Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
1. desember:

Forstyrrelser på vannverket Olderdalen

Pga av vedlikehold/reperasjon Olderdalen vannverk kan det i perioder oppstå forstyrrelser eller misf... Les mer

Tjenester A-Å




A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Almmolašdokumeanttaid geahččanvuoigatvuohta
Avløserordningene i jordbruket

B
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

D
Den kulturelle skolesekken
Dieđáhus mánáidsuodjebálvalussii
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravferd
Gravplass
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven . alkoholprøven

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold

M
Matombringing
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Næringsveileder

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Ordensreglement i grunnskolen

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av eiendom eller festegrunn
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Terminal pleie i hjemmet
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk