Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Disponible midler 2024 er kr. 75 000,- Målgruppe: Foretak eller eiere av landbrukseiendom. Tilskuddssats; systematisk grøfting kr. 4 000,- pr. dekar og kr. 61,- per meter for annen grøfting.

Les forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksareal (lovdata.no).

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Disponible midler 2024 er kr. 130 403,- Målgruppe: Foretak eller eiere av landbrukseiendom der landbrukseiendommen, som oppfyller vilkårene om produksjonstilskudd. SMIL-midler kan sees i sammenheng med regionalt miljøtilskudd (RMP). Tilskuddssats inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag, og for særskilte-/fellestiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes inntil 100 % tilskudd.

Kåfjord kommune, har vedtatt fra 01.01.2020 lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for SMIL Tilskudd kan gis til: 1. Prosjektplanlegging, 2. Ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, 3. Bidrar til å hindre eller redusere forurensing. Tiltaksstrategiene fokuserer på fire fokusområder: 1. Åpent kulturlandskap og bruk av beiteressurser, 2. Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier, 3. Kulturlandskap til glede og nytte for folk flest, 4. Et miljøvennlig landbruk.

Les forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (lovdata.no).

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Disponible midler 2024 er kr. 75 000,- Målgruppe: Beitelag eller foreninger (beitelag mv.). Gis til investeringstiltak eller planleggings-/tilretteleggingsprosjekter. Tilskuddssats inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, og inntil 70 % til elektronisk utstyr, samt planleggings-/tilretteleggingsprosjekt.

Les forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (lovdata.no).

Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder.

Prioriterte investeringstiltak i Kåfjord kommune: 1. Sperregjerder og sankeanlegg, 2. Teknologi som fremmer bruk av utmarksbeite, 3. Bruer/klopper og gjeter-/tilsynshytter.

Prioriterte planleggings- og tilretteleggingsprosjekt i Kåfjord kommune: 1. Ny/reorganisering av beitelag der det kan ligge til rette for organisert beitebruk, 2. Beitebruksplaner, 3. Andre relevante planer/samarbeid.

Kostnadsberegning: Arbeid inntil kr. 400,- timen + traktor/maskin/redskap inntil kr. 500,- timen.

Vedlegg og vilkår: kart og skriftlig avtale fra berørte grunneiere på minimum 10 år.

 

Tilskudd til utvalgt kulturlandskap (UKL), i Skardalen

Disponible midler 2024 er kr. 264 846,-. Målgruppe: Grunneiere, eller andre med skriftlige rettigheter. UKL-midler kan samfinansieres med bruk av SMIL-midler og sees i sammenheng med RMP-midler. Tilskuddssats gis normalt med inntil 85 % til enkeltprosjekt og inntil 100 % UKL-midler til planlegging og overordna fellesprosjekt. Les forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Tiltak som det kan gis UKL-tilskudd til:

- restaurering og skjøtsel av arealer - istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner - tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv - formidling - nødvendig planlegging av tiltak - kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier - kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur-/kulturminneverdier - andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Veiledende normer for årlig skjøtselstiltak av kulturmark i Skardalen nasjonalt utvalgt kulturlandskap med bruk av UKL-midler. Timesats inntil kr. 400,-.

Kostnadsoverslag Tiltak 85 % UKL-tilskudd

KostnadsoverslagTiltak85% UKL-tilskudd
Kr. 400,- pr. 100 m2Slått 1 gang med fjerning av gras/urter Kr. 3 400,- pr. dekar
Kr. 450,- pr. 100 m2Slått 1 gang ulent terreng med fjerning av veksterKr. 3 825,- pr. dekar
Kr. 500,- pr. 100 m2Slått 2 ganger delvis ulent med fjerning av veksterKr. 4 250,- pr. dekar
Kr. 550,- pr. 100 m2Slått 2 ganger delvis ulent med fjerning av veksterKr. 4 675,- pr. dekar
Kr. 600,- pr. 100 m2Slått 1 gang ulent terreng med hesjing/høybergingKr. 5 100,- pr. dekar

Avrundes til nærmeste 100 m2 (eks. 1 230 m2 = 1,2 dekar) Kostnader beregnet inkl. mva.

Dokumentasjon: Lønn; Timeliste med datoer, navn, antall timer, type arbeid, og lønnsutbetaling/dugnad Investeringer: Bensin, redskap, utstyr mv. Egne midler; Uttak av varer, bruk av egne verktøy, utstyr mv. fra eget lager Ta gjerne bilder, før tiltak igangsettes, under vegs, og når prosjektet er ferdig.

 

Spørsmål? Kontakt landbrukssjefen, Birger Olsen på tlf: 777 19 257 eller på e-post: birger.olsen@kafjord.kommune.no