Formalia - Særutskrift

 

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak

 

Du čujuhus/Deres ref:

Min čuj./Vår ref

Arkiivačoavdda/Arkivkode

Beaivi/Dato

 

2020/233-6

U09

29.04.2020

 

Særutskrift: Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona- situasjonen

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet av kommunestyret 17.04.2020.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/233-6

 

Poastačujuhus/Postadresse:

Fitnančujuhus/Besøksadresse:

Telefovdna/Telefon Sentralbord:

Báŋkokontu/Bankkonto:

Postboks 74, 9148 Olderdalen

Øverveien 2, 9146 Olderdalen

77 71 92 00

4785 07 00024

E-poasta/E-post:

postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:

www.kafjord.kommune.no

 

Organisašuvdnanr/Org.nr:

940 363 586

image

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Særutskrift

 

Arkivsaksnr.: 2020/233 -3 Arkiv: U09

Saksbehandler: Jens Kristian Nilsen Dato: 16.04.2020

 

Utvalgssak

Utvalgsnavn

Møtedato

32/20

Kåfjord kommunestyre

17.04.2020

 

Saksbehandling og vedtak

Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-situasjonen

Henvisning til lovverk:

 

Lov om offentlig støtte, LOV-1992-11-27-117 Jf. EØS-avtalen art 61, 62, 63 og 64 og vedlegg XV, ODA protokoll 3.

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020 Behandling:

Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde grundig for sak. Britt Pedersen kom med følgende endringsforslag fra AP/H:

1.c: Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder fjerning av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 0% i perioden frem til 31.12.2020.

Tillegg til pkt.1.d: Tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med utfordringer.

Ny vurdering gjøres ved budsjettmøtet i desember 2020.

 

Forslag til endringer i retningslinjene:

1. c) Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og feiing) samt støtte til faste utgifter og utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med utfordringer relatert til corona-pandemien. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket, hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

4. b) Utgifter til omstilling for bedrifter med utfordringer i forbindelse med corona-pandemien.

 

Votering:

Kommunedirektørens innstilling med endringer, ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger:

  1. Betalingsutsettelse på lån b)Avdragsfrihet

   1. Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5 % til 0 % i perioden frem til 31.12.2020

   2. Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer, tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved omstillingutgifter for bedrifter med utfordringer.

    

 2. Kommunestyret tar oversikten over øvrige støtteordninger til orientering.

 

Kommunedirektørens innstilling:

 1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger:

  1. Betalingsutsettelse på lån b)Avdragsfrihet

   1. Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 2% i perioden frem til 31.12.2020

   2. Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer

    

 2. Kommunestyret tar oversikten over øvrige støtteordninger til orientering.

 

Saksopplysninger:

 

Vedtak Kåfjord kommunes formannskap 6.april 2020

 

 1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra Stortinget, Sametinget og fylkeskommunen.

 2. Kåfjord formannskap ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i Kåfjord.

 3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – Kåfjord- Kaivuono om disse ordningene

 4. Kåfjord formannskap tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.

 5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar ordning. Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette legges fram for kommunestyret.

 6. Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for

  næringslivet og befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige lokale tiltak.

   

 7. Forslag til tiltak fra Kåfjord kommune

 • Betalingsutsettelse på lån

 • Avdragsfrihet

 • Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 2% i perioden frem til 31.12.2020

 • Tilskudd til betaling av kommunale avgifter

 

Den aktuelle situasjonen er svært utfordrende for bedrifter og ansatte. De fleste lider tap på ett eller annet hold pga coronapandemien, og noen bedrifter kommer til å måtte legge ned sin virksomhet nå. Dette gjelder næringer som er spesielt sterkt rammet, og i tillegg - bedrifter som har slitt med dårlige resultater før virusutbruddet.

 

De tiltakene som settes ut i livet må finansieres, og kåfjordsamfunnet har lite å «rutte med» for å støtte de som er rammet. Kåfjord kommune har svært lite handlingsrom når det gjelder støtte til bedrifter. Den kommunale økonomien er presset fra før og den situasjonen som samfunnet er oppe i nå gjør situasjonen verre. Nedstyring av næringsaktivitet fører til lavere skatteinngang, økt beredskap innen helse og andre sektorer - i tillegg til økt bruk av sosialhjelp fører til at kommunen havner i en situasjon hvor støtte fra staten er nødvendig. Det legges det nå opp til, men det er foreløpig usikkert hvor mye støtte som vil komme til Kåfjord.

 

Formannskapet i Kåfjord kommunen innvilget på forrige møte 500.000 fra næringsfondet som ekstra bevilgning til bedriftene som er rammet av korona-situasjonen.

 

Dette er forslag til retningslinjer for utbetaling av tilskudd til bedriftene.

Retningslinjer for Kåfjord kommunes fond for støtte til bedrifter pga. corona-situasjonen

Kåfjord kommunes formannskap gjorde den 9.april 2020 vedtak om å sette 500.000 kroner fra næringsfondet til ekstraordinær støtte for bedriftene i kommunen.

Det ble også vedtatt at Kåfjord kommune tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, inngåelse av nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode.

 

Bakgrunn for ordningen

Flere av bedriftene i Kåfjord lider store tap pga corona-krisen som startet i mars 2020. Staten har stengt noen av bedriftene, og andre har måttet styre ned sin virksomhet pga restriksjoner i reiser og bevegelser i samfunnet.

 

Kåfjord kommune ønsker at denne ordningen skal være et lite bidrag til de som er hardest rammet og som ikke faller inn under- eller kommer dårlig ut av andre økonomiske corona- hjelpetiltak .

 

 1. Tiltak som iverksettes som behovsprøvde ytelser etter søknad

   

  1. Betalingsutsettelse på lån i forbindelse med næringsaktivitet

  2. Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til kommunen, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 2 prosent i perioden frem til 31.12.2020.

  3. Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og feiing). Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

    

 2. Ordningen gjelder for bedrifter

  1. Registrert i Kåfjord kommune

  2. Har dokumenterbar nedgang i omsetning som følge av corona-situasjonen

  3. Hadde en forholdsvis sunn økonomi i perioden før corona

  4. Enkeltpersonsforetak som er hovedinntekt eller viktig biintekt

  5. Har søkt den statlige ordningen eller undersøkt om de faller inn under denne ordningen.

    

 3. Ordningen gjelder ikke for

  1. Foretak uten ansatte (med unntak av ENK)

  2. Selskap uten aktivitet

  3. Selskap under konkursbehandling

  4. Selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for tilskudd til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen.

    

 4. Hva kan dekkes

  1. Dekning av kommunale avgifter som ikke dekkes av den statlige ordningen

 5. Hva dekkes ikke

  1. Nedbetaling av gjeld, kommunale avgifter som var forfalt før 31.12.2019.

    

 6. Hva søknaden skal inneholde

  1. En kort beskrivelse av bedriften, forretningside og marked (hvem er du/dere, hva gjør du/dere for å tjene penger og hvem betaler for tjenestene/varene).

  2. Beskrivelse av omsetningsendring som følge av corona-situasjonen, hvilke tiltak som har vært innført for å avhjelpe situasjonen og hva bedriften planlegger å gjøre fremover.

  3. Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak som er omsøkt (bankforbindelse, sametinget, statens ordning, Innovasjon Norge osv.)

  4. Beskrivelse av bedriftens økonomi, dekningsbidrag og resultat (kopi av årsregnskap eller oversikt fra regnskapsfører) for, 2018 og 2019 (midlertidig hvis endelig regnskap ikke er klart). For enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.

  5. Oppstilling av faste utgifter for mars, april og mai etter eventuelt nedstyring av driften. Summene skal oppgis uten mva. om bedriften er mva-pliktig.

  6. Bekreftelse på at bedriften ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overskrider grensen på 200.000/100.000 (gjelder ikke landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen)

  7. Søknadsfrist til 1. mai 2020.

 

Vurdering:

Støttetiltak fra det øvrige offentlige virkemiddelapparatet

Det følgende er en gjennomgang av de viktigste ordningene for bedriftene i Kåfjord. Den avsluttes med et forslag til retningslinjer for en søkbar ordning for støtte til bedriftene som vedtatt av formannskapet.

 

Det er flere ordninger som støtter næringsliv i forbindelse med corona-situasjonen. Her følger en gjennomgang av de fleste ordningene. Listen er ikke uttømmende men tar med seg de viktigste tiltakene.

 

Staten

Staten har innført en rekke tiltak for å støtte næringsliv og ansatte i forbindelse med corona- utbruddet. Listen er oppdatert pr. 15.april 2020

 

 • Digitale årsmøter. Det er nå lov til å holde digitale årsmøter, noe som vil medføre at eiere og styrer slipper å reise noe sted og heller avholde møter over nettet.

 • Økt låneramme. Statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Ramme på 100 mrd. i første omgang. Dette medfører at flere bedrifter kan låne seg opp i denne perioden.

 • Lav sats for mva. reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.

 • Fristen for innbetaling av første mva.-termin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Dette gjelder ikke for primærnæringene. Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.

 • Dagpenger kombinert med sesongarbeid. Det innføres en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene på meldekortet. Dette for å gjøre det mer gunstig å kombinere dagpenger med sesongarbeid.

 • Utsatt forskuddsskatt. Utsettelse av betalingstermin for forskuddsskatt fra 15. mars til

  1. mai. Innbetalte penger kan man be om å få utbetalt.

 • Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april: Fristen utsettes til 1. september 2020

 • Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

 • Firmabil som er parkert hjemme under permittering fritas for skatt, med unntak av privat bruk som skattlegges som vanlig.

 • Pendlerstatus opprettholdes selv om en ikke reiser hjem så ofte som hver 3. uke

 • Selskapsunderskudd. Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps-underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

 • Skogplanting. Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner.

   

  NAV

 • Rett til dagpenger i påsken, mulighet for forskudd.

 • Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Trenger ikke avbrudd i dagpengene.

 • Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften. Sesongarbeidere som er her får bli her i 6md.

 • Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona- relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars.

 • Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra 4. sykedag når fraværet skyldes koronaviruset.

  • Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen.

  • Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 100 prosent fra første sykedag.

  • Har du tegnet forsikring for sykepenger med 80 prosent fra første dag, får du 80 % fra første dag.

   • Du kan ikke bruke egenmelding hvis du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt. Det kommer en annen ordning der du kan søke om støtte fra dag 17.

    

   Innovasjon Norge

 • Renta satt ned 1% på lavrisikolån (nominell rente fra 2,15 %) og 1,25% på risikolån (4,20% fra 15.04.2020 på løpende lån)

 • Enklere å få avdragsutsettelse

 • Større bidrag til finansiering, andel støtte økes

 • Lavere krav til sikkerhet

 • Større toleranse for forsinkelser i prosjekter

 • Øker tilskudd fra 50% til 75% på kommersialiseringsprosjekter

 • Øker maks. lånebeløp fra 1,5 til 2 mill. på nye oppstartlån – ingen økte krav til kausjon eller egenandel

 • Økt rentefritak fra 2 år til 2 år og 6 mnd. ved nye oppstartlån

 • Oppstartlån avdragsfrie i 4 år.

 • Raskere saksbehandling gjennom forenklet prosess.

   

  Statens kontantstøtteordning

 • Skal dekke deler av de faste utgiftene

 • Automatisk og rask saksbehandling

 • Statsstøttereglementet skal følges

 • Bedriftene ansvarlig for korrekt informasjon og bruk av midlene

 • Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:

  • Finansnæringen

  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

  • Olje- og gassutvinning

  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper

  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er

   innehavers hovedinntektskilde)

  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.

  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik:

   Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner ikke utbetales

 • Poster i næringsoppgaven som anses som uunngåelige faste kostnader:

  • 6300 Leie lokaler,

  • 6340 Lys, varme,

  • 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.,

  • 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.,

  • 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning o.l.),

  • 6995 Elektronisk kommunikasjon,

  • 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler,

  • 7490 Kontingenter,

  • 7500 Forsikringspremie, samt netto rentekostnader.

 • Ordningen gjelder for mars, april og mai

 • Ny nettside med all informasjon om ordningen her: https://kompensasjonsordning.no/

 

Avventer godkjenning av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. Publiseres tidligst 17.april i følge skatteetaten.

 

Se førøvrig https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ for andre ordninger.

 

 

Sametinget

 • 5,6 mill. ekstra til næringslivet

 • Til omstilling og dreining av markedsinnretning

 • Økning fra 3 mill. til 6 mill. til variert næringsliv

 • Økt støtte til Sapmi næringshage

 • Søkerebasert tilskudd til reiseliv, rammen økes fra 1 mill til 2 mill

 • Rammen for kreative næringer økes fra1 mill til 1,75 mill

   

  SIVA

 • 100% rabatt på støtte til målbedrifter formidlet gjennom næringshagene og inkubatorene – dette betyr i praksis gratis rådgivning til bedrifter og gryndere. For bedrifter i Kåfjord er Halti

  næringshage og Sapmi næringshage aktuelle støttespillere.

   

  Forskningsrådet

   

 • Starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.

 • Vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger).

 • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.

 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

 • Les mer om dette på Forskningsrådet sine sider her.

   

  Nord-Troms- og Finnmarksordningen

  Det er lovet 250 mill. til denne tilskuddet, men forordningen er ikke klar og innretningen er ikke bestemt.

   

  Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Tilskudd til bedriftsintern opplæring. Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Bedriftene kan søke om inntil 200.000 kr til opplæring, utvikling, kompetanseheving der formålet er å opprettholde og styrke bedriftene istedenfor å gå til oppsigelse.

 • Tilskuddet kan gis til ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb.