at det var store vårflommer i vassdraget fram til reguleringen i 1971. Årets målinger er ikke endelig kalibrert, men foreløpige vurderinger tilsier at årets flom var den største etter at vassdraget ble regulert. Den var også på størrelse med eller noe større enn de største flommene på 1960-tallet. Reguleringen i vassdraget bidrar til å dempe vårflommen så lenge det er kapasitet i Guolášjávri og i bekkeinntakene, men ved overløp er det ikke lenger noen flomdempende effekt. Langvarig varme, og store gjenværende snømengder i høyfjellet ga store tilsig og dermed overløp under årets vårflom.

Det var utstedt gult, senere oransje flomvarsel for store høyfjellsområder i nord i slutten av juni, men disse varslene gir ikke detaljert varsel for det enkelte vassdrag. Flommen i Kåfjordelva kom brått og var stor sammenlignet med tilgrensende vassdrag, og det vil ses nærmere på årsaken til dette.

Det ble omfattende erosjon og masseavlagringer langs Kåfjordelva under årets flom, og dette er typisk for store flommer i denne type vassdrag. Det er viktig å foreta helhetlige vurderinger når en skal ta stilling til hvilke tiltak som skal gjøres etter flommen. Store flommer som dette kan skje også i fremtiden og det må prioriteres tiltak utfra helhetlige vurderinger som ivaretar både sikkerhet og miljø. Møtet ga en felles situasjonsforståelse, og dermed grunnlag for en god og koordinert oppfølging.

Troms Kraft Produksjon orienterte om at dette var en ekstraordinær situasjon som var svært vanskelig å forutse. I perioden før og under flommer var Troms Kraft Produksjon nedregulert av Statnett, som betyr at de ikke fikk kjøre vann gjennom turbinene og dermed var magasinene fullere enn ønsket. Straks Troms Kraft Produksjon ble oppmerksom på kombinasjonen med vannstandsstigning i Guolášjávri, og oppdaterte værprognoser – så ble tapping besluttet og iverksatt. Troms Kraft Produksjon kan forsikre om at de gjør alt de kan for at det ikke skal bli overløp på sine demninger og vil legge vekt på videre kartlegging av hendelsesforløpet, og sammen med Kåfjord kommunen og NVE sikre at man er bedre rustet dersom en lignende situasjon skulle oppstå.

Kommunen vil følge opp etter møtet med å dokumentere både flomforløpet og flomskadene. Tilsvarende kartlegging foretas av Troms kraft Produksjon og Vissi. NVE vil bistå med kompetanse og erfaring relatert til oppfølgende tiltak langs vassdrag etter skadeflommer som dette. Kommunen vil prioritere oppfølging mot befolkningen.