Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Disponible midler i 2022 er kr 164.000,-

 

Målgruppe: foretak eller eiere av landbrukseiendom.

Tilskuddssats; systematisk grøfting kr 20.000,-/dekar og kr 30,-/meter for annen grøfting.

Se forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksareal.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Disponible midler i 2022 er kr 224.000,-

 

Målgruppe: Foretak eller eiere av landbrukseiendom der landbruks eiendom er med som det søkes om produktstilskudd for.

SMIL-midler sees i sammenheng med regionalt miljøtilskudd (RMP). Tilskuddssats inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag, og for særskilte-/fellestiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes inntil 100% tilskudd.

Kåfjord kommune, har vedtatt fra 01.01.2020 lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for SMIL tilskudd kan gis til:

 1. Prosjektplanlegging
 2. Ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
 3. Bidrar til å hindre eller redusere forurensing

Tiltaksstrategiene fokuserer på fire fokusområder:

 1. Åpent kulturlandskap og bruk av beiteressurser
 2. Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier
 3. Kulturlandskap til glede og nytte for folk flest
 4. Et miljøvennlig landbruk

Se forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Disponible midler i 2022 er kr 50.000,-

 

Målgruppe: Beitelag eller foreninger (beitelag mv.).

Gis til investeringstiltak eller planleggings-/tilretteleggingsprosjekter.

Tilskuddssats inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag, og inntil 70% til elektronisk utstyr, samt planleggings-/tilretteleggingsprosjekt.

Se forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.

 

Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder.

Prioriterte investeringstiltak i Kåfjord kommune:

 1. Sperregjerder og sankeanlegg
 2. Tekmologi som fremmer bruk av utmarksbeite
 3. Buer/klopper og gjeter-/tilsynshytter

Prioriterte planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i Kåfjord kommune:

 1. Ny/reorganisering av beitelag der det kan ligge til rette for organisert beitebruk,
 2. Beitebruksplaner,
 3. Andre relevante planer/samarbeid.

Kostnadsberegning: arbeid inntil kr 400,-/time + traktor/maskin/redskap inntil kr 500,-/time.

Vedlegg og vilkår: kart og skriftlig avtale fra berørte grunneiere på minimum 10 år.

 

Tilskudd til utvalgt kulturlandskap (UKL)

Disponible midler i 2022 er kr 1.018.350,- (minus kr 80.000,- til revisjon av forvaltingsplan i Skardalen)

 

Målgruppe: Grunneiere, eller andre med skriftlige rettigheter.

UKL-midler kan samfinansieres med SMIL-midler og sees i samenheng med RMP-midler.

Tilskuddssats gis normalt med inntil 85% til enkeltprosjekt og inntil 100% UKL-midler til planlegging og overordna fellesprosjekt.

Se forskrift om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorks fjordlandskap.

 

Tiltak som det kan gis UKL-tilskudd til:

 • restaurering og skjøtsel av arealer
 • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
 • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
 • formidling
 • nødvendig planlegging av tiltak
 • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
 • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur-/kulturminneverdier
 • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

 

Veiledende normer for årlig skjøtselstiltak av kulturmark i Skardalen nasjonalt utvalgt kulturlandskap med bruk av UKL-midler. Timesats inntil kr 400,-

Kostnadsoverslag TIltak 85% UKL-tilskudd
Kr 400,- per 100m2 Slått 1 gang med fjerning av gras/urter Kr 3.400,- per dekar
Kr 450,- per 100m2 Slått 1 gang ulent terreng med fjerning av vekster Kr 3.825,- per dekar
Kr 500,- per 100m2 Slått 2 ganger delvis ulent med fjerning av vekster Kr 4.250,- per dekar
Kr 550,- per 100m2 Slått 1 gang med hesjing og høyberging Kr 4.675,- per dekar
Kr 600,- per 100m2 Slått 1 gang ulent terring med hesjing/høyberging Kr 5.100,- per dekar

Avrundes til nærmeste 100m(eks. 1.200 m/ 1,2 dekar). Kostnader beregnet inkl. mva.

 

Dokumentasjon:

Lønn; timesliste med datoer, navn, antall timer, type arbeid og lønnsutbetaling/dugnad.

Investeringer: besin, redskap, utstyr mv.

Egne midler; uttak av varer, bruk av egne verktøy, utstyr mv. fra eget lager