RUST eies av Nord-Troms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to representanter fra hver av de seks Nord-Troms kommunene – Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, samt et Fagråd bestående av den administrative ressursen som jobber med ungdomsråd. Regional ungdomskonsulent er sekretariat for RUST.

RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og voksne politikere og involvere der beslutninger tas. Hvert år har vi:

  • 4 møter i Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet
  • 2 fellesmøter med ordførerne i Nord-Troms regionråd
  • RUST-konferansen med opplæring og kurs for ungdomsrådene
  • Tur med ordførerne som skal øke bevissthet om ungdomsmedvirkning og gi lav terskel for samarbeid.
  • Prøv sjøl-fondet: Kultur- og næringsfond for ungdom mellom 13-18år, og elev og ungdomsbedrifter i skolene.
  • Nettverk og faglig påfyll for Fagrådet

I 2017 mottok RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms næringsprisen på kr 300 000,- fra Troms fylkeskommune