*Rødmerkede tilskuddsordninger er kommunale.

 

HELE ÅRET

Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom: Alle idrettslag som er tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette allidrett eller har allidrettstilbud allerede kan søke om midler. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/

 

JANUAR

15. januar, SPILLEMIDLER: Kommunen skal oversende alle innkomne søknader, samt en redegjørelse for kommunens prioriteringer til fylkeskommunen. For sent innkomne søknader skal avvises.

 

FEBRUAR

1.februar, TILSKUDD TIL FRILUFTSLIV: Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger, kompass og et begrenset antall enkle telt mv. Kostnadskrevende utstyr kan det ikke gis tilskudd til. Det kan heller ikke gis tilskudd til utstyrssentraler/utstyrsbanker eller til lag og foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager. Les mer her: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7

15.februar, STIFTELSEN DAM: Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i juli er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/

20.februar, Skattefradrag for gaver: Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc. kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

 

MARS

1.mars, Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg: Frem til første mars kan det hvert år søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/mva-kompensasjon/

1.mars, SAMFUNNSLØFTET: Søk støtte til tiltak innenfor kategoriene Arena, Innovasjon, Ungdom, Lokalsamfunn og temaløftet. Les mer her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html

4. mars (kan variere), SPILLEMIDLER TIL UTSTYR: Idrettslag, særkretser/ regioner og særforbund tilknyttet NIF, kan søke om tilskudd til kjøpt utstyr innenfor kategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Utstyret skal være kjøpt året før og tilskuddssatsen er satt til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

 

APRIL

15. april, SPILLEMIDLER: Fylkeskommunen skal oversende oversikt over innkomne søknader og totale søknadsbeløp til departementet.

 

MAI

1. mai, KULTURMIDLER: ordinær søknadsfrist kommunale kulturmidler. Søk om støtte til aktivitet, reparasjon/ vedlikehold, nytt tiltak og ny-oppstartede foreninger, drift av anlegg og særskilte formål. Les mer om ordningen her: https://www.kafjord.kommune.no/kulturmidler.526865.no.html            

Primo mai, SPILLEMIDLER: Departementet meddeler og utbetaler til fylkeskommunene de fastsatte rammebeløp for fordeling på søknader.

 

JUNI

1.juni, SAMFUNNSLØFTET: Søk støtte til tiltak innenfor kategoriene Arena, Innovasjon, Ungdom, Lokalsamfunn og temaløftet. Les mer her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html

 

JULI

15. juli, SPILLEMIDLER: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet

 

AUGUST

15.august, STIFTELSEN DAM: Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i juli er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/

15.august, MOMSKOMPENSASJON FOR VARE- OG TJENESTER: Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnadene som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Ler mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/her-er-stotte--og-tilskuddsordningene-for-idrettslag-2020/

15.august-15.november, LOKALE AKTIVITETSMIDLER: Fordeling av LAM-midler. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF. Idrettsrådene må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

 

SEPTEMBER

1.september, SAMFUNNSLØFTET: Søk støtte til tiltak innenfor kategoriene Arena, Innovasjon, Ungdom, Lokalsamfunn og temaløftet. Les mer her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html

 

OKTOBER

15. oktober, SPILLEMIDLER: Frist for innsending til kommunen. Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må søker: 1) Opprette kontakt med kommunen og 2) sørge for at kommunen registrerer anlegget i Anleggsregisteret. Søknadsskjemaet er elektronisk og finnes her:  https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/ . Les mer om ordningen her: https://www.kafjord.kommune.no/om-spillemidler-2020-soeknadsfristen-naermer-seg.6247604-422935.html  

Slutten av oktober/ begynnelsen av november, UTLYSNING KULTUR- ELLER FRIVILLIGHETSPRIS (annen hvert år): Kultur- og frivillighetsprisen deles ut annen hvert år. Bli med å nominer dine kandidater.

Slutten av oktober/ begynnelsen av november, RUSFOREBYGGENDE MIDLER: Kommunal tilskuddsordning for rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12-19 år. Deles ut av Kåfjord ungdomsråd. Hovedsøker skal være frivillig lag eller forening. Les mer her: https://www.kafjord.kommune.no/kaafjord-ungdomsraad-lyser-ut-rusforebyggende-midler-til-lag-og-foreninger.6341606-433761.html

 

NOVEMBER

15. november, SPILLEMIDLER: Frist for innsending til departementet dersom man skal ha med søknad om godkjenning av status som interkommunalt anlegg, søknad om vurdering av maksimalt søknadsbeløp for enkelte anleggstyper jf. pkt. 2.6, søknad om dispensasjon fra vilkår eller kriterier der dispensasjonsadgang er spesifisert..

15.november, IDRETTSSTIPEND: Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett. Idrettsstipendet deles ut én gang per år til enkeltutøvere og lag. Kandidaten må være i alderen 16-25 år i konkurranseåret innen den aktuelle idretten, og være medlem av et idrettslag/skytterlag i Troms og Finnmark idrettskrets eller skyttersamlag i Troms/Finnmark. Utøveren kan bare motta stipendet én gang. Les mer her: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/idrettsstipend/

 

DESEMBER

1.desember, SAMFUNNSLØFTET: Søk støtte til tiltak innenfor kategoriene Arena, Innovasjon, Ungdom, Lokalsamfunn og temaløftet. Les mer her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar/sok-om-stotte.html