Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
16. mai:

Kokeanbefaling på vann fra Olderdalen vannverk

På grunn av feil med inntaket i Olderdalen anbefales det å koke vannet. Det er ikke påvist noe feil ... Les mer
Illustrasjon kystosneplan kart

Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Interkommunal kystsoneplan

Informasjon

Publisert 01. mars 2019
Oppdatert 08. september 2021

Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommune har utarbeidet en felles kystsoneplan for Lyngenfjorden.
Erkjennelsen av at fjordsystemet er en ressurs som befolkningen i fellesskap skal forvalte, gir innsikt i at inngrep vil kunne ha konsekvenser også for nabokommunene.
Dette gjelder særlig lokalisering av nye akvakulturområder. Lyngen og Gaivouna/Kåfjord kommune har tidligere utarbeidet kystsoneplaner for sine områder. Disse er imidlertid av gammel dato og det er behov for å rullere planene.
Kystsoneplanen vil sikre forutsigbarhet og skaper rom for utvikling med hensyn på regionens særegne kultur og historie. Planens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal, hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser

Stort sett har ulike bruksinteresser levd side om side uten store konflikter. De senere år har bevisstheten omkring sjø- og kystarealene blitt større i den offentlige forvaltning. Med utviklingen av oppdrettsnæringen har det oppstått nye utfordringer og muligheter som har økt kommunens behov for et balansert styringsredskap for forvaltning i sjø.


Planlegging og forvaltning i sjøen har vært forskjellig fra landarealene. Fraværet av privat eiendomsrett har gjort sjøen til et flerbruksområde styrt av statlige sektormyndigheter og sektorlovverk. Ny Plan og Bygningslov (PBL) har gitt kommunene større rett til å planlegge egne sjøarealer.

Kystsoneplanen har følgende målsetting:

  • Være sentralt beslutningsgrunnlag i saker som berører kommunenes kyst og sjøområder med sikte på bærekraftig bruk av ressurser og arealer.
  • På en balansert måte sikre særlig viktige arealer til oppdrett, fiske, naturvern, kulturminnevern, reiseliv og friluftsliv, samt ferdsel.
  • Være fleksibel i forhold til framtidige behov.
  • Legge til rette for raskere saksbehandling og delegasjon.

Last ned planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse her (pdf)

Bestemmelser

 

Saksfremlegg

Utredning akvakultur

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult uttalelse


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Illustrasjon kystosneplan kart

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk