Kommunens fokusområder

Kåfjord kommune har fokus på stedsutvikling og kultur, trivsel og gode bo- og levekår, ungdom og næringsutvikling. Videre arbeider vi for å ha gode styringsverktøy for å målrettet innsats der behovet er størst. Kommunen hører inn under forvaltningsområdet for samisk språklov og virkeområdet for samisk utviklingsfond. Kommunen er et bilde på tre stammers møte, av den samiske, den kvenske og den norske kulturen.

Utfordringene gjelder for det totale kommunale tjenestetilbud, og vi håper kommunens hjemmesider vil brukes av innbyggerne og gjester slik at vi får to-veis informasjonsstrøm. Vi trenger tilbakemeldinger fra dere på områder hvor vi bør bli bedre i tilegg til kommentar på områder hvor tjenetstilbudet er tilfredsstillende.

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no

Politikk og fokusområder

Kommunens hovedmål:

"Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn som gir alle innbyggere trygghet for et godt livsløp som bygger på vår egen kultur og tradisjon".