Kåfjord formannskap har i dagens møte hatt dialog med Troms Kraft Produksjon (TKP) angående sperring av kjørevei til Ørndalen og stenging av hytter.

TKP har informert oss om at de har krav fra tilsynsmyndighet (NVE) om å avgrense sine veier og plasser slik at allmennheten skal kunne forstå, «hit men ikke lengre». Dette med hensyn til at man ikke skal få ulovlig motorferdsel i utmark. En plass må grensen settes; og den må etableres på en hensiktsmessig plass/måte.

Kåfjord formannskap og TKP er uenige om dette og hva som er den beste plasseringen. TKP har foreslått følgende løsning som også Kåfjord formannskap er enig i.

TKP sender over spørsmålet om det må være bom og evt. endelig plassering av bom, til sin overordnet myndighet – NVE. NVE vil så kjøre vanlig prosess med høring av de forskjellige partene og fatte vedtak om det er behov for bom og i tilfelle hvor denne skal monteres. Kåfjord kommune får kopi av all korrespondanse i denne saken.

TKP orienterte også om historien for driftshytte ved tippen i Ørndalen som brant ned i august 2018, og hvordan den nye driftshytta med anneks er oppført.

Da man nå har gjenreist hytte og i tillegg bygget et anneks, så har TKP funnet å kunne forlate annekset uten å låse dør når TKP selv ikke bruker dette. Annekset blir slikt sett en mulighet for fjellfarende til å søke ly ved behov. Praksisen forlenges derfor; bare at tidligere var det hytten som sto åpen.

Reindriften har fremsatt en del krav om at hytter må fjernes mv. TKP vil avvise kravene og fremme sin rett ovenfor etableringen. TKP mener praksisen med åpent anneks neppe kan være særlig problematisk for noen parter – snarere tvert imot.

Kåfjord formannskap er enig med TKP om at annekset i Ørndalen bør stå åpent og tilgjengelig for fjellfarende.