For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.
Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.
Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.

Vai sáhtát jienastit dan čavčča suohkanstivra- ja fylkkadiggeválggain de fertet leat čálihuvvon jienastuslohkui.
Don sáhtát iskat leat go don dan suohkana/gieldda jienastuslogus gos dál ásat, go dat biddjojuvvo almmolaš geahčadeapmái dain báikkiin mat leat dán almmuhusas dieđihuvvon.
Jus leat fárren eará suohkanii ja fárrendieđáhus ii leat ollen álbmotregistarii ovdal geassemánu 30. beaivvi, de leat don ain dan suohkana jienastuslogus gos fárrejit eret. De fertet juogo ovddalgihtii jienastit dahje boahtit válgabeaivve dan suohkanii go ásset geassemánu 30. beaivvi.
Jus oaččut válgakoartta de mearkkaša dat ahte don leat jienastuslogus. Válgakoarttas čuožžu guđe suohkana jienastuslogus don leat, guđe biirii don gulat ja dán biire jienastanáiggit. Jus it leat ožžon válgakoartta borgemánu 10. beaivvi rádjái, de berret váldit oktavuođa suohkaniin/gielddain ja iskat leat go don čálihuvvon jienastuslohkui.
Muitte viežžat válgakoartta telefovdnii, ja váldde áinnas koartta mielde go vuolggát jienastit.
Jus du namma ii leat jienastuslogus, dahje jus gávnnat eará boasttuvuođaid listtuin, de sáhtát váidit. Váidda galgá leat čálalaččat ja váidda galgá čilgejuvvot. Váidaga sáddet suohkana/gieldda válgastivrii. Rievttes čujuhusa gávnnat eará sajis dán almmuhusas.
Sámedikki jienastuslohku lea maid biddjojuvvon almmolaš geahčadeapmái seamma sajis ja seamma áigge. Sámedikki jienastuslogu váidimat galget sáddejuvvot Sámediggái.

 
Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder: Servicekontoret, Rådhuset - Snarkjøp, Djupvik - Coop Marked Olderdalen - Coop Prix Birtavarre - Joker Handel Birtavarre - Coop Nord Manndalen - Joker Samuelsberg
Samtingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted.
Klage over feil i manntallet sendes: Kåfjord valgstyre, Pb 74, 9148 Olderdalen
 
Jienastuslohku lea biddjon geahčadeapmái čuovvovaš báikkiide:
Ráddevisti, Dálošvággi - Snarkjøp, Djupvik - Coop Marked Olderdalen - Coop Prix Birtavarre - Joker Kåfjord Handel Birtavarre - Coop Nord Manndalen - Joker Samuelsberg
Jus jienastuslogus leat meattáhusat galgá váidalus sáddejuvvot deike:
Kåfjord valgstyre, Pb 74, 9148 Olderdalen