Prosjekt Halti – etableringen av et grenseoverskridende samarbeidsområde mellom Norge og Finland.

 

Vil du jobbe sammen med oss? Ta kontakt for nærmere opplysninger eller send oss en e-post med litt informasjon om deg selv før 15. november 2018.

Reisa nasjonalparkstyre er, sammen med Halti nasjonalparksenter, Kåfjord kommune og Universitetet i Tromsø, norske partnere i et samarbeidsprosjekt med finsk verneområdeforvaltning (Metsähallitus). Gjennom dette INTERREG finansierte prosjektet skal vi legge til rette for, og organisere et permanent samarbeid mellom forvaltningsmyndigheter og andre interessenter på begge sider av grensa. Prosjektet vil arbeide for å styrke en bærekraftig bruk av området, og forebygge eventuelle konflikter mellom ulike typer bruk og brukere. Metsähallitus er prosjektleder og hovedpartner. Se mer informasjon.

Oppgavene i prosjektet er organisert i «arbeidspakker» hvor en av partnerne har hovedansvar. Prosjekmedarbeider vil engasjeres i alle disse. Pakkene er:

Kommunikasjon og informasjon

Felles strategi og verktøy for å gi kvalifisert og sikker informasjon om natur, kulturarv og friluftsliv på alle relevante språk til brukere av områdene. Utarbeide en informasjonsstrategi, kartlegge eksisterende informasjon, koordinere utarbeidelse av nytt materiell på nett, utstillinger og vanlig trykt materiell.

 

Grenseoverskridende besøksforvaltning og samarbeid

En integrert strategi for besøksforvaltning mellom Norge og Finland, basert på eksisterende dokumenter og planer for begge land (arealplaner, forvaltningsplaner, osv.). Arbeidet omfatter koordinere og organisere prosesser som skal lede frem til en felles strategi. Stikkord er planprosess, besøkstellinger, besøkskartlegginger og sårbarhetskartlegging.

Utvikle digitale verktøy i forvaltningen

Participatory GIS (PGIS) vil bli tatt i bruk som et verktøy for å samle informasjon om ulike interessenters bruk og verdifulle steder i områdene. Vi vil også se på muligheter for å utvikle etablerte systemer for innehenting av kvalitative og kvantitative data om besøkende i dette området.

Prosjektdrift

Vi trenger en aktiv prosjektsekretær som kan holde rede på de administrative og organisatoriske oppgavene i prosjektet og holde kontakt med og koordinere innsats ovenfor norske og finske samarbeidspartnere. Her inngår; rapportering, organisere møter og samlinger med interessenter, kontakt med partnere i Norge og Finland, økonomi mv 

Vi tilbyr, og vi ønsker

Arbeidsoppgavene kan samles i en 100 % stilling, eller det kan legges til rette for delte stillinger / kombinasjoner etter ønske og mulighet.

Vi trenger personer som kan og vil jobbe selvstendig ut fra de rammene som settes av prosjektgruppa og av styringsgruppa i prosjektet. Vi ser etter en person med høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå og/eller med erfaring innenfor prosjektarbeid. Har du interesse for feltet verneområder, turisme og naturforvaltning er det bra. Vi forutsetter at du snakker og skriver norsk svært godt. Og at du har gode kunnskaper i engelsk. Kan du i tillegg finsk så er det en fordel. Prosjektet har varighet er til og med april 2020. Oppstart så snart som mulig.

Medarbeider med de riktige kvalifikasjonene og egenskaper vil formelt sett ansettes i Halti nasjonalparksenter AS og arbeidssted vil være på Halti bygget på Storslett. Det vil være noe reisevirksomhet i sammenheng med prosjektet, fortrinnsvis i regionen Finsk Lapland, Troms og Finnmark.

Lønn og vilkår etter avtale.

Halti er et spennende og utviklingsorientert fellesskap innenfor natur, kultur og næring. Det er til en hver tid nyskapende prosjekter på gang, med et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

 

KONTAKT
 
Rune Benonisen, nasjonalparkforvalter, prosjektleder Norge. Tlf 90660709. E-post fmtrrub@fylkesmannen.no

Les mer her:

http://www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/Tiltak-og-prosjekt/Interreg-prosjekt---Aktivitetsomrade-ved-Halti/Vi-soker-prosjektmedarbeider/