Kjære alle sammen!

Gratulerer med samefolkets dag!

Årets feiring av samefolkets dag blir annerledes enn da vi feiret dagen i 2020. Smitteverntiltak preger og styrer hvordan vi feirer dagen, og vi må formidle våre budskap på en annen måte enn før. Bruk av sosiale medier for å markere dagen, er et godt alternativ når vi ikke kan møtes fysisk. I Kåfjord håper vi å kunne markere dagen med arrangementer på et senere tidspunkt.

Samefolkets dag er en fin anledning til å vise fram samisk språk og kultur. Skolene og barnehagene i Kåfjord er flink til å ha dette som tema før selve dagen. Jeg synes også vi i Kåfjord har vært flink til å ta vare på kulturen og historien. Vi har skapt oss mange arenaer og møteplasser for å ivareta denne delen av tre stammers møte.

Den største utfordringen for vårt lokalsamfunn, og også samfunnene rundt oss, er å ta vare på språket. I Kåfjord ser vi at det samiske språket forsvinner med generasjonene. Det er langt færre som behersker samisk nå, enn for 15 år siden. Det er en uønsket retning som vi må søke å få endret på.

Har vi i dag gode nok systemer og planverk for å evaluere om vi jobber på rett måte for å ivareta det samiske språket?

I kommuneforvaltningen er jeg glad for at vi nå er i gang med å vurdere hvilke tiltak vi skal iverksette for å ivareta og stimulere til økt bruk av det samiske språket. Evalueringsrapporten fra 2020 ble endelig godkjent av kommunestyret i desember. Samepolitisk utvalg vil være styringsgruppe for det videre arbeidet. Det skal legges fram en plan med konkretisering av tiltak, kostnadsvurderinger og videre implementering. Jeg ser fram til det videre arbeidet som nå skal gjøres, og vil at vi alle i Kåfjord bidrar i arbeidet med å fremme, synliggjøre og utvikle det samiske språket.

Det er et viktig arbeid og jeg blir ofte minnet på, i ulike sammenhenger, om fornorskningsprosessen som har blitt utøvet overfor den eldre samiske befolkningen. En prosess som også har påvirket og preget nye generasjoner som har tapt sitt samiske språk.

Men er det slik at fornorskningsprosessen i dag har stanset, eller pågår den fortsatt, bare på en annen måte? Det er legitimt å stille seg dette spørsmålet slik flere har gjort tidligere. Spesielt når man ser på samehetsen i vårt samfunn som har preget mediebildet det siste året.

Jeg skulle ønske at vi var nådd lengere for å unngå dette, når vi nå skriver 2021. Det skulle vært unødvendig å ta disse kampene; kampene mot trakassering, diskriminering, hets og hat. Men det viser seg at vi alle i fellesskap er nødt til å fortsette og stå opp mot denne ukulturen.

Det er derfor gledelig når flere og flere mennesker, organisasjoner, kommuner, folkevalgte organer og andre, lager støtteopprop mot uønsket hets. Det viser at vi alle kan stå samlet for å slåss mot ukulturen og for gode grunnverdier når det kreves.

Jeg har også undret meg mange ganger over hvorfor det er slik? Hvorfor hetser og diskriminerer man andre mennesker? Jeg mener at ingen av oss er i en posisjon til å kunne sette seg på sin høye hest og felle dom over andre mennesker, heller ikke når det gjelder hvilken etnisitet man tilhører, hvilket folkeslag en hører hjemme i eller hvem man er glad i!

Det skulle være en selvfølge i dagens samfunn at slikt ikke skjer! Slik er det ikke, dessverre. Men #det er nok nu– en gang for alle! Det sa også et samlet Kåfjord kommunestyre i møtet rett før jul. Kommunestyret støtter fullt ut oppropet mot samehets i Tromsø og andre plasser. La oss håpe at dette er starten på en bedre utvikling.

Jeg håper og at vi i løpet av dette året kan komme tilbake til normal gjenge igjen. Om ikke alt blir som før, så ser jeg fram til at vi alle kan møtes igjen for å overvære større arrangementer, tilstelninger og festivaler. Det har vi fortjent!

 

Ønsker dere alle en fortsatt fin feiring!

 

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Ordfører