Folkevalgte og ansatte i Kåfjord kommune arbeider daglig for å møte innbyggernes forventninger om å levere gode velferdstjenester og for å legge til rette for utvikling av lokalsamfunnet på best mulig måte. Dette arbeidet utfordres av strammere økonomiske rammebetingelser i planperioden, for 2019 er realveksten i fire inntekter for Kåfjord kommune negativ med 1 %. Regjering og Storting legger sterke føringer for kommunenes inntekter. Dette sammen med sammen med negativ folketalls-/demografiutvikling samt betydelig gjeldsvekst stiller Kåfjord kommune overfor et tydelig endrings- og effektiviseringsbehov. De årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan skal gi anledning til å foreta nødvendige prioriteringer og utvikle-/iverksette endringsbehov.

Les økonomiplanen her