Særutskrift

 

Arkivsaksnr.: 2020/204 -103 Arkiv: X26

Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: 01.04.2020

 

Utvalgssak

Utvalgsnavn

Møtedato

24/20

Formannskap

06.04.2020

 

Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven Smittevernloven

 

Vedlegg

1 Vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse

Saksprotokoll i Formannskap- 06.04.2020 Behandling:

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet, vedtar Kåfjord formannskap at forskrift om forbud på fritidseiendommer også skal omfatte forbud overnatting i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.

Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv

Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Formannskapet anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-1 er tiltaket besluttet av formannskapet og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf. bokstav d).

Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.

Vedtaket gjelder til og med 13.04.20. Ny vurdering vil bli gjort for eventuell korrigering av vedtaket ytterligere 7 dager.

Kommunedirektørens innstilling:

Etter en helhetlig vurdering av behovet for å kunne ha en forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, samt nødvendig hensyn til smittevernet, vedtar Kåfjord formannskap at forskrift om forbud på fritidseiendommer også skal omfatte forbud overnatting i campingvogner, campingvogner med spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.

Forbudet gjelder for hele Kåfjord kommune, herunder vidde, fiskevann, parkeringsplasser osv

Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Formannskapet anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-1 er tiltaket besluttet av formannskapet og hjemlet i § 4-1, første ledd, bokstav a), jf. bokstav d).

Forbudet gjelder ikke registrerte næringsforetak m/overnattingsplasser i Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.

Vedtaket gjelder til og med 13.04.20. Ny vurdering vil bli gjort for eventuell korrigering av vedtaket ytterligere 7 dager.

Saksopplysninger:

Alle vedtak som begrenser bevegelsesfriheten etter § 4-1 d) i smittevernloven kan bare gjelde i 7 dager fram i tid, derfor legges vedtak om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse.

Endring i vedtaket er at vedtaket da vil gjelde til og med 13.04.20.

Vurdering:

Formannskapet er delegert myndighet fra kommunestyret, til å treffe vedtak i saker med hjemmel i smittevernloven, som er av prinsipiell betydning. Vedtak som ikke er definert som hastevedtak etter smittevernloven, og er av prinsipiell betydning i kommunelovens forstand, kan ikke delegeres ordfører, rådmann eller kommuneoverlege. Alle vedtak som begrenser bevegelsesfriheten etter § 4-1 d) i smittevernloven kan bare gjelde i 7

Viser til vedlagte vedlegg om forbud mot å overnatte i campingvogn, spikertelt, teltleire og øvrige faste og mobile boenheter hvor man ikke har sin folkeregistrerte adresse. Endring i vedtaket er at vedtaket gjelder til og med 13.04.20.