I medhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges reguleringsplan for «Steinuttak Storhammaren». Saken ble behandlet i Kåfjord kommunestyre 17. juni 2022.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for råstoffutvinning. Hensikten er å selge stein til lokal bruk, men også tilby råstoff til framtidige vegprosjekter, havneutbygginger mm.

Statlige- og regionale myndigheter, berørte grunneiere, naboer, nærvirksomheter, lag/foreninger og organisasjoner blir direkte varslet med brev eller e-post.

Merknader til reguleringsforslaget rettes skriftlig til Kåfjord kommune, Øverveien 2, 9146 Olderdalen, eller på e-post til post@kafjord.kommune.no innen 1. september 2022.

Kontakt Høgtuns Plankontor AS på telefon 908 34 114 eller kommunens kontaktperson Fredrik Tollefsen, per e-post på fredrik.tollefsen@kafjord.kommune.no, eller på telefon 777 19 247, for nærmere informasjon eller spørsmål.

Les vedlagte plandokumenter og utredninger:

- Plankart (pdf), reguleringsbestemmelser, reguleringsbeskrivelse

- Utredning støy og støv, konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og landskap