Sakens bakgrunn
NVE fikk henvendelse fra Kåfjord kommune 1.12.2022 om flomhendelse 28.6.2022.
Følgende avsnitt er gjengitt fra brevet:
«Kåfjord kommune ønsker å be NVEs Tilsyns- og beredskapsavdeling om å undersøke saken for å få avklart hva som må gjennomføres av nødvendige tiltak på kort og lang sikt, for å unngå tilsvarende situasjon i fremtiden.
Kåfjord kommune reiser også spørsmål ved om det kan foreligge mulig brudd på manøvreringsreglementet for regulering av Kåfjordelva/Guolasjohka (fastsatt ved kgl. resolusjon 14. juni 1968), og ber tilsynsmyndigheten om å undersøke dette.»
 
NVEs konklusjon
Betingelser for tillatelse til å foreta regulering og overføring i Guolasjåkka i Kåfjord kommune ble fastsatt ved ved kgl. resolusjon 14. juni 1968.
Post 2 i manøvreringsreglementet har følgende ordlyd:
Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes flomvassføring ikke økes. For øvrig kan vasslippingen foregå etter Guolasjåkka kraftverks behov.
NVE kan ikke se at TKP har handlet i strid med gjeldende manøvreringsreglement for Guolas kraftverk.
Vi ønsker likevel å peke på flere kritikkverdige forhold i TKP sin håndtering av flommen som vi forventer innlemmet i styrende dokumenter ved fremtidige hendelser:
- TKP mangler skriftlige varslingsrutiner til relevante myndigheter:
o Kåfjord kommune burde vært varslet.
o Regulanter skal varsle flomvarslingen i NVE ved skadeflom for oppfølging av prognoser fra aktuelt nivå.
o NVEs Damtilsyn skal varsles ved slike situasjoner.
- TKP burde hatt oversikt over konsekvensene av å åpne luken for å kunne gi et tilstrekkelig varsel til Kåfjord kommune.
- Flomtapping burde startet tidligere for å optimalisere flomdempingen.