Forslaget til lokal forskrift for kommunene i Lyngenfjord brann og redning sitt tjenesteområde innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.

Formålet med høringen er å opplyse saken, forberede berørte på hva som kan bli vedtatt, gi berørte mulighet til å påvirke saksutfallet og bidra til å samordne regelverk og andre offentlige tiltak. Etter endt høring skal forskriften behandles i hver kommunenes folkevalgte organ.

DSB har skrevet brev til kommuner og brannvesen (ref. DSB: 2021/8810 KRAN) der de påpeker at det er ulikheter mellom kommuner med tanke på om det er vedtatt gebyrforskrift eller ikke. Samtidig har de gitt føringer for landets brannvesener til å samordne praksisen for korrekt hjemmel til å kreve inn gebyrer. Det vurderes at som følge av ordlyden i Brann og eksplosjonsvernloven §28, annet ledd: «Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg,» medfører behov for en likelydende forskrift i LBR sine tjeneste-kommuner. Som en harmonisering til andre gebyrområder i kommunene, fremmes forskriften for høring i samarbeids-kommunene.

Forvaltning av forskriften er delegert til Storfjord kommune som vertskommune for samarbeidet mellom kommunene. Kommunestyrene i samarbeids-kommunene er riktig vedtaksmyndighet med bakgrunn i lovteksten i Brann og eksplosjonsvernloven §28, annet ledd. Det forutsettes likelydende vedtak i de tre samarbeids-kommunene for ikrafttreden av forskriften.

Lenke: Forskrift om feiing og tilsyn