Vann, avløp, feietjenester og renovasjon

Vanngebyr for 2021

   

Engangsgebyr tilknytning

5 150

+mva

Fast årsgebyr vann 

1 581

+mva

Gebyr vann etter bruksareal pr m2 

25,06

+mva

Gebyr vann etter målt forbruk pr m3

16,71

+mva

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 7,8 %

   
     

Avløpsgebyr for 2021

   

Engangsgebyr tilknytning 

3 134

+mva

Fast årsgebyr avløp

2 394

+mva

Gebyr avløp etter bruksareal pr m2

41,20

+mva

Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3

27,46

+mva

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med 11 %

   
     

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. 

   

Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.

1 832

+mva

Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport.

916

+mva

Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport.

611

+mva

Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport.

458

+mva

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3  pr. m3. Inkl. behandling og transport.

504

+mva

Ekstra tømming av septik 

2 416

+mva

Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – 

3 623

+mva

Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank

563

+mva

     

Renovasjonsgebyrer 2021

   

Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år

3 591

+mva

Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år

2 920

+mva

Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år

2 920

+mva

Storabonnement (340 liters dunk) pr. år

5 219

+mva

Fritidsabonnement pr. år

913

+mva

Fritidsabonnement med dunk – 

1 992

+mva

Gebyr for bytte av dunk. 

282

+mva

Kjøp av dunk 

675

+mva

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – 

1 054

+mva

     

Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester

36

+mva

     

Feiertjenester

   

Feiegebyr pr. røykløp

500

+mva

Fresing røykløp

1 027

+mva

Filming røykløp

1 027

+mva

Andre tjenester, ekstra inspekson av røykløp eller fyringsanlegg

374

+mva

Feiing - fyrkjele og anbringer

2 568

+mva

Feiing lite ildsted

374

+mva

Feiing stort ildsted

822

+mva

     

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:

 

 

Spylebil- pris pr. time

518

+mva

Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time

149

+mva

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time 

149

+mva

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time

261

+mva

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time 

313

+mva

Lensepumpe overflatevann pr.time

149

+mva

Vegsalt, levert, 25 kg sekk 

174

+mva

Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk.

3

+mva

Stakefjær 15m/ 25m 

Lånes ut gratis.

 

Kommunale husleier

Kommunale husleier økes med 2,7% fra 01.april 2021.

Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2021

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2020=  kr. 101 351,- Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

Mottakerne av praktisk bistand betaler pr. time, men maksimumsbeløpet pr. månded reguleres etter inntektsgruppa de er i.

Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten beregnes etter kr. 400,- pr. time og fastsettes slik:

 

Hjemmehjelp

 

Trygghetsalarm

G-grense

Nedre inntektsgrense

Øvre inntektsgrense

Max egenandel pr. måned

Egenandel

1-2 G

                   -  

199 716

205

 60

2-3 G

199 716

299 574

1 200

 150

3-4 G

299 574

399 452

2 000

 151

4-5 G

399 452

499 290

3 200

 152

Over 5 G

499 290

 ---- 

4 000

. 153

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

       

 

 

     

Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 01.januar 2021

Korttidsopphold pr. døgn 

170

Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn 

90

Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret 

116

½ porsjon

68

Tillegg for utkjøring (pris pr.uke - gratis ved henting på kjøkkenet

50

Dagsenter, egenandel pr. dag

90

Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke

191

Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke

242

Egenandel kjøring dagsenter - pr. person/tur

100

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

 - Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring

216

 - Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel

113

   

Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time. 

918

Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann.

195

Barnehagesatser

Satsene gjelder fra 1. april 2021

50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned

1 386

80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned

2 235

100 % plass over 33 timer i uka pr. måned

2 773

Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2021)

 

50 % plass pr. måned

182

80 % plass pr. måned

291

100 % plass pr. måned

364

SFO (fra 01. april 2021)

 

Halv plass pr. måned

1 057

Hel plass pr. måned

2 029

SFO kostpenger

 Gjelder fra 1.april 2021

Hel plass 

364

For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass

 

Utleie av skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler

Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.

 

I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.

 

Pr. rom

544

Pr. påfølgende rom

329

Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time

329

Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv.

Gratis

Barnebursdageer for barn under 16 år.

Gratis

Møter i regi av politiske partier

Gratis

Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening

Gratis

Utleie av Kåfjordhallen

Idrettshallen - generelle vilkår ved leie

 

1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.

 

Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord

 

Idrettshall og garderober, hel

Gratis

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

Gratis

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

Gratis

Treningsrom i hallen

Gratis

Møterom i hallen

?

Sosialtrom i hallen

Gratis

Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag

Gratis

Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre kommuner. Offentlige eller private organisasjoner

 

kommersielle aktører

 

Idrettshall og garderober, hel

442

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

267

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

134

Treningsrom i hallen

226

Møterom i hallen

544

Sosialtrom i hallen

544

Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag

5 423

Idrettshallen priser for privatpersoner 

 

Idrettshall og garderober, hel

109

Idrettshall 2/3 del inkl. garderober

109

Idrettshall 1/3 inkl. garderober

66

Møterom i hallen

544

Sosialtrom i hallen

544

Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene

Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene er satt til kr. 596.-

Ilandføring av gods

Pr. tonn

                 67

 +mva

Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli

                 34

 +mva

Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli

                 67

 +mva

Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg

   

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

   

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.

   

Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli

                 59

 +mva

Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli

               110

 +mva

Volum over 1,0 m3 pr. m3

               107

 +mva

Leie av plass i fiskerihavnene

Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter kr. 1 304.-

Byggesaksgebyr

K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2021:

   

Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)

1.1 Enkle tiltak

 

3 900

Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)

   

2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA

 

3 900

2,2 Ettrinnssøknad for bygg over 300 m2 BRA

 

6 680

To - trinns søknad:

   

2.2 Rammetillatelse

 

6 680

2.3 Igangsetting nr. 1

 

2 130

2.4 Igangsetting, pr. påfølgende

 

1 460

Ansvarsrett og godkjenning

   

3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett

 

1 010

3.3 Godkjenning som selvbygger

 

1 230

Byggesøknader som ikke kommer inn via eByggesøk får et tillegg på kr. 

  1 000

4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.

   

5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt

 

1 230

5.2 Midlertidig brukstillatelse

 

2 240

5.3 Søknad om riving av bŧgg etter § 20-2, og eneboliger

  0
5.4. Rivingssøknad for øvrig  

3 900

6.1 Søknad om utslippstillatelse  

2 240

7.1. Dispensasjon uten høring  

3 000

7.2 Dispensasjon med høring  

5 020

8.1 Søknad om areal for oppdrettsamlegg Pris og annonsering

22 390

8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende Ny

9 300

9.1 Avbrutt tiltak 50% av fastsatt gebyr  

 

10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf. § 26-1- (delingssaker)  

2 790

11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid  

980

12.1 Behandling av reguleringsplaner  

20 000

12.2 Behandling av reguleringsplaner med konsekvensutredning Ny

30 000

12.3 Behandling av reguleringsendringer  

15 000

12.4 Mindre reguleringsendring etter pbl. § 12-14 2. ledd  

6 500

Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt i kommunestyret i sak 100/20196. Alle priser i dette regulativet øker med 2,5 % fra 1.januar 2021.

   
20. Eiendomspakke  

5 200

Eiedomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr. stk.  

250

21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekat (ikke mva pliktig)  

2 250

Det innføres gebyrsatser for seksjonering fra 01.01.2021, jf. Lov om eierseksjonering
§ 7.

Gebyrsatsene gjelder saksbehandling etter lov om eierseksjonering av 16.06.2017 nr. 65. gebyr er inklusiv utskrift av matrikkelbrev. I tillegg til disse gebyrene beregnes tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett. Dersom søknaden avslås eller trekkes tilbake, tilbakebetales 50% av saksbehandlingsgebyret og tinglysningsgebyret i sin helhet. dersom kommunen pålegger seksjonssameiet og reseksjonere, beregnes fullt gebyr jf. eierseksjonsloven § 22.

   
Seksjonering, 1 - 5 seksjoner  

3 600

Tillegg pr. seksjon - flere enn 5  

310

Tillegg ved befaring  

2 400

Reseksjonering 1 - 5 seksjoner  

3 600

Tillegg pr. seksjon - flere enn 5  

310

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50% gebyr.

   

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

6.1

Oppretting av matrikkelenhet

 

6.1.1

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 
 

areal fra 0 – 500 m²

12 570

 

Areal fra 501 – 2000 m²

13 855

 

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

915

6.1.2

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 
 

Areal fra 0 – 500 m²

12 570

 

Areal fra 501 – 2000 m²

13 855

 

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

935

6.1.3

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 
 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 
 

Areal fra 0 – 50 m²

6 280

 

Areal fra 51 – 250 m²

6 280

 

Areal fra 251 – 2000 m²

6 280

 

Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

935

6.1.4

Oppretting av anleggseiendom

 
 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

 
 

Volum fra 0 – 2000 m³

13 855

 

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

935

6.1.5

Registrering av jordsameie

 
 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres

 
 

etter medgått tid.

 

6.2

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 
 

Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5.  I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning (midlertidig forretning).

2 430

6.2.1

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 
 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2

 

6.3

Grensejustering

 

6.3.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 
 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 %
av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 
 

Areal fra 0 – 250 m²

2 510

 

Areal fra 251 – 500 m²

4 150

6.3.2

Anleggseiendom

 
 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

 
 

Volum fra 0 – 250 m³

2 510

 

Volum fra 251 – 1000 m³

4 260

6.4

Arealoverføring

 

6.4.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 
 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette
gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 
 

Areal fra 0 – 250 m²

3 650

 

Areal fra 251 – 500 m²

6 800

 

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på

935

     

6.4.2

Anleggseiendom

 
 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje
matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 
 

Volum fra 0 – 250 m³

3 650

 

Volum fra 251 – 500 m³

6 800

 

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på:

                       975

6.5

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 
 

For inntil 2 punkter

2 510

 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

945

6.6

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 
 

For inntil 2 punkter

4 260

 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 735

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

6.7

Privat grenseavtale

 
 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

2 510

 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

1 670

 

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

 

6.8

Urimelig gebyr

 
 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

6.9

Betalingstidspunkt

 
 

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis

 

6.10

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

 
 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

6.11

Utstedelse av matrikkelbrev

 
 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

 

Matrikkelbrev over 10 sider

350

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se matrikkelforskriften § 16.

 

Alle kommunalse satser og gebyrer samlet

Vanngebyr for 2021        
Engangsgebyr tilknytning 5 115 +mva    
Fast årsgebyr vann  1 581 +mva    
Gebyr vann etter bruksareal pr m2  25,06 +mva    
Gebyr vann etter målt forbruk pr m3 16,71 +mva    
Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, økes med 7,8%        
         
Avløpsgebyr for 2021        
Engangsgebyr tilknytning  3 134 +mva    
Fast årsgebyr avløp 2 394 +mva    
Gebyr avløp etter bruksareal pr m2 41,20 +mva    
Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3 27,46 +mva    
Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, øker med 11 %        
         
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l.         
Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport. 1 832 +mva    
Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl. behandling og transport. 916 +mva    
Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år, inkl behandling og transport. 611 +mva    
Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr. tank pr. år inkl. behandling og transport. 458 +mva    
Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3  pr. m3. Inkl. behandling og transport. 504 +mva    
Ekstra tømming av septik  2 416 +mva    
Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april –  3 623 +mva    
Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank 563 +mva    
         
Renovasjonsgebyrer 2021        
Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år 3 591 +mva    
Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år 2 920 +mva    
Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år 2 920 +mva    
Storabonnement (340 liters dunk) pr. år 5 219 +mva    
Fritidsabonnement pr. år 913 +mva    
Fritidsabonnement med dunk –  1 992 +mva    
Gebyr for bytte av dunk.  282 +mva    
Kjøp av dunk  675 +mva    
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. –  1 054 +mva    
         
Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester 36 +mva    
         
Feiertjenester        
Feiegebyr pr. røykløp 500 +mva    
Fresing røykløp 1 027 +mva    
Filming røykløp 1 027 +mva    
Andre tjenester, ekstra inspekson av røykløp eller fyringsanlegg 374 +mva    
Feiing - fyrkjele og anbringer 2 568 +mva    
Feiing lite ildsted 374 +mva    
Feiing stort ildsted 822 +mva    
         
Kommunale husleier økes med 2,7 % fra 1.4. 2021.        
         
Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2021        

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2020=  kr. 101 351,- Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden. Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.
Mottakerne av praktisk bistand betaler hver time, men maksimumsbeløpet pr. mpned reguleres etter inntekstgruppa de er i.
Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten beregnes etter kr. 400 pr. time og fastsettes slik:

       
  Hjemmehjelp Trygghetsalarm
G-grense Nedre inntektsgrense Øvre inntekstgrense Max egenandel pr. måned Egenandel
1-2 G                    -   199 716 205 60
2-3 G 199 716 299 574 1 200 150
3-4 G 299 574 399 452 2 000 151
4-5 G 399 452 499 290 3 200 152
Over 5 G 499 290  ----  4 000 153
Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.        
         
Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. januar 2021        
Korttidsopphold pr. døgn  170      
Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn  90      
Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret  116      
½ porsjon 68      
Tillegg for utkjøring (pris pr. uke - gratis ved henting på kjøkken) 50      
Dagsenter, egenandel pr. dag 90      
Aktivitetssenter: Egenandel 1-2 ganger pr. uke 191      
Aktivitetssenter: Mer enn 2 ganger pr. uke 242      
Egenandel kjøring dagsenter - pr. person/tur 100      
Utkjøring av tekniske hjelpemidler:        
 - Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring 216      
 - Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel 113      
         
Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor pr. mann pr. time.  918      
Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg på pr time pr. mann. 195      
         
Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:        
Spylebil- pris pr. time 518 +mva    
Pumpe bensin: Overvann/ avløp pr. time 149 +mva    
Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pr. time  149 +mva    
Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pr. time 261 +mva    
Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) pr. time  313 +mva    
Lensepumpe overflatevann pr.time 149 +mva    
Vegsalt, levert, 25 kg sekk  174 +mva    
Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk. 3 +mva    
Stakefjær 15m/ 25m  Lånes ut gratis.    
         
Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.        
I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.        
Pr. rom 544      
Pr. påfølgende rom 329      
Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time 329      
Arrangemenger i regi av ungdom under 18 år, feks. ungdomsråd, elevråd og tilsv. Gratis      
Barnebursdageer for barn under 16 år. Gratis      
Møter i regi av politiske partier Gratis      
Lag og foreninger i Kåfjord kommune, til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening Gratis      
         
Barnehagesatser (fra 1. april 2021)        
50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned 1 386      
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned 2 235      
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned 2 773      
Kostpenger i barnehagene (fra 1. april 2021)        
50 % plass pr. måned 182      
80 % plass pr. måned 291      
100 % plass pr. måned 364      
SFO (fra 1. april 2020)        
Halv plass pr. måned 1 057      
Hel plass pr. måned 2 029      
Kostpenger i SFO (fra 1. april 2021)        
Hel plass  364      
For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt priser for hel plass        
Kulturskolen (fra 1. april 2021)        
Hel plass 842      
Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud) 504      
         
Idrettshallen - generelle vilkår ved leie        
1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det. 2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris. 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.        
         
         
Idrettshallen priser lag og foreninger i Kåfjord        
Idrettshall og garderober, hel Gratis      
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober Gratis      
Idrettshall 1/3 inkl. garderober Gratis      
Treningsrom i hallen ?      
Møterom i hallen Gratis      
Sosialtrom i hallen Gratis      
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag Gratis      
         
Idrettshallen priser lag og foreninger fra andre kommuner. Offentlige eller private organisasjoner        
kommersielle aktører        
Idrettshall og garderober, hel 442      
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober 267      
Idrettshall 1/3 inkl. garderober 134      
Treningsrom i hallen 226      
Møterom i hallen 544      
Sosialtrom i hallen 544      
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag 5 423      
         
Idrettshallen priser for privatpersoner         
Idrettshall og garderober, hel 109      
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober 109      
Idrettshall 1/3 inkl. garderober 66      
Møterom i hallen 544      
Sosialtrom i hallen 544      
Leie av hallen ved inntektsgivende arrangement pr. dag ?      
         
Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene 596      
         
Ilandføring av gods        
Pr. tonn                  67  +mva    
Vekt 0 – 500 kg. pr. kolli                  34  +mva    
Vekt 500 – 1000 kg. pr. kolli                  67  +mva    
Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg        
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.         
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.        
Volum 0 – 0,5 m3 pr. kolli                  59  +mva    
Volum 0,5 – 1,0 m3 pr. kolli                110  +mva    
Volum over 1,0 m3 pr. m3                107  +mva    
Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.        
         
Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter. 1 304      
         
K-sak 100/16, jf. k-sak 86/18, pkt. 18-22        
Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2020:        
         
Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)        
1.1 Enkle tiltak   3 900    
Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)        
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA   3 900    
2,2 Ettrinnssøknad for bygg over 300 m2 BRA   6 680    
To - trinns søknad:        
2.2 Rammetillatelse   6 680    
2.3 Igangsetting nr. 1   2 130    
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende   1 460    
Ansvarsrett og godkjenning        
3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett    1 010    
3.3 Godkjenning som selvbygger   1 230    
Byggesøknader som ikke kommer inn via eByggesøk får et tilleggsgebyr på   1 000    
4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.        
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt   1 230    
5.2 Midlertidig brukstillatelse   2 240    
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger                     -                       -      
5.4 Rivningssøknad for øvrig   3900    
6.1 Søknad om utslippstillatelse   2 240    
7.1 Dispensasjon uten høring   3 000    
7.2 Dispensasjon med høring   5 020    
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering   22 390    
8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende ny 9 300    
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr.        
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker)   2 790    
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid   980    
12.1 Behandling av reguleringsplaner   20 000    
Behandling av eguleringsplaner med konsekvensutredning  ny  30 000    
12.2 Behandling av reguleringsendring   15 000    
12.3 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd   6 500    
         
Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle priser i dette regulativet øker med 2,5 % fra 1.jamuar 2021        
         
20. Eiendomsmeglerpakke   5 200    
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser bestemmelser og lignende, pr stk   250    
21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig)   2 250    
Det innføres gebyrsatser for seksjonering fra 01.01.2021, jf. lov om eierseksjonering § 7.        
Gebyrsatsene gjelder saksbehandling etter lov om eierseksjonring av 16.06.2017 nr. 65. Gebyr er inklusiv utskrift av matrikkelbrev. I tillegg til disse gebyrene beregnes tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett. Dersom søknaden avslås eller trekkes tilbake, tilbakebetales 50% av saksbehandlingsgebyret og tinglysningsgebyret i sin helhet. Dersom kommunen pålegger seksjonssameiet og reseksjonere, beregnes fullt gebyr jf. eierseksjonsloven § 22        
Seksjonering, 1 - 5 seksjoner   3 600    
Tillegg pr. seksjon - flere enn 5   310    
Tillegg ved befaring   2 400    
Reseksjonering 1 - 5 seksjoner   3 600    
Tillegg pr. seksjon - flere enn 5   310    
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50% gebyr        

 

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger fra 1. januar 2021 i Kåfjord kommune:

 
6.1 Oppretting av matrikkelenhet  
6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
  areal fra 0 – 500 m² 12 570
  Areal fra 501 – 2000 m² 13 855
  Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 915
6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn  
  Areal fra 0 – 500 m² 12 570
  Areal fra 501 – 2000 m² 13 855
  Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 935
6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
  Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
  Areal fra 0 – 50 m² 6 280
  Areal fra 51 – 250 m² 6 280
  Areal fra 251 – 2000 m² 6 280
  Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 935
6.1.4 Oppretting av anleggseiendom  
  Gebyr som for oppretting av grunneiendom.  
  Volum fra 0 – 2000 m³ 13 855
  Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. 935
6.1.5 Registrering av jordsameie  
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres  
  etter medgått tid.  
6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
  Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5.  I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning (midlertidig forretning). 2 430
6.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2  
6.3 Grensejustering  
6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte
eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal.
(maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 %
av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
 
  Areal fra 0 – 250 m² 2 510
  Areal fra 251 – 500 m² 4 150
6.3.2 Anleggseiendom  
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³  
  Volum fra 0 – 250 m³ 2 510
  Volum fra 251 – 1000 m³ 4 260
6.4 Arealoverføring  
6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing
gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette
gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
 
  Areal fra 0 – 250 m² 3 650
  Areal fra 251 – 500 m² 6 800
  Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 935
     
6.4.2 Anleggseiendom  
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en
matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje
matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
 
  Volum fra 0 – 250 m³ 3 650
  Volum fra 251 – 500 m³ 6 800
  Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på:                        975
6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
  For inntil 2 punkter 2 510
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt 945
6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
  For inntil 2 punkter 4 260
  For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 735
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
6.7 Privat grenseavtale  
  For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2 510
  For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1 670
  Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.  
6.8 Urimelig gebyr  
  Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 
6.9 Betalingstidspunkt  
  Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis  
6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
  Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
6.11 Utstedelse av matrikkelbrev  
  Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
  Matrikkelbrev over 10 sider 350
  Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se matrikkelforskriften § 16.