Vanngebyr for 2019       
Engangsgebyr tilknytning   kr 5 015 +mva
Fast årsgebyr vann    kr 1 900 +mva
Gebyr vann etter bruksareal pr m2    kr 21 +mva
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3   kr 14 +mva
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 7,8 %  
       
Avløpsgebyr for 2019      
Engangsgebyr tilknytning    kr 3 052 +mva
Fast årsgebyr avløp   kr 2 350 +mva
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2   kr 31 +mva
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3   kr 21 +mva
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,3 %      
       
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l.       
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.   kr 1 727 +mva
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.   kr 864 +mva
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport.   kr 576 +mva
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport.   kr 432 +mva
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3  pr. m3. Inkl. behandling og transport.   kr 475 +mva
Ekstra tømming av septik    kr 2 277 +mva
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april –    kr 3 415 +mva
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank   kr 530  
       
Renovasjonsgebyrer 2019      
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år   kr 3 401 +mva
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år   kr 2 766 +mva
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år   kr 2 766 +mva
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år   kr 4 944 +mva
Fritidsabonnement pr. år   kr 865 +mva
Fritidsabonnement med dunk –    kr 1 886 +mva
Gebyr for bytte av dunk.    kr 267 +mva
Kjøp av dunk    kr 640 +mva
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –    kr 998 +mva
       
Feiegebyr pr. pipe   kr 287 +mva
       
Kommunale husleier økes med 2,8 % fra 1.4. 2019.      
Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret   kr 116  
       
Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2019      
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2018= 93634,00 Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.      
G-grense Nedre inntektsgrense  Øvre inntektsgrense Maksimal egenandel pr. mnd
       
1-2 G kr 0 kr 187 268 kr 205
2-3 G kr 187 269 kr 280 902 kr 1 200
3-4 G kr 280 903 kr 374 536 kr 2 000
4-5 G kr 374 537 kr 468 170 kr 3 200
Over 5 G kr 468 171 ---- kr 4 000
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.      
Trygghetsalarm, leie pr. måned.   kr 326  
       
Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli 2018    
Korttidsopphold pr. døgn    kr 160  
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn    kr 80  
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret    kr 113  
½ porsjon   kr 66  
Tillegg for utkjøring (gratis ved henting på kjøkken)   kr 50  
       
Utkjøring av tekniske hjelpemidler, pr. utkjøring   kr 210  
       
Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel   kr 110  
       
Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time.    kr 896  
Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann.   kr 185  
       
Utstyr      
Spylebil- pris pr. time   kr 487 +mva
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time   kr 141 +mva
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time    kr 141 +mva
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time   kr 249 +mva
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time    kr 297 +mva
Lensepumpe overflatevann pr.time   kr 141 +mva
Vegsalt, levert, 25 kg sekk    kr 162 +mva
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.   kr 3 +mva
Stakefjær 15m/ 25m    Lånes ut gratis.  
       
Skoler, barnehager, SFO-lokaler      
Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.
I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.
Pr. rom   kr 527  
Pr. påfølgende rom   kr 317  
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time   kr 317  
Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.   Gratis  
Barnebursdageer for barn under 16 år.   Gratis  
Møter i regi av politiske partier   Gratis  
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening   Gratis  
       
Barnehagesatser      
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned Fra 1. april 2019 kr 1 350  
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned Fra 1. april 2019 kr 2 176  
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned Fra 1. april 2019 kr 2 700  
Kostpenger i barnehagene       
50 % plass pr. måned Fra 1. april 2019 kr 167  
80 % plass pr. måned Fra 1. april 2019 kr 267  
100 % plass pr. måned Fra 1. april 2019 kr 333  
       
SFO      
Halv plass pr. måned Fra 1. april 2019 kr 968  
Hel plass pr. måned Fra 1. april 2019 kr 1 859  
Kostpenger i SFO Fra 1. april 2019    
Hel plass  Fra 1. april 2019 kr 333  
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass Fra 1. april 2019    
       
Kulturskolen      
Hel plass Fra 1. april 2019 kr 771  
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud) Fra 1. april 2019 kr 462  
       
Idrettshallen      
1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen. Lag og foreninger i Kåfjord Andre kommuner, lag/foren. i andre kommuner, offent. el private org., kommers. aktører Privat-personer
Idrettshall og garderober, hel Gratis kr 421 kr 106
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Gratis kr 253 kr 106
Idrettshall 1/3 inkl. garderober Gratis kr 126 kr 64
Treningsrom i hallen Gratis kr 211  
Møterom i hallen   kr 527 kr 527
Sosialtrom i hallen Gratis kr 527 kr 527
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag Gratis kr 5 274  
       
Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene   kr 596  
       
Ilandføring av gods      
Pr. tonn   kr 62,85  +mva
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli   kr 32  +mva
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli   kr 63  +mva
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg      
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.   
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.      
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli   kr 56  +mva
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli   kr 104  +mva
Volum over 1,0 m3 pr. m3   kr 101  +mva
       
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter.   kr 1 250  
       
K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22  
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2019:  
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)   Ekskl. mva Inkl. mva
1.1 Enkle tiltak   kr 3 690 kr 4 613
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)      
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad   kr 3 690 kr 4 613
To - trinns søknad:      
2.2 Rammetillatelse   kr 6 330 kr 7 913
2.3 Igangsetting nr. 1   kr 2 005 kr 2 506
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende   kr 1 370 kr 1 713
Ansvarsrett og godkjenning      
3.2 Søknad om lokal godkjenning   kr 950 kr 1 188
3.3 Godkjenning som selvbygger   kr 1 160 kr 1 450
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.    
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt   kr 1 160 kr 1 450
5.2 Midlertidig brukstillatelse   kr 2 110 kr 2 638
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger   kr 0 kr 0
5.4 Rivningssøknad for øvrig   kr 1 585 kr 1 981
6.1 Søknad om utslippstillatelse   kr 2 110 kr 2 638
7.1 Dispensasjon uten høring   kr 2 635 kr 3 294
7.2 Dispensasjon med høring   kr 4 745 kr 5 931
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering   kr 21 100 kr 26 375
9.1 Avbrutt tiltak   50 % av fastsatt gebyr  
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)   kr 2 640 kr 3 300
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid   kr 920 kr 1 150
12.1 Behandling av reguleringsplaner   kr 12 655 kr 15 819
12.2 Behandling av reguleringsendring   kr 10 550 kr 13 188
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd   kr 5 800 kr 7 250
12.4 Tillegg for kartarbeid, fulldigitalt på SOSI-format   kr 0 kr 0
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format   kr 2 640 kr 3 300
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart   kr 10 550 kr 13 188