PDdTbZSiSxQAAAABJRU 5ErkJggg==Dato: 5. mai 2020, klokken 14.00

Velkommen ved Elisabeth Vik Aspaker

Informasjon fra helse

 • Helsedirektoratet har bedt kommunene om å rigge seg til å kunne teste inntil femprosent av befolkningen i uka. Det er viktig at kommunene planlegger for hvordan de skal bygge opp testkapasitet. Flere kommuner har begynt å planlegge for dette, blant annet ved å ha egne lokaler som skal brukes til testing.
 • Personellfaktoren her må det også planlegges for. Minner om personellportalen som ble etablert av Hdir.
 • UNN har fått nye forsyninger av prøvetakingspinner, og det er flere underveis i nye forsendelser.
 • Det er nå syv prioriterte grupper (hentet fra FHI sin hjemmeside):
  • Pasient med behov for innleggelse.
  • Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  • Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  • Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom.
  • Person som er i karantene pga. nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  • Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  • Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.
 • Fordelingsnøkkel mellom sykehus og kommuner (70-20) følges kontinuerlig. Fylkesmannen har fått inn en representant i det nasjonale organet som fordeler utstyr (KUF), og dette vil også bidra til å ivareta kommunenes situasjon, på nasjonalt nivå. På regionalt nivå samarbeidet Fylkesmannen og Helse Nord om fordelingen av det utstyret som kommer til vår region.
 • Det er viktig at kommunene fortsetter å rapportere inn det utstyret som trengs.

Informasjon fra samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben

 • Hendelsen vi står i nå kan vare, og det kan være greit å evaluere underveis mens vi har ting ferskt i minnet.
 • Vi har tidligere spilt opp til nasjonale myndigheter ønske om enhetlig tilnærming til evaluering nasjonalt, regionalt og lokalt. men foreløpig har vi ikke hørt noe mer. Per i dag er det heller ikke en nasjonal veileder for evaluering etter hendelser. DSB har laget en veileder som retter seg mot evaluering etter øvelser.
 • På vår fagkanal med kommunene har det kommet opp fra enkelte ønske om å gjennomføre en delevaluering og et behov for å få utarbeidet en enhetlig mal for evaluering av hendelser. Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben har derfor gått sammen med fire kommuner, Vadsø, Lyngen, Karlsøy og Salangen, om å utarbeide en mal som kommunene kan bruke.
  • Første møte mellom Fylkesmannen og kommunen i dette arbeidet var 5. mai. Kommunene ønsket å ta med seg utkast til mal tilbake til sine kriseledelser. Det er avtalt nytt møte i gruppen neste tirsdag, 12. mai.
  • Når malen er ferdig utarbeidet vil den bli sendt til alle kommunene. Kommunene velger selv om de ønsker å bruke den.
 • Når det gjelder delevaluering på regionalt nivå er det tenkt at det skal utarbeides en questback som skal gå til kommunene og Fylkesberedskapsrådet. Questbacken vil være første steg i delevalueringen, og resultatene fra denne vil bli utarbeidet i en rapport som senere vil deles med kommunene og Fylkesberedskapsrådet.
  • Det vil bli rettet en henvendelse til kommunedirektørutvalget om innspill til spørsmål som bør tas med i questbacken.

Åpning av skoler og barnehager, skoleskyss

 • Det forventes mer informasjon om åpning av resterende klassetrinn torsdag 7. mai.
 • Skoleeiere har blitt bedt om å legge en plan og forberede seg på åpning for alle elever. Det vises til at smittevernveileder var på plass 20. april og at man kan påregne en kortere frist før oppstart enn da man åpnet 1.-4. trinn når beslutningen først kommer.
 • Innspill om lokale tilpasninger når det gjelder åpning av skole er spilt videre til Utdanningsdirektoratet.
 • Det er fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyss. Det er gitt noen føringer for hvordan smitteverntiltakene ved skoleskyss skal ivaretas i veileder. Blant annet skal det være ett sete mellom hvert barn og bussene skal vaskes hyppig.
 • En kommune løftet problemstilling knyttet til skoleskyss og hvordan man skal tilrettelegge for dette. Det ble blant annet belyst hvordan man skal skaffe nok busser, samt hvem som skal ta kostnadene knyttet til dette.
  • Fylkesmannen vil bringe dette videre til fylkeskommunen, og skal legge til rette for et dialogmøte med Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene.

Innkomne spørsmål/tema fra kommunene

 • Bruk av hjemmekontor – er tiden inne for å gjenoppta aktiviteten i ordinære kontorlokaler helt eller delvis? - ved Sør-Varanger kommune
  • Problemstillingen knyttet til hjemmekontor har vært oppe til diskusjon i kommunen. Det er tidligere gitt signaler om at det skal utarbeides nasjonale retningslinjer, men de er ikke kommet enda. De fleste i kommunen har cellekontor og benytter egen bil for å komme til og fra jobb.
  • I Bardu kommune har det blitt åpnet opp. Smitteverntiltak er ivaretatt. Kommunen har utarbeidet en ROS-analyse for åpning av kommunehuset og blant annet har ansatte egne kontor med mulighet for å lukke dør, det er vaskestasjoner.
  • I Alta kommune har man også åpnet administrasjonsbygget, og på avdelinger med kritiske samfunnsfunksjoner har man delt inn i to arbeidslag.
  • Fylkeslege Anne Grethe Olsen understreker at det er viktig å ha en plan for åpning, og at man eksempelvis kan begynne med at alle sitter på egne kontor. Det er også viktig å fortsatt overholde god håndhygiene og unngå offentlig transport.
 • Arrangering av fysiske møter i folkevalgte organer
  • Fylkesmannen har vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ikke har uttalt seg særskilt om dette. Men, dersom kravene om avstand på minst en meter, og maks femti personer kan overholdes, kan man ha fysiske møter i folkevalgte organer. Ordføreren blir da arrangementsansvarlig.
  • Når det gjelder tilhørere, så må man ha et system for dette. Om det er plass til å ha dem til stede fysisk, bør man ha et system for å vite hvem de er med tanke på smitteoppsporing. Dersom man ikke har plass i samme rom, kan det være en mulighet å ha tilhørere i et annet rom for å så streame møtet fra et rom til et annet. Man kan også streame hele møtet på ordinær måte.
  • Noen kommuner gav tilbakemelding om at de skal gjennomføre fysiske møter for folkevalgte organer denne uken.