1. Betalingsutsettelse på lån i forbindelse med næringsaktivitet

  2. Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til kommunen, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 0 prosent i perioden frem til 31.12.2020.

  3. Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og feiing),  tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med utfordringer. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. Størrelsen på tilskudd avhenger av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Midlene under punkt c) er delt i to støttegrupper. Den ene er for støtte til faste utgifter som ikke blir dekket av staten, Innovasjon Norge, sametinget eller andre ordninger. Den skal bidra til å dekke deler av faste uunngåelige utgifter.

Den andre delen er til bidrag til de bedriftene som nå vil utvikle eller endre sin virksomhet pga corona-situasjonen. De skal gå til dekning av eksterne kostnader - varer og tjenester som ikke kan skaffes til veie innenfor organisasjonen.

Alle disse tre ordningene må søkes via et eget nettskjema « Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune» under www.regionalforvaltning.no  Skjemaet er ikke et godt skjema fordi det ikke er mulig å tilpasse denne spesielle ordningene for Kåfjord kommune fullstendig. Det er likevel viktig at all nødvendig informasjon blir lagt inn. Det er laget egne hjelpetekster for skjemaet på enkelte punkter.

Her er retningslinjene for ordningen vedtatt av kommunestyret i Kåfjord kommune den 17. april 2020. Les de nøye før du klikker deg inn på søknadsskjemaet.

Retningslinjer for ekstra støtte til bedrifter i Kåfjord

 

1. Tiltak som iverksettes som behovsprøvde ytelser etter søknad

a) Betalingsutsettelse på lån i forbindelse med næringsaktivitet

b) Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til kommunen, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 0 prosent i perioden frem til 31.12.2020.

c) Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og feiing), og ved utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med utfordringer. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. Størrelsen på tilskudd avhenger av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten

2. Ordningen gjelder for bedrifter

a) Registrert i Kåfjord kommune

b) Har dokumenterbar nedgang i omsetning som følge av corona-situasjonen

c) Hadde en forholdsvis sunn økonomi i perioden før corona

d) Enkeltpersonsforetak som er hovedinntekt eller viktig biintekt

e) Har søkt den statlige ordningen eller undersøkt om de faller inn under denne ordningen.

3. Ordningen gjelder ikke for

a) Foretak uten ansatte (med unntak av ENK)

b) Selskap uten aktivitet

c) Selskap under konkursbehandling

d) Selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for tilskudd til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen.

4. Hva kan dekkes

a) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer samt tilskudd til støtte til faste kostnader.

b) Dekning av utgifter til omstilling av bedrift for bedrifter med utfordringer som følge av corona-situasjonen.

5. Hva dekkes ikke

a) Nedbetaling av gjeld, kommunale avgifter som var forfalt før 31.12.2019.

6. Hva søknaden skal inneholde

a) En kort beskrivelse av bedriften, forretningside og marked (hvem er du/dere, hva gjør du/dere for å tjene penger og hvem betaler for tjenestene/varene).

b) Beskrivelse av omsetningsendring som følge av corona-situasjonen, hvilke tiltak som har vært innført for å avhjelpe situasjonen og hva bedriften planlegger å gjøre fremover.

c) Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak som er omsøkt (bankforbindelse, sametinget, statens ordning, Innovasjon Norge osv.)

d) Beskrivelse av bedriftens økonomi, dekningsbidrag og resultat (kopi av årsregnskap eller oversikt fra regnskapsfører) for, 2018 og 2019 (midlertidig hvis endelig regnskap ikke er klart). For enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.

e) Oppstilling av faste utgifter for mars, april og mai etter eventuelt nedstyring av driften. Summene skal oppgis uten mva. om bedriften er mva-pliktig.

f) Bekreftelse på at bedriften ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overskrider grensen på 200.000/100.000 (gjelder ikke landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen)

g) Søknadsfrist til 1. mai 2020 (endret til 20. mai av administrasjonen).

 

For spørsmål:

Ta kontakt med næringskonsulent Jens Kristian Nilsen jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no mob. 46315000