Priser og gebyrer 2023

Byggesaksgebyr

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 2008, § 33-1, gjeldende fra 1. januar 2023:

Det beregnes ikke merverdiavgift i forbindelse med disse gebyrene

Søknad uten krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-2)
1.1 Enkle tiltak  - kr 4 148

Søknad med krav til ansvarsrett – (Pbl § 20-1)
2.1 Enkle tiltak og ettrinnssøknad, for bygg inntil 300m2 BRA - kr 4 148
2,2 Ettrinnssøknad for bygg over 300 m2 BRA  - kr 7 103

To - trinns søknad:
2.2 Rammetillatelse - kr 7 103
2.3 Igangsetting nr. 1 - kr 2 261
2.4 Igangsetting, pr. påfølgende  - kr 1 556

Ansvarsrett og godkjenning
3.2 Godkjenning ved erklæring om ansvarsrett - kr 1 078
3.3 Godkjenning som selvbygger - kr 1 307
3.4 Gravemelding - kr. 674

Byggesøknader som ikke kommer inn via eByggesøk frå et tilleggsgebyr på kr. kr 1 037

4.1 Ulovlige tiltak: Som for tiltaket pluss medgått tid til saksbehandling.
5.1 Endringssøknad etter at tillatelse er gitt - kr 1 307
5.2 Midlertidig brukstillatelse - kr 2 385
5.3 Søknad om riving av bygg etter § 20-2, og eneboliger - kr 0
5.4 Rivningssøknad for øvrig - kr 4 148
6.1 Søknad om utslippstillatelse - kr 2 385
7.1 Dispensasjon uten høring - kr 3 194
7.2 Dispensasjon med høring - kr 5 341
8.1 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Pris + annonsering - kr 23 799
8.2 Søknad om areal for oppdrettsanlegg. Endring av eksisterende - kr 9 644
9.1 Avbrutt tiltak 50 % av fastsatt gebyr. 
10.1 Behandlingsgebyr pbl § 20-1 m, jf §26-1 (delingssaker) - kr 2 966
11.1 Timepris ved behandling etter medgått tid - kr 1 037
12.1 Behandling av reguleringsplaner - kr 21 259
12.2 Behandling av reguleringsplaner med konsekvensutredning - kr 31 110
12.3 Behandling av reguleringsendring - kr 15 949
12.4 Mindre reguleringsendring etter pbl. §12-14 2. ledd - kr 6 906

20. Eiendomsmeglerpakke - kr 5 392
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser
bestemmelser og lignende, pr stk - kr 259

21. Festeavgiften for nye festekontrakter pr. dekar. (ikke mva pliktig) - kr 2 395

22. Gebyrsatser for seksjonering, jf. lov om eierseksjonering § 7.
Gebyrstsene gjelder saksbehandling etter lov om eierseksjonering av 16.06.2017 nr. 65. Gebyr er inklusiv
utskrift av matrikkelbrev. I tillegg til disse gebyrene beregnes tinglysningsgebyr og eventuell dokumentavgift
ved overføring av eiendomsrett. Dersom søknaden avslås eller trekkes tilbake, tilbakebetalse 50% av
saksbehanslingsgebyret og tinglysningsgebyret i sin helhet. Dersom kommunen pålegger seksjonssameiet
og reseksjonere, beregnes fullt gebyr jf. eierseksjonsloven § 22.

Seksjonering, 1 - 5 seksjoner - kr 3 827
Tillegg pr seksjon – flere enn 5 - kr 330
Tillegg ved befaring - kr 2 551
Reseksjonering 1 -5 seksjoner - kr 3 827
Tillegg pr. seksjon - flere enn 5 - kr 330
Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50% gebyr.

 

Huksenáššebálvalusmáksu

Huksenáššebálvalusmáksu gč. Plána- ja huksenlága 2008, § 33-1, mii gusto ođđajagemánu 01.b. 2023 rájes:

Ohcamuš almmá ovddasvástádusriektegáibádusa haga – (Phl § 20-2)
1.1. Álkes doaibmabijut – 4 148 ru.

Ohcamuš mas lea ovddasvástádusriektái gáibádus – (Phl § 20-1)
2.1 Álkes doaibmabijut ja ovttaceahkkeohcamuš, gitta 300m2 BRA huksehusaide – 4 148 ru
2.2. Ovttaceahkkeohcamuš huksehusaide mat leat badjel 300m2 BRA – 7 103 ru

Guovtteceahkkeohcamuš
2.2 Rámmalohpi – 7 103 ru.
2.3 Álggaheapmi nr. 1 – 2 261 ru.
2.4 Álggaheapmi, juohke čuovvovaš – 1 556 ru.

Ovddasvástádusriekti ja dohkkeheapmi
3.2 Dohkkeheapmi ovddasvástádusrievtti julggaštusa oktavuođas – 1 078 ru.
3.3 Lešhuksejeaddjedohkkeheapmi – 1 307 ru.
3.4 Roggandieđáhus - 674 ru.

Huksenohcamušaide, mat eai sáddejuvvo eByggesøk bokte, boahtá lassidivat - 1 037 ru.

4.1 Lobihis doaibmabijut: Nu go doaibmabidjui, ja lassin áigi gollan áššemeannudeapmái.
5.1 Rievdadanohcamuš maŋŋil go lohpi lea addon – 1 307 ru.
5.2 Gaskaboddosaš geavahuslohpi – 2 385 ru.
5.3 Ohcamuš visttiid gaikkodeamis § 20-2 vuođul, ja viesuid – 0 ru.
5.4 Eará gaikkodanohcamuš  - 4 148 ru.
6.1 Luoitinlobi ohcamuš – 2 385 ru.
7.1 Sierralohpi gulaskuddama haga – 3 194 ru.
7.2 Sierralohpi aktan gulaskuddamiin –5 341 ru.
8.1 Areálaohcamuš biebmanrusttegii. Haddi + almmuheapmi – 23 799 ru.
8.2 Areála ohcamuš guollebiebmorusttegii. Dáláš rusttega rievdadeapmi – 9 644 ru.
9.1 Heaittihuvvon doaibmabidju. 50 % mearriduvvon bálvalusmávssus
10.1 Meannudanmáksu phl § 20-1 m, gč. §26-1 (juohkináššit) – 2 966 ru.
11.1 Meannudeami diibmohaddi dan áiggi vuođul mii lea gollan – 1 037 ru.
12.1 Regulerenplánaid meannudeapmi – 21 259 ru.
12.2 Regulerenplána gieđahallan oktan váikkuhusguorahallamiin – 31 110 ru.
12.3 Regulerenrievdadeami meannudeapmi – 15 949 ru.
12.4 Unnibuš regulerenrievdadeamit phl. §12-14 2. lađđasa vuođul – 6 906 ru.

20. Opmodatvuovdipáhkka –  5 392 ru.
Opmodatdieđut, vuođđokárttat, iešguđetlágan gaskkusteamit, ránnjálisttut, plánadilli oktan mearrádusaiguin ja šullásaččaigun, juhke gáhppálaga ovddas – 259 ru.

21. Ođđa láigošiehtadusaid láigodivat dekáras (eai lassiárvogeatnegasat) – 2 395 ru.

22. Ásahuvvojit divatmáksomearit sekšonerema ovddas gč. lága eaiggátsekšonerema hárrái § 7. Bálvalusmáksomearri gusto áššegieđahallamii lága eaiggátsekšonerema hárrái, addojuvvon 16.06.2017 nr. 65, mielde. Bálvalusmáksui gullá matrihkalreivve čáliheapmi. Lassin dáid divadiidda rehkenastojuvvojit diggelogahallandivat ja vejolaš dokumeantadivat, go opmodatriekti sirdojuvvo. Jus ohcamuš hilgojuvvo dahje gessojuvvo ruoktot, de máksojuvvo ruovttoluotta 50 % áššegieđahallandivadis ja diggelogahallandivat ollásit. Jus suohkan geatnegahttá sekšuvdnasearveopmodaga ođđasis soneret, de rehkenastojuvvo olles divat, gč. eaiggátsekšuvdnalága § 22.

Sekšoneren, 1-5 sekšuvnna –3 827 ru.
Lasáhus juohke sekšuvnnas – eambbo go 5 – ru. 330
Lasáhus geahčadeamis – 2 551 ru.
Ođđasekšoneren 1-5 sekšuvnna – 3 827 ru.
Lasáhus juohke sekšuvnnas – eambbo go 5 – 330 ru.
Sekšonerenohcamušaid hilgumis rehkenastojuvvo 50 % divat.

Gebyr for arbeid etter matrikkelloven

6.1 Oppretting av matrikkelenhet

 • 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  • Areal fra 0-500m2 - 13 349
  • Areal fra 501-2000 m2 - 14 4714
  • Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. - 972
 • 6.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
  • Areal fra 0-500m2 - 13 349
  • Areal fra 501-2000m2 - 14 714
  • Areal fra 2001m2 - økning pr. påbegynt da. - 993
 • 6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
  • Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseskjon
  • Areal fra 0-50m2 - 6 669
  • Areal fra 51-250m2 - 6 669
  • Areal fra 251 - 2000m2 - 6 669
  • Areal fra 2001m2 - økning pr. påbegynt da. - 993
 • 6.1.4 Oppretting av anleddseiendom
  • Gebyr som for oppretting av grunneiendom
  • Volum fra 0 - 2000m3 - 14 714
  • Volum fra 2001m3 - økning pr. påbegynt 1000m3 - 993
 • 6.1.5 Registrering av jordsameie
  • Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 • Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. Kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmåingsforretning (midlertidig forretning). - 2 581
 • 6.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
  • Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises. 
  • Hvis det ikke lar seg matrikkelføre pga. endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2.

6.3 Grensejustering

 • 6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  • Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eindommens areal (maksimalgrenser er satt til 500m2).
  • En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. 
  • For grensejustering til veg- eller jerbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
  • Areal fra 0 - 250m2 - 2 666
  • Areal fra 251 - 500m2 - 4 407
 • 6.3.2 Anleggseiendom
  • For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m3. 
  • Volum fra 0 - 250m3 - 2 666
  • Volum fra 251 - 1000m3 - 2 524

6.4 Arealoverføing

 • 6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  • Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tingslysningen gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder olle areaøoverføring til veg- og jernbaneformål.
  • Areal fra 0 - 250m2 - 3 876
  • Areal fra 251 - 500m2 - 7 222
  • Arealoverføring - økning pr. nytt påbegynt 500m2 - 993
 • 6.4.2 Anleggseiendom
  • For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. 
  • Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.
  • Matrikkelenheten skal utgjøre el sammenhengende volum.
  • Volum fra 0 - 250m3 - 3 876
  • Volum fra 25 - 500m3 - 7 222
  • Volumoverføring - økning pr. nytt påbegynt 500m3 - 1 032

6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 • For inntil 2 punkter - 2 666
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt - 1 004

6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter

 • For inntil 2 punkter - 4 524
 • For overskytende grensepunkter, pr. punkt - 1 843
 • Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

6.7 Privat grenseavtale

 • For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde - 2 666
 • For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde - 1 774
 • Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

6.8 Urimelig gebyr

 • Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
 • Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

6.9 Betalingstidspunkt

 • Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis

6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

 • Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

6. 11 Utstedelse av matrikkelbrev

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider - 186
 • Matrikkelbrev over 10 sider - 372
 • Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Se matrikkelforskriften § 16

Bálvalusmáksu bargguid ovddas matrihkallága mielde

6.1 Matrihkalovttaga vuođđudeapmi

 • 6.1.1 Eananopmodaga ja láigoeatnama vuođđudeapmi
  • Areála 0 m² rájes – 500 m² rádjai - 13 349
  • Areála 501 m²  rájes – 2000 m² rádjai - 14 714
  • Areála 2001 m²  rájes – lassáneapmi juohke álggahuvvon dekára ovddsas. - 972
 • 6.1.2 Dáláš matrikulerekeahtes eatnama matrikuleren
  • Areála 0 m² rájes – 500 m² rádjai - 13 349
  • Areála 501 m²  rájes – 2000 m² rádjai - 14 714
  • Areála 2001 m²  rájes – lassáneapmi juohke álggahuvvon dekára ovddsas. - 993
 • 6.1.3 Eaiggátjuhkosa olgoareála mihtideapmi
  • Divat olgoareála mihtideamis juohke eaiggátjuhkosa ovddas
  • Areála 0 m²  rájes – 50 m² rádjai - 6 669
  • Areála  51 m² rájes – 250 m² rádjai - 6 669
  • Areála 251 m² rájes – 2000 m² rádjai - 6 669
  • Areála 2001 m² rájes – lassáneapmi juohke álggahuvvon dekára ovddas - 993
 • 6.1.4 Ráhkadusopmodaga vuođđudeapmi
  • Divat eananopmodaga vuođđudeamis ovddas
  • Hivvodat  0 m³ rájes – 2000 m³ rádjai - 14 714
  • Hivvodat  2001 m³  rájes – lassaneapmi juohke álggahuvvon 1000movddas - 993
 • 6.1.5 Eanansearveopmodaga logahallan
  • Divat dáláš eanansearveopmodaga vuođđudeapmi almmá ollistuvvon áiggi vuođul

6.2 Matrihkalovttadaga vuođđudeapmi almmá ollistuvvon miehtádusdoaimmaheami haga

 • Čujuhit čuoggáide 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 ja 6.1.5. Lassin sáhttet gártat lassidivadat mihtádusdoaimmaheami (gaskaboddasaš áššedoaimmaheami) ovddas. - 2 581
 • 6.2.1 Mihtádusdoaimmaheami dahje matrikulerema botken
  • Divat doaimmahuvvon barggu ovddas, go ášši gessojuvvo ruoktot ovdalgo lea ollašuhttojuvvot, go ášši ferte biehttaluvvot, go ii sáhte matrihkalfievrriduvvot nuppástuvvan vuoigatvuođaháhkandiliid dihte, dahje go ii sáhte ollašuhttojuvvot eará sivaid dihte, mearriduvvo 1/3 divatmáksomeriin 6.1 ja 6.2 mielde.

6.3 Rádjedivusteapmi

 • 6.3.1 Eananopmodat, láigoeanan ja eanasearveopmodat
  • Go berrojuvvo divat rádjadivvuma ovddas, de sáhttá guoskevaš opmodagaid areála divvojuvvot gitta 5 % rádjai opmodaga areálas (maksimála rádji lea 500 m²).
  • Opmodat almmatge ii sáhte addit areála mii buohkanassii gártá eambbo go 20 % opmodaga areálas ovdal divvuma.
  • Rádjedivusteami várás geaidno- dahje ruovderaŧŧeulbmiliidda sáhttet eará areálaluohkát gustot. 
  • Arreála 0 m² rájes – 250 m² rádjái - 2 666
  • Areála 251 m² rájes – 500 m² rádjai - 4 407
 • 6.3.2 Ráhkadusopmodat
  • Ráhkadusopmodagaide sáhttá hivvodat divvojuvvot gitta 5 % rádjai ráhkadusopmodaga hivvodagas, muhto maksimála rádjin biddjojuvvo 1000 m³ 
  • Hivvodat 0 m³ rájes – 250 m³ rádjai - 2 666
  • Hivvodat  251 m³ rájes – 1000 m³ rádjai - 4 524

6.4 Areálasirdin

 • 6.4.1 Eananopmodat, láigoeanan ja eanansearveopmodandom, f
  • Areálasirdimis galgá mihtádusdoaimmaheapmi ja diggelogahallan čađahuvvot. Areálasirdin gártada domumeantadivada. Dát ii guoskka areálasirdimii geaidno- ja ruovderaŧŧeulbmiliidda.
  • Areála  0 m² rájes  – 250 m² rádjái - 3 876
  • Areála  251m² rájes  – 500 m² rádjái - 7 222
  • Areálasirdin juohke ođđa álggahuvvon 500 m² ovddas mielddisbuktá ahte divat lassána  - 1 032
 • 6.4.2 Ráhkadusopmodat
  • Ráhkadusopmodaga ovddas, mii galgá sirdojuvvot nuppi matrihkalovttadagas nuppi matrihkalovttadahkii, ii sáhte hivvodat leat logahallojuvvon goalmmát matrihkalovttadaga nammii.
  • Hivvodat sáhttá duššefal sirdojuvvot matrihkalovttadahkii juos oktiilaktima eavttut leat devdojuvvon.
  • Matrihkalovttadat galgá gártat oktilis hivvodahkan.
  • Hivvodat  0 m³ rájes - 250 m³ rádjai - 3 876
  • Hivvodat  251 m³  rájes – 500 m³ rádjai - 7 222
  • Hivvodatsirdin juohke ođđa álggahuvvon 500 m³ ovddas mielddisbuktá ahte divat lassána - 1 032

6.5 Dáláš ráji kárten doppe gos rádji lea ovdalis koordináhtamearriduvvon mihtádusdoaimmaheami bokte

 • Gitta 2 čuoggá rádjai - 2 666
 • Liige rádječuoggáid ovddas, juohke čuoggáš - 1 004

6.6 Dáláš ráji čielggadeapmi doppe gos rádji ii leat ovdalis koordináhtamearriduvvon/dahje vuoigatvuođaid čielggadeapmi 

 • Gitta 2 čuoggá rádjai - 4 524
 • Liige rádječuoggáid ovddas, juohke čuoggáš - 1 843
 • Divat vuoigatvuođaid čielggadeami ovddas fákturerejuvvo gollan áiggi vuođul.

6.7 Privahtá rádješiehtadus

 • Gitta 2 čuoggá rádjai dahje gitta 100 m rádjebaji ovddas - 2 666
 • Juohke ođđa čuoggá dahje álggahuvvon 100 m rádjebaji ovddas - 1 774
 • Molssaeaktu mii gártá bearrái (rekvirentii) hálbbimussan, válljejuvvo. Molssaevttolaččat sáhttá divat mearriduvvot gollan áiggi vuođul.

6.8 Govttohis divat

 • Juos divat lea čielgasit govttoheapme prinsihpaid ektui mat leat adnojuvvon vuođđun, ja barggu ja olggosgoluid ektui mat suohkanii leat gártan, de sáhttá hálddahushoavda dahje dat geasa son lea addán doaimmahanválddi, iežas álgaga vuođul mearridit heivvolaš divada.
 • Doaimmahanválddálaš sáhttá seamma eavttuid vuođul ja su vuođuštan ohcamuša mielde, gii lea berrojuvvon máksit divada, mearridit vuoliduvvon divada. 

6.9 Máksinčuokkis

 • Suohkan mearrida galgágo divat berrojuvvot ovddalgihtii vai maŋalgihtii

6.10 Ášši matrihkalfievrridanvuođu rievdadeapmi

 • Juos bearri ášši mannolagas rievdada ášši materihkalfievrrideami vuođu, de bisuhuvvo goitge divat.

6. 11 Matrihkalgirjji čállin

 • Mathrihkalgirjji gitta 10 siidu rádjai - 186
 • Mathrihkalgirjji badjel 10 siiddu - 372
 • Maksimála máksomeriid rievdadeami ásahallá Stáhta kártadoaimmahat jahkásaš olggosgollogárggiideami mielde. Geahčas matrihkalláhkaásahusa § 16.

Næring / Ealáhus

Havn

Leie av plass i fiskerihavnene

Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll pr. breddemeter - 1386 kr

Ilandføring av gods

Priser etter vekt:

 • Pr. tonn - 72 kr + mva 
 • Vekt 0-500kg pr. kolli - 36 kr + mva
 • Vekt 500 - 1000kg pr. kolli - 72 kr + mva

Priser etter volum:

 • Volum 0-0,5 m3 pr. kolli - 62 kr + mva
 • Volum 0,5 - 1,0 m3 pr. kolli - 117 kr + mva
 • Volum over 1,0 m3 pr. m3 - 114 kr + mva

Omregningsnøkkel: 1m3 = 286 kg
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler

 

Hápman

Guolástanhápmaniid láigoheapmi

Jahkeláigu guolástanhápmaniin Čieŋalluovttas ja Lávkgiettis, juohke govdodatmehteris: 1 386 ru. 

Gálvvuid gáddáibuktin

Hattit deattu mielde:

 • Juohke tonnas – 72 ru. + mva
 • Deaddu 0–500 kg. juohke kollis – 36 ru. + mva
 • Deaddu 500–1000 kg. juohke kollis – 72 ru. + mva

Priser etter volum: Hattit hivvodagaid mielde:

 • Hivvodat 0-0,5 m3 juohke kollis- 62 ru. + mva
 • Hivvodat 0,5–1,0 m3 juohke kollis – 117 ru. + mva
 • Hivvodat badjel 1,0 m3 juohke m3 - 114 kr + mva

Rehkenastinčoavdda: 1m3 = 286 kg.

Sirdinhaddi galgá meroštallot dan mihttoovttadaga (deaddu/m3) vuođul mii addá alimus ovttadathatti.

Suohkandirektevra sáhttá earenoamáš dilálašvuođain ráhkadit sierrašiehtadusa

Kultur og fritid / Kultuvra ja astoáigi

Hárjehallandivat Gáivuonhálla givrodallanlanja geavaheami ovddas

Mánnosaččat 300 r.

Jahkásaččat 2100 r.

Hárjehallanlatnja lea gitta sullii 2 mánu (dan rájes go skuvllat nohket dássážii go fas álget, sullii geassemánu 20.b. rájes gitta borgemánu 20. b.rádjai). 

Treningsavgift styrketreningsrommet

Månedspris. kr 300,-.

Årspris: kr 2 100,- 

Anlegget er stengt ca 2 måneder (fra skoleslutt til skolestart, ca 20 juni-20 august). 

Láigohit kulturguovddáža

Láigohit konfirmašuvnnaide, rávvejaččaide, kurssaide, čoahkkimiidda ja doaluide.

 • Láigohit kafea ja gievkkana kr 1500  beaivái
 • Láigohit sále ja gievkkana  kr 1500 beaivái
 • Láigohit kafea, sále ja gievkkana kr 3000 beaivái

Konfirmašuvdnadoaluide máksá láiggu ovtta beaivvi ovddas vaikko atná lanjaid guokte beaivvi. Láigu gokčá láhttebassama, muđui ferte ieš čorget ja bassat bevddiid, lihtiid ja eará maid lea atnán.

Suohkanstivra mearrádus- 49/22, 17.06.2022

Skuvllaid, mánáidgárddiid ja SAÁO-lanjaid láigoheapmi

Skuvllaid, mánáidgárddiid, SAÁO-visttiid ja eará suohkanlaš visttiid/lanjaid sáhttá láigohit čoahkkimiidda ja doaluide nugo riegádanbeaidoaluide, konfirmašuvnnaide ja sullasaččaide.
Dát hattit eaktudit čorgema ja ahte lanjaid čorgejit albma ládje maŋŋil go leat atnán daid.

 • Juohke lanjas – 579 ru.
 • Juohke čuovvovaš lanjas – 349 ru.
 • Jus lea dárbu liige čorgemii, de fakturejuvvo juohke diimmus – 349 ru.
 • Lágideamit maid nuorat vuollel 18 jagi lágidit, nugo nuoraidráđđi, ohppiidráđđi jna. - nuvttá
 • Mánáidriegádanbeaidoalut mánáide vuollel 16 jagi - nuvttá
 • Čoahkkimat maid politihkalaš bellodagat láigidit - nuvttá
 • Joavkkut ja searvvit Gáivuona suohkanis (čoahkkimiidda, dienaslágidemiide ja rumašlaš doaimmaide/hárjehallamiidda) - nuvttá

Kulturskuvla

Ollessadji - 895 ru.

Oarbinmoderašuvdna (gusto maid jus seamma oahppis leat máŋga fálaldaga) – 536 ru.
 

Gáivuonhálla láigoheapmi

Oppalaš eavttut láigoheamis:

 1. uohke háve go láigoha lanjaid čoahkkimiidda jna., de ferte máksit láiggu unnimusat 2 diibmui ja juohke álggahuvvon diibmobeallái maŋŋil dan.
 2. Stuora dienaslágidemiid olis vahkkoloahpain gáibiduvvo fásta haddi.
 3. Láigohemiid olis vahkkoloahpain oažžu vistti láigohit olles beaivvi. 

Hattit:

Joavkkut ja searvvit Gáivuonas

 • Valáštallanhálla ja molssodanlanjat, olles - nuvttá
 • Valáštallanhálla 2/3 oassi aktan molssodanlanjaiguin - nuvttá
 • Valáštallanhálla 1/3 aktan molssodanlanjaiguin - nuvttá
 • Hálla čoahkkinlatnja - nuvttá
 • Hálla servvoštallanlatnja - nuvttá
 • Hálla láigoheapmi dienaslágidemiid olis, juohke beaivvi - nuvttá

Joavkkut/searvvit eará suohkaniin, almmolaš dahje priváhta organisašuvnnat, kommersiála oassádallit:

 • Valáštallanhálla ja molssodanlanjat, olles – 470ru.
 • Valáštallanhálla 2/3 oassi aktan molssodanlanjaiguin –284 ru.
 • Valáštallanhálla 1/3 aktan molssodanlanjaiguin – 142 ru.
 • Hálla čoahkkinlatnja – 578 ru.
 • Hálla servvoštallanlatnja – 578 ru.
 • Hálla láigoheapmi dienaslágidemiid olis, juohke beaivvi – 5 752 ru.

Priváhtaolbmot

 • Valáštallanhálla ja molssodanlanjat, olles – 116 ru.
 • Valáštallanhálla 2/3 oassi aktan molssodanlanjaiguin – 116 ru.
 • Valáštallanhálla 1/3 aktan molssodanlanjaiguin – 71 ru.
 • Hálla čoahkkinlatnja – 579 ru.
 • Hálla servvoštallanlatnja –579  ru.
 • Hálla láigheapmi dienaslágidemiid olis, juohke beaivvi – válde oktavuođa

Hávdesadji

Girkogárddiid hávdesajiid láigodivat – 618 ru.

Utleie av kultursenteret

Utleie av kultursenteret

Utleie ved konfirmasjoner, begravelser, kurs, møter og arrangement:

 • Leie av kafe og kjøkken pr. dag kr.1.500,-
 • Leie av sal og kjøkken pr. dag kr.1.500,-
 • Leie av kafe, sal og kjøkken pr. dag kr.3.000,-

Ved konfirmasjon betaler leier for 1 dag, selv om man har lokale i 2 dager.
I leien er det iberegnet kun vask av gulv, mens rydding/vasking av bord, vasking av kopper
og kar etter tilstelningene, det må leier gjøre selv.

Vedtatt av Kommunestyret - 49/22, 17.06.2022

Utleie av lokaler som skole, barnehage, SFO

Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.
I disse prisene forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk.

 • Pr. rom - 579 kr
 • Pr. påfølgende rom - 349 kr
 • Ved behov for ytterligere renhold faktureres pr. time - 349 kr
 • Arrangementer i regi av ungdom under 18år, f.eks. ungdomsråd, elevråd ol. - gratis
 • Barnebursdager for barn under 16 år - gratis
 • Møter i regi av politiske partier - gratis
 • Lag og foreninger i Kåfjord kommune (møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening) - gratis

Kulturskolen

Helplass - 895 kr

Søskenmoderasjon (gjelder også hvis samme elev har flere tilbud) - 536 kr

Leie av idrettshallen

Generelle vilkår ved leie:

 1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det.
 2. For inntektsgivendestore arrangement i helgene kreves en fast pris.
 3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.

Priser:

Lag og foreninger i Kåfjord:

 • Idrettshall og garderober, hel - gratis
 • Idrettshall 2/3 inkl. garderober - gratis
 • Idrettshall 1/3 inkl. garderober - gratis
 • Møterom i hallen - gratis
 • Sosialtrom i hallen - gratis
 • Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag - gratis

Lag og foreninger fra andre kommuner, offentlige eller private organisasjoner, kommersielle aktører:

 • Idrettshall og garderober, hel - 470 kr
 • Idrettshall 2/3 inkl. garderober - 284 kr
 • Idrettshall 1/3 inkl. garderober - 142 kr
 • Møterom i hallen - 578 kr
 • Sosialtrom i hallen - 578 kr
 • Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag - 5 752 kr

Privatpersoner:

 • Idrettshall og garderober, hel - 116 kr
 • Idrettshall 2/3 inkl. garderober - 116 kr
 • Idrettshall 1/3 inkl. garderober - 71kr
 • Treningsrom i hallen dagspris - 75 kr
 • Treningsrom i hallen månedspris - 311 kr
 • Treningsrom i hallen årspris (10 mnd) - 2178 kr
 • Møterom i hallen - 579 kr
 • Sosialtrom i hallen - 579 kr
 • Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag - ta kontakt

Gravplass

Festeavgift for gravplasser ved kirkegårdene er 618 kr 

Bolig og eiendom / Viessu ja opmodat

Priváhta bálvalusfállu maid teknihkalaš sektor doaimmaha

Haddi juohke olmmoš juohke diimu – 952 ru.

Dábálaš bargoáiggi olggobealde, badjeláiggelasáhus juohke diimmus juohke olbmui – 202 kr

Go geavaha reaidduid:

 • Cirgguhanbiila, haddi juohke diimmu – 551 ru + mva
 • Bumpe, bensiidna: Bajoščázi/rufe juohke diimmu – 159 ru. + mva
 • Suođđoohcanrusttegat: Čáhci (heive hejot priváhta fierpmádagaid guldaleapmái), juohke diimmus – 159 ru. + mva
 • Kámera/siva ohcan: rufe/bajoščáhci, juohke diimmus – 278 ru. + mva
 • Čáhcesuddadanrusttet (erenoamáš diliin, nugo omd. 09/10 dálvvi), juohke diimmus – 333 ru. + mva
 • Gurrenbumpe bajoščáhci, juohke diimmus – 159 ru. + mva
 • Bálggessálti, buktojuvvo, 25 kg. Seahkas – 185 ru. + mva
 • Bálggesdihkká, buktojuvvon, boares, juohke dihkás – 3 ru. + mva
 • Čuoggundávgi 15m/25m – luoikkahuvvo nuvttá

Čáhcebálvalusmáksu

Ovttagearddebálvalusmáksu čatnaseapmi – 5 474,32 ru. + mva

Fásta jahkebálvalusmáksu čáhci – 1 886,69 ru. + mva

Bálvalusmáksu čáhci geavahanareála mielde juohke m2 – 29,89 ru. + mva

Bálvalusmáksu čáhci mihtiduvvon geavahusa vuođul juohke m3 –19,92 ru. + mva

Rufebálvalusmáksu

Ovttagearddebálvalusmáksu čatnasteapmi – 3330,84 ru. + mva

Fásta jahkebálvalusmáksu – 2 686,71 ru. + mva

Bálvalusmáksu rufe geavahanareála juhke m2 – 46,37 ru. + mva

Bálvalusmáksu rufe mihtiduvvon geavahusa vuođul juohke m3 – 30,91 ru. + mva

Gurrenbálvalusmáksu bázahussirrenrusttegiid, septiktáŋkkaid jna. ovddas

Septiktáŋkkaid jahkásaš gurren gitta 4 m3 juohke táŋkkas juohke jagi, aktan gieđahallamiin ja fievrridemiin – 1 962 ru. + mva

Septiktáŋkka gurren juohke 2. jagi gitta 4 m3 juohke táŋkkas juohke jagi, aktan gieđahallamiin ja fievrridemiin – 981 ru. + mva

Septiktáŋkka gurren juohke 3. jagi gitta 4 m3 čadnon astoáiggeviesuide juohke táŋkkas juohke jagi, aktan gieđahallamiin ja fievrridemiin – 654 ru. + mva

Septiktáŋkka surren juohke 4. jagi gitta 4 m3 čadnon astoáiggeviesuide juohke táŋkkas juohke jagi, aktan gieđahallamiin ja fievrridemiin – 491 ru. + mva

Gurrenbálvalusmáksu bázahussirrenrusttegiin, septiktáŋkkain ja sullasaččain stuorátgo 4 m3, juohke m3, aktan gieđahallamiin ja fievrridemiin – 540 ru. + mva

Liige septikgurren – 2 588 ru. + mva

liige septikgurren gaskal skábmamánu 1. b. ja cuoŋománu 30. b.– 3 881 ru. + mva

Bálvalusmáksu bázahustáŋkka váilevaš merkemis/čorgemis – 603 ru. + mva

Doapparčorgenbálvalusmávssut

Standárdaabonnemeanta ( 240 lihttara táŋkkas) juohke jahkái – 3 866 ru. + mva

Miniabonnemeanta (140 lihttara táŋkkas) juohke jahkái – 3 143 ru. + mva

Miniabonnemeanta kompoasta (140 lihttara táŋkkas) juohke jahkái – 3 143 ru. + mva

Stuoraabonnemeanta (340 lihttara táŋkkas) juohke jahkái – 5 618 ru. + mva

Astoáiggeabonnemeanta juohke jahkái – 983 ru. + mva

Astoáiggeabonnemeanta aktan lihtiin juohke jahkái – 2 144 ru. + mva

Bálvalusmáksu lihti molsumis – 304 ru. + mva

Lihti oastin – 727 ru. + mva

Viežžanbálvalusmáksu lihtiin gitta 6 mtr. – 1 135 ru. + mva

Báberfákturadivat Avfallsservica bálvalusaid ovddas – 37 ru. + mva

Ruhttenbálvalusat

Ruhttenbálvalusmáksu juohke suovvabiippu ovddas – 698,86 ru. + mva

Suovvabiippu jurssaheapmi – 1 091,63 ru. + mva

Suovvabiippu filbmen – 1 091,63 ru. + mva

Eará bálvalusat, suovvabiippu dahje liggenrusttega liigedárkkistus – 397,17 ru. + mva

Liggengievnni ja suovvačohkkenrustega ruhtten – 2 729,38 ru. + mva

Smávva dollasaji ruhtten – 397,17 ru. + mva

Stuorra dollasaji ruhtten – 873,15 ru. + mva

Vanngebyr

Engangsgebyr tilknytning - 5474,32 kr + mva

Fast årsgebyr vann - 1886,69 kr + mva

Gebyr vann etter bruksareal pr m2 - 29,89 kr + mva

Gebyr vann etter målt forbruk pr m3 - 19,92 kr + mva

Avløpsgebyr

Engangsgebyr tilknytning - 3330,84 kr + mva

Fast årsgebyr avløp - 2686,71 kr + mva

Gebyr avløp etter bruksareal pr m2 - 46,37 kr + mva

Gebyr avløp etter målt forbruk pr m3 - 30,91 kr + mva

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker ol.

Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl.behandling og transport - 1962 kr + mva

Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 pr. tank pr. år, inkl.behandling og transport - 981 kr + mva

Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr.tank pr. år, inkl behandling og transport - 654 kr + mva

Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger pr.tank pr. år inkl. behandling og transport - 491 kr + mva

Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3pr. m3. Inkl. behandling og transport - 540 kr + mva

Ekstra tømming av septik - 2588 kr + mva

Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april - 3881 kr + mva

Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank - 603 kr + mva

Renovasjonsgebyrer

Standardabonnement (240 liters dunk) pr. år - 3866 kr + mva

Miniabonnement (140 liters dunk) pr. år - 3143 kr + mva

Miniabonnement kompost (140 liters dunk) pr. år - 3143 kr + mva

Storabonnement (340 liters dunk) pr. år - 5618 kr + mva

Fritidsabonnement pr. år - 983 kr + mva

Fritidsabonnement med dunk pr. år - 2144 kr + mva

Gebyr for bytte av dunk - 304 kr + mva

Kjøp av dunk - 727 + mva

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. - 1135 kr + mva

Gebyr for papirfaktura for Avfallsservice sine tjenester - 37 kr + mva

Feiertjenester

Feiegebyr pr. røykløp - 698,86 kr + mva

Fresing røykløp - 1091,63 kr + mva

Filming røykløp - 1091,63 kr + mva

Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg - 397,17 kr + mva

Feiling - fyrkjele og anbringer - 2729,38 kr + mva

Feiing lite ildsted - 397,17 kr + mva

Feiing stort ildsted - 873,15 kr + mva

Privat tjenesteyting utført av teknisk sektor

Timepris pr. mann pr. time - 952 kr

Utenom ordinær arbeidstid, overtidstillegg pr. time pr. mann - 202 kr

Ved bruk av utstyr:

 • Spylebil, pris pr. time - 551 kr + mva
 • Pumpe, bensin: Overvann/avløp pr. time - 159 kr + mva
 • Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) pr. time - 159 kr + mva
 • Kamera/feilsøk: avløp/overvann pr. time - 278 kr + mva
 • Vanntiner (unntaksvis, som eks. vinteren 09/10) pr. time - 333 kr + mva
 • Lensepumpe overflatevann pr. time - 159 kr + mva
 • Vegsalt, levert, 25kg sekk - 185 kr + mva
 • Vegstikk, levert, utrangerte pr. stk - 3 kr + mva
 • Stakefjær 15m/25m - lånes ut gratis

SFO / SAÁO

SAÁO máksomearit

Beallesadji, mánnosaččat – 1 123 ru.

Ollessadji, mánnosaččat – 2 157 ru.

SAÁO-biebmoruhta

Ollessadji – 387 ru.

Sii, geain ii leat ollessadji, mákset biebmoruđa sadjesturrodaga ektui, ollessaji hatti vuođul.

SFO satser

Halv plass pr. måned - 1123 kr

Hel plass pr. måned - 2157 kr

Kostpenger SFO

Hel plass - 387 kr

For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i prisen for hel plass.

Helse og omsorg / Dearvvašvuohta ja fuolla

Mállásiid buktin

Mállásat mat dolvojuvvot dearvvašvuođaguovddážis – 120 ru.

½ poršuvdna mális – 71 ru.

Lásahus buktima ovddas (haddi vahkus – nuvttá go viežžá gievkkanis) – 52 ru.

Beaiveguovddáš

Beaiveguovddáš, iežasoassi juohke beaivvi – 93 ru.

Iežasoassi vuodjin beaiveguovddážii – juohke olbmo ovddas – 107 ru.

Teknihkalaš veahkkeneavvuid vuojiheapmi

Báikkálaš rádjosis vuojiheapmi, juohke vuojiheapmi: 229 ru.

Iežasoassi suohkanlaš veahkkeneavvuid láigoheamis, juohke veahkkeneavvus –120 ru.

Dearvvašvuođa- ja fuola bálvalusmávssut jahki 2022

Meroštallojuvvon álbmotoaju vuođđosupmi vuođul mearriduvvon miessemánu 1. b. 2022 = 111 477.-.  Máksinmearit čuvvot dan áigái gustovaš stáhtalaš badjerádjemeriid ja álbmotoaju vuođđosupmi.

Geavatlaš veahki vuostáiváldit mákset juohke diimmu ovddas, muhto alimusmáksu muddejuvvo dinasvuođu mielde.  

Siidabálvalusa máksinmearri rehkenastojuvvo leat 400 ru. diibmui ja mearriduvvo ná:

 • 1-2 G (Sisaboahtu: 0 - 222.954) – 215 ru. maksimála iežasoassi mánnui
 • 2-3 G (Sisaboahtu: 222.954 - 334.431) – 1 200 ru. maksimála iežasoassi mánnui
 • 3-4 G (Sisaboahtu: 334.431 - 445.908) – 2 000 ru. maksimála iežasoassi mánnui
 • 4-5 G (Sisaboahtu: 445.908 - 557.385) – 3 200 ru. maksimála iežasoassi mánnui
 • Badjel 5 G (Sisaboahtu: badjel 557.385) – 4 000 ru. maksimála iežasoassi mánnui

Dorvoalárbma

Dorvoalárpma iežasoassi muddejuvvo dienasvuođu mielde.

 • 1-2 G (Sisaboahtu: 0 - 222.954) - 63 ru. iežasoassi
 • 2-3 G (Sisaboahtu: 222.954 - 334.431) - 155 ru. iežasoassi
 • 3-4 G (Sisaboahtu: 334.431 - 445.908) - 257 ru. iežasoassi
 • 4-5 G (Sisaboahtu: 445.908 - 557.385) - 309 ru. iežasoassi
 • Over 5 G (Sisaboahtu: badjel 557.385 - 360 ru. iežasoassi

Oanehisáiggeorrun buohcciidsiiddas

Oanehisáiggeorrun juohke jándora –187 ru.

Beaive-/idjaorrun ásahusas juohke jándora – 104 ru.

Hjemmehjelp

Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2022
Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2022= kr. 111 477,-
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.
Mottakerne av praktisk bistand betaler pr. time, men maksimunsbeløpet pr.måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten beregnes etter kr. 400,- pr.time og fastsettes slik:

 • 1-2 G (Inntekt: 0 - 222.954) - 215 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • 2-3 G (Inntekt: 222.954 - 334.431) - 1200 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • 3-4 G (Inntekt: 334.431 - 445.908) - 2000 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • 4-5 G (Inntekt: 445.908 - 557.385) - 3200 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • Over 5 G (Inntekt: over 557.385 - 4000 kr i maksimal egenandel pr. mnd

Trygghetsalarm

Egenandel for trygghetsalarm reguleres etter inntektsgruppe

 • 1-2 G (Inntekt: 0 - 222.954) - 63 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • 2-3 G (Inntekt: 222.954 - 334.431) - 155 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • 3-4 G (Inntekt: 334.431 - 445.908) - 257 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • 4-5 G (Inntekt: 445.908 - 557.385) - 309 kr i maksimal egenandel pr. mnd
 • Over 5 G (Inntekt: over 557.385 - 360 kr i maksimal egenandel pr. mnd

Korttidsopphold sykehjem

Korttidsopphold pr. døgn - 187 kr

Dag/nattopphold i institusjon pr døgn - 104 kr

Utbringing av middag

Pr. middag som bringes ut fra helsesenteret - 120 kr

1/2 porsjon middag - 71 kr

Tillegg for utkjøring (pris pr. uke - gratis ved henting på kjøkken) - 52 kr

Dagsenter

Dagsenter, egenandel pr. dag - 93kr

Egenandel kjøring dagsenter - pr. person/tur - 107 kr

Utkjøring tekniske hjelpemidler

Utkjøring fra lokalt lager, pr. utkjøring - 229 kr

Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel, pr. hjelpemiddel - 120 kr

Barnehage / Mánáidgárdi

Mánáidgárdemáksomearit

50 % sadji gitta 20 diibmui vahkkus, mánnosaččat: 1 74 ru.
80 % sadji gitta 32 diibmui vahkkus, mánnosaččat: 2 376 ru.
100 % sadji badjel 33 diibmui vahkkus, mánnosaččat: 2 947 ru.

Oappáid ja vieljaid ovddas oažžu hálbbit mánáidgárdesaji, nuppi máná ovddas hálbbiduvvo 30 % ja eanet mánáid ovddas 50 %.

Biebmoruhta

50 % sadji, mánnosaččat: 194 ru.
80 % sadji, mánnosaččat: 310 ru.
100 % sadji, mánnosaččat: 387 ru.

Barnehagesatser

50 % plass inntil 20 timer i uka pr. måned: 1474,-
80 % plass inntil 32 timer i uka pr. måned: 2376,-
100 % plass over 33 timer i uka pr. måned: 2947,-

Det gis søskenmoderasjon med 30% av tildelt plass for barn nummer to, og 50% for flere barn.

* Fra 1. august 2023 innføres ordningen med fri barnehage for kommuner i tiltakssonen.
Her angitte priser gjelder derfor for perioden april-juli 2023.
Det er kun selve barnehageplassen som blir gratis, slik at kostpenger vil faktureres etter
her oppsatte priser videre.

Kostpenger

50% plass pr. måned: 194,-
80% plass pr. måned: 310,-
100% plass pr. måned: 387,-