Vann, avløp, feietjenester og renovasjon

Vanngebyr for 2020

   

Engangsgebyr tilknytning

5 015

+mva

Fast årsgebyr vann 

1 318

+mva

Gebyr vann etter bruksareal pr m2 

22

+mva

Gebyr vann etter målt forbruk pr m3

15

+mva

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 11,2  %

   
     

Avløpsgebyr for 2020

   

Engangsgebyr tilknytning 

3 052

+mva

Fast årsgebyr avløp

2 126

+mva

Gebyr avløp etter bruksareal pr m2

37

+mva

Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3

25

+mva

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med 6,5 %

   
     

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. 

   

Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.

1 787

+mva

Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.

894

+mva

Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport.

596

+mva

Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport.

447

+mva

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3  pr. m3. Inkl. behandling og transport.

492

+mva

Ekstra tømming av septik 

2 357

+mva

Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – 

3 535

+mva

Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank

549

+mva

     

Renovasjonsgebyrer 2020

   

Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år

3 503

+mva

Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år

2 849

+mva

Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år

2 849

+mva

Storabonnement (340 liters dunk) pr. år

5 092

+mva

Fritidsabonnement pr. år

891

+mva

Fritidsabonnement med dunk – 

1 943

+mva

Gebyr for bytte av dunk. 

275

+mva

Kjøp av dunk 

659

+mva

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – 

1 028

+mva

     

Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester

36

+mva

     

Feiertjenester

   

Feiegebyr pr. røykløp

287

+mva

Fresing røykløp

1 000

+mva

Filming røykløp

1 000

+mva

Andre tjenester, ekstra inspekson av røykløp eller fyringsanlegg

364

+mva

Feiing - fyrkjele og anbringer

2 500

+mva

Feiing lite ildsted

364

+mva

Feiing stort ildsted

800

+mva

     

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:

 

 

Spylebil- pris pr. time

505

+mva

Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time

145

+mva

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time 

145

+mva

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time

255

+mva

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time 

305

+mva

Lensepumpe overflatevann pr.time

145

+mva

Vegsalt, levert, 25 kg sekk 

170

+mva

Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.

3

+mva

Stakefjær 15m/ 25m 

Lånes ut gratis.

 

Kommunale husleier

Kommunale husleier økes med 3,1 % fra 1.4. 2020.

Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2020

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019=  kr. 99 858,- Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

Inntektsgrense

 

G-grense

Nedre

Øvre

Max egenandel

1-2 G

                   -  

199 716

210

2-3 G

199 716

299 574

1 200

3-4 G

299 574

399 452

2 000

4-5 G

399 452

499 290

3 200

Over 5 G

499 290

 ---- 

4 000

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

     

Trygghetsalarm, leie pr. måned.

336

   

Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet

Korttidsopphold pr. døgn 

165

Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn 

85

Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret 

116

½ porsjon

68

Dagsenter, egenandel pr. dag

90

Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke

191

Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke

242

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

 - Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring

216

 - Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel

113

   

Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time. 

896

Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann.

190

Barnehagesatser

Satsene gjelder fra 1. april 2020

50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned

1 350

80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned

2 176

100 % plass over 33 timer i uka pr. måned

2 700

Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2020)

 

50 % plass pr. måned

172

80 % plass pr. måned

275

100 % plass pr. måned

343

SFO (fra 1. april 2020)

 

Halv plass pr. måned

998

Hel plass pr. måned

1 917

SFO kostpenger

 Gjelder fra 1.april 2020

Hel plass 

343

For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass

 

Utleie av skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler

Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.

 

I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.

 

Pr. rom

530

Pr. påfølgende rom

320

Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time

320

Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.

Gratis

Barnebursdageer for barn under 16 år.

Gratis

Møter i regi av politiske partier

Gratis

Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening

Gratis

Utleie av Kåfjordhallen

Idrettshallen - generelle vilkår ved leie

 

1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.

 

Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord

 

Idrettshall og garderober, hel

Gratis

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

Gratis

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

Gratis

Treningsrom i hallen

Gratis

Møterom i hallen

Gratis

Sosialtrom i hallen

Gratis

Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag

Gratis

Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre kommuner. Offentlige eller private organisasjoner

 

kommersielle aktører

 

Idrettshall og garderober, hel

430

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

260

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

130

Treningsrom i hallen

220

Møterom i hallen

530

Sosialtrom i hallen

530

Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag

5 280

Idrettshallen priser for privatpersoner 

 

Idrettshall og garderober, hel

106

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

106

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

64

Møterom i hallen

530

Sosialtrom i hallen

530

Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene

Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene er satt til kr. 596.-

Ilandføring av gods

Pr. tonn

                 65

 +mva

Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli

                 33

 +mva

Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli

                 65

 +mva

Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg

   

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

   

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.

   

Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli

                 58

 +mva

Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli

               107

 +mva

Volum over 1,0 m3 pr. m3

               104

 +mva

Leie av plass i fiskerihavnene

Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter kr. 1 270.-

Byggesaksgebyr

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2020:

   

Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)

Ekskl. mva

Inkl. mva

1.1 Enkle tiltak

3 690

3 800

Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)

   

2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA

3 690

3 800

2,2 Ettrinnssøknad for bygg over 300 m2 BRA

 

6 500

To - trinns søknad:

   

2.2 Rammetillatelse

6 330

6 500

2.3 Igangsetting nr. 1

2 005

2 070

2.4 Igangsetting, pr. påfølgende

1 370

1 420

Ansvarsrett og godkjenning

   

3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett

950

980

3.3 Godkjenning som selvbygger

1 160

1 200

4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.

   

5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt

1 160

1 200

5.2 Midlertidig brukstillatelse

2 110

2 180

5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger

                    -  

                    -  

5.4 Rivningssøknad for øvrig

1 585

3 800

6.1 Søknad om utslippstillatelse

2 110

2 180

7.1 Dispensasjon uten høring

2 635

2 720

7.2 Dispensasjon med høring

4 745

4 890

8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering

21 100

21 800

8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende

ny

 

9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.

   

10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)

2 640

2 720

11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid

920

950

12.1 Behandling av reguleringsplaner

12 655

13 060

Behandling av eguleringsplaner med konsekvensutredning

 ny 

 

12.2 Behandling av reguleringsendring

10 550

10 890

12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd

5 800

5 800

12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format

2 640

3 300

12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart

10 550

10 890

Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet øker med 3,2% fra 1. januar 2020.

   

20. Eiendomsmeglerpakke

5 200

 

Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser bestemmelser og lignende, pr stk

250

 

21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig)

2 190

 

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

6.1

Oppretting av matrikkelenhet

 

6.1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 
 

areal fra 0 – 500 m²

12 570

 

Areal fra 501 – 2000 m²

13 855

 

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

915

6.1.2

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 
 

Areal fra 0 – 500 m²

12 570

 

Areal fra 501 – 2000 m²

13 855

 

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

935

6.1.3

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 
 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 
 

Areal fra 0 – 50 m²

6 280

 

Areal fra 51 – 250 m²

6 280

 

Areal fra 251 – 2000 m²

6 280

 

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

935

6.1.4

Oppretting av anleggseiendom

 
 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

 
 

Volum fra 0 – 2000 m³

13 855

 

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

935

6.1.5

Registrering av jordsameie

 
 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres

 
 

etter medgått tid.

 

6.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 
 

Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5.  I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning (midlertidig forretning).

2 430

6.2.1

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 
 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2

 

6.3

Grensejustering

 

6.3.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 
 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 %
av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 
 

Areal fra 0 – 250 m²

2 510

 

Areal fra 251 – 500 m²

4 150

6.3.2

Anleggseiendom

 
 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

 
 

Volum fra 0 – 250 m³

2 510

 

Volum fra 251 – 1000 m³

4 260

6.4

Arealoverføring

 

6.4.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 
 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette
gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 
 

Areal fra 0 – 250 m²

3 650

 

Areal fra 251 – 500 m²

6 800

 

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på

935

     

6.4.2

Anleggseiendom

 
 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje
matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 
 

Volum fra 0 – 250 m³

3 650

 

Volum fra 251 – 500 m³

6 800

 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på:

                       975

6.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 
 

For inntil 2 punkter

2 510

 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

945

6.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 
 

For inntil 2 punkter

4 260

 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 735

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

6.7

Privat grenseavtale

 
 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

2 510

 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

1 670

 

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

 

6.8

Urimelig gebyr

 
 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

6.9

Betalingstidspunkt

 
 

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis

 

6.10

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

 
 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

6.11

Utstedelse av matrikkelbrev

 
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

 

Matrikkelbrev over 10 sider

350

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se matrikkelforskriften § 16.

 

Alle kommunalse satser og gebyrer samlet

Vanngebyr for 2020      
Engangsgebyr tilknytning 5 015 +mva  
Fast årsgebyr vann  1 318 +mva  
Gebyr vann etter bruksareal pr m2  22 +mva  
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3 15 +mva  
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 11,2  %      
       
Avløpsgebyr for 2020      
Engangsgebyr tilknytning  3 052 +mva  
Fast årsgebyr avløp 2 126 +mva  
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2 37 +mva  
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3 25 +mva  
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med 6,5 %      
       
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l.       
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport. 1 787 +mva  
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport. 894 +mva  
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport. 596 +mva  
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport. 447 +mva  
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3  pr. m3. Inkl. behandling og transport. 492 +mva  
Ekstra tømming av septik  2 357 +mva  
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april –  3 535 +mva  
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank 549 +mva  
       
Renovasjonsgebyrer 2020      
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år 3 503 +mva  
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år 2 849 +mva  
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år 2 849 +mva  
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år 5 092 +mva  
Fritidsabonnement pr. år 891 +mva  
Fritidsabonnement med dunk –  1 943 +mva  
Gebyr for bytte av dunk.  275 +mva  
Kjøp av dunk  659 +mva  
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –  1 028 +mva  
       
Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester 36 +mva  
       
Feiertjenester      
Feiegebyr pr. røykløp 287 +mva  
Fresing røykløp 1 000 +mva  
Filming røykløp 1 000 +mva  
Andre tjenester, ekstra inspekson av røykløp eller fyringsanlegg 364 +mva  
Feiing - fyrkjele og anbringer 2 500 +mva  
Feiing lite ildsted 364 +mva  
Feiing stort ildsted 800 +mva  
       
Kommunale husleier økes med 3,1 % fra 1.4. 2020.      
       
Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2020      
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2019=  kr. 99 858,- Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.      
  Inntektsgrense  
G-grense Nedre Øvre Max egenandel
1-2 G                    -   199 716 210
2-3 G 199 716 299 574 1 200
3-4 G 299 574 399 452 2 000
4-5 G 399 452 499 290 3 200
Over 5 G 499 290  ----  4 000
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.      
Trygghetsalarm, leie pr. måned. 336    
       
Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2020      
Korttidsopphold pr. døgn  165    
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn  85    
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret  116    
½ porsjon 68    
Dagsenter, egenandel pr. dag 90    
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke 191    
Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke 242    
Utkjøring av tekniske hjelpemidler:      
 - Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring 216    
 - Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel 113    
       
Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time.  896    
Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann. 190    
       
Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:      
Spylebil- pris pr. time 505 +mva  
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time 145 +mva  
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time  145 +mva  
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time 255 +mva  
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time  305 +mva  
Lensepumpe overflatevann pr.time 145 +mva  
Vegsalt, levert, 25 kg sekk  170 +mva  
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk. 3 +mva  
Stakefjær 15m/ 25m  Lånes ut gratis.  
       
Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.      
I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.      
Pr. rom 530    
Pr. påfølgende rom 320    
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time 320    
Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv. Gratis    
Barnebursdageer for barn under 16 år. Gratis    
Møter i regi av politiske partier Gratis    
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening Gratis    
       
Barnehagesatser (fra 1. april 2020)      
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned 1 350    
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned 2 176    
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned 2 700    
Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2020)      
50 % plass pr. måned 172    
80 % plass pr. måned 275    
100 % plass pr. måned 343    
SFO (fra 1. april 2020)      
Halv plass pr. måned 998    
Hel plass pr. måned 1 917    
Kostpenger i SFO (fra 1. april 2020)      
Hel plass  343    
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass      
Kulturskolen (fra 1. april 2020)      
Hel plass 795    
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud) 476    
       
Idrettshallen - generelle vilkår ved leie      
1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.      
       
       
Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord      
Idrettshall og garderober, hel Gratis    
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Gratis    
Idrettshall 1/3 inkl. garderober Gratis    
Treningsrom i hallen Gratis    
Møterom i hallen Gratis    
Sosialtrom i hallen Gratis    
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag Gratis    
       
Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre kommuner. Offentlige eller private organisasjoner      
kommersielle aktører      
Idrettshall og garderober, hel 430    
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober 260    
Idrettshall 1/3 inkl. garderober 130    
Treningsrom i hallen 220    
Møterom i hallen 530    
Sosialtrom i hallen 530    
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag 5 280    
       
Idrettshallen priser for privatpersoner       
Idrettshall og garderober, hel 106    
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober 106    
Idrettshall 1/3 inkl. garderober 64    
Møterom i hallen 530    
Sosialtrom i hallen 530    
       
Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene 596    
       
Ilandføring av gods      
Pr. tonn                  65  +mva  
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli                  33  +mva  
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli                  65  +mva  
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg      
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.       
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.      
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli                  58  +mva  
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli                107  +mva  
Volum over 1,0 m3 pr. m3                104  +mva  
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.      
       
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter. 1 270    
       
K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22      
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2020:      
       
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2) Ekskl. mva Inkl. mva  
1.1 Enkle tiltak 3 690 3 800  
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)      
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA 3 690 3 800  
2,2 Ettrinnssøknad for bygg over 300 m2 BRA   6 500  
To - trinns søknad:      
2.2 Rammetillatelse 6 330 6 500  
2.3 Igangsetting nr. 1 2 005 2 070  
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende 1 370 1 420  
Ansvarsrett og godkjenning      
3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett 950 980  
3.3 Godkjenning som selvbygger 1 160 1 200  
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.      
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt 1 160 1 200  
5.2 Midlertidig brukstillatelse 2 110 2 180  
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger                     -                       -    
5.4 Rivningssøknad for øvrig 1 585 3 800  
6.1 Søknad om utslippstillatelse 2 110 2 180  
7.1 Dispensasjon uten høring 2 635 2 720  
7.2 Dispensasjon med høring 4 745 4 890  
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering 21 100 21 800  
8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende ny    
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.      
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker) 2 640 2 720  
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid 920 950  
12.1 Behandling av reguleringsplaner 12 655 13 060  
Behandling av eguleringsplaner med konsekvensutredning  ny     
12.2 Behandling av reguleringsendring 10 550 10 890  
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd 5 800 5 800  
12.5 Tillegg for kart, digitale men ikke SOSI-format 2 640 3 300  
12.6 Tillegg ved levering av plan på analoge kart 10 550 10 890  
       
Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016.      
sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet øker med 3,2% fra 1. januar 2020.      
       
20. Eiendomsmeglerpakke 5 200    
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser bestemmelser og lignende, pr stk 250    
21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig) 2 190    

 

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger fra 1. januar 2020 i Kåfjord kommune:

 
6.1 Oppretting av matrikkelenhet  
6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
  areal fra 0 – 500 m² 12 570
  Areal fra 501 – 2000 m² 13 855
  Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 915
6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
  Areal fra 0 – 500 m² 12 570
  Areal fra 501 – 2000 m² 13 855
  Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 935
6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
  Areal fra 0 – 50 m² 6 280
  Areal fra 51 – 250 m² 6 280
  Areal fra 251 – 2000 m² 6 280
  Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 935
6.1.4 Oppretting av anleggseiendom  
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom.  
  Volum fra 0 – 2000 m³ 13 855
  Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. 935
6.1.5 Registrering av jordsameie  
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres  
  etter medgått tid.  
6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
  Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5.  I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning (midlertidig forretning). 2 430
6.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2  
6.3 Grensejustering  
6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 %
av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
 
  Areal fra 0 – 250 m² 2 510
  Areal fra 251 – 500 m² 4 150
6.3.2 Anleggseiendom  
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³  
  Volum fra 0 – 250 m³ 2 510
  Volum fra 251 – 1000 m³ 4 260
6.4 Arealoverføring  
6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette
gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
 
  Areal fra 0 – 250 m² 3 650
  Areal fra 251 – 500 m² 6 800
  Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 935
     
6.4.2 Anleggseiendom  
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje
matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
 
  Volum fra 0 – 250 m³ 3 650
  Volum fra 251 – 500 m³ 6 800
  Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på:                        975
6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
  For inntil 2 punkter 2 510
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt 945
6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
  For inntil 2 punkter 4 260
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 735
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
6.7 Privat grenseavtale  
  For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 510
  For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1 670
  Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.  
6.8 Urimelig gebyr  
  Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 
6.9 Betalingstidspunkt  
  Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis  
6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
6.11 Utstedelse av matrikkelbrev  
  Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
  Matrikkelbrev over 10 sider 350
  Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se matrikkelforskriften § 16.