Ekstern vurdering er være et viktig grunnlag for utvikling. Ekstern barnehage- og skolevurdering er et verktøy som bidrar til kvalitetsvurdering av den enkelte barnehage og skole. I Kåfjord kommune er det en målsetting at denne vurderingen skal være et bidrag i barnehage- og skoleeiers arbeid med kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Alle virksomhetene skal analysere resultatene av undersøkelsene, trekke konklusjoner og iverksette tiltak som følger av dette. Alle vedlagte rapportene gir oss godt grunnlag for dette arbeidet. Med bakgrunn i rapportene skal skolene og barnehagene lage egne utviklingsmål det skal jobbes med. De eksterne vurderingene kobles på Veilederkorpsets arbeid i skolene og satsingen på Inkluderende barnehage- og skolemiljø(IBS).

Rapport fra ekstern vurdering på Olderdalen skole i uke 20/2019

Rapport fra ekstern vurdering på Manndalen skole, Kåfjord kommune, uke 20/2019

Rapport fra ekstern vurdering Olderdalen barnehage, Kåfjord kommune 13. – 15. mai 2019

Rapport fra ekstern vurdering Fossen barnehage, Kåfjord kommune 13. – 15. mai 2019

Rapport fra ekstern vurdering Birtavarre barnehage, Kåfjord kommune 13. - 15. mai 2019