Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, samt kommuner, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper, må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og andre virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis. Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.

Det kan søkes om prosjekttilskudd til tidsavgrensede satsinger. Prosjekttilskudd gis ikke til driftsformål, det vil si oppgaver som normalt inngår i organisasjonens interne og eksterne kjernevirksomhet, jf. vedtekter, formål og aktivitetsplaner. 

Les mer om tilskuddsordningen her: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering/