Det første steget i denne kartleggingsfasen er å samle inn informasjon om hvilke turer/ stier /løyper vi har i Kåfjord, altså hva som er nåsituasjonen. Vi ønsker oss også informasjon om ting som parkering, skilt, merking, slitasje, grunneieravtale med mer. Nord-Troms friluftsråd og medlemskommunene har god oversikt over "sine" turer, men trenger innspill fra publikum når det gjelder andre turer, stier og løyper. Det kan også være stier/ løyper som brukes til annet enn til å gå- eksempelvis sykkel, kano, ski eller truger. 

ONSDAG 24. MARS KL. 17.00 INVITERER VI DERFOR DEG SOM HAR INFORMASJON OM LØYPER/ STIER/ TURER I KÅFJORD SOM BØR REGISTRERES INN I DETTE PROSJEKTET. Det kan være lange som korte turer, godt merkede som dårlig merkede turer osv. Her stilles ingen krav, men vi vil gjerne ha deres innspill. Møtet finner sted på plattformen TEAMS. For å delta sender du din e-post til kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no. Du får da tilsendt link til møte. 

Hvorfor skal "din" tur registreres i dette prosjektet? Jo, fordi det gir kommunen oversikt over viktige ferdselsårer i egen kommune, samt behovet for vedlikehold der. 

Det å gå på tur er viktig for folks helse og livskvalitet, og det er et mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. For å nå det nasjonale målet om at befolkningen skal utøve friluftsliv jevnlig, kreves god tilgang til turmuligheter og attraktive naturområder. Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. 

Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Gjennom å utarbeide en plan vil dette arbeidet systematiseres, målrettes og effektiviseres. Aktiv medvirkning i planprosessene vil sikre at ulike interesser avstemmes. Planen vil bidra til å etablere et viktig kunnskapsgrunnlag for å ivareta friluftsliv i annen arealplanlegging, og samtidig være en plan for hvordan ferdselsårene kan utvikles på en bærekraftig måte. En plan for friluftslivets ferdselsårer vil danne grunnlag for en oppdatering av Nasjonal database for tur- og friluftsruter og FKBTraktorvegSti. Sammen med kartlagte og verdsatte friluftslivsområder inngår disse datasettene i det offentlige kartgrunnlaget, og er viktig i bidraget med å sikre areal og sammenhenger for friluftslivet.