Praksis

Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foreldrene tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv korte fravær kunne gi eleven et betydelig merarbeid i etterkant. Foresatte og elever ved skolene kan ikke påregne å få ta igjen prøver, tentamener eller obligatoriske oppgaver i etterkant av selvvalgte elevpermisjoner.

Illustrasjon skolebarn leker og konkurrerer sammenEtter loven har barn og unge i Norge ”plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring”. Ved permisjoner og fravær som eleven eller foreldra sjølv er skyld i”,fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i perioden.

Elevens opplæringsplikt gjelder imidlertid uavkortet. Det er kommunens ansvar ved rektor på den enkelte skole å føre tilsyn med at skoleplikten blir gjennomført. Eleven har ikke en lovfestet rett til permisjon. Tvert imot sier loven at rektor før permisjon innvilges, skal vurdere om det er forsvarlig å la eleven være borte fra skolen jfr. Opplæringslovens § 2-11. I forsvarlighetsvurderingen ligger blant annet momenter om hvorvidt eleven har hatt mye fravær/fri tidligere, om eleven trenger kontinuitet i sin opplæringssituasjon, om eleven mottar nødvendig spesialundervisning som foresatte selv har søkt om, om eleven har viktige prøver eller eksamener i perioden, lengden på fraværet og eventuelt om perioden for fraværet er ekstra ugunstig for eleven å være borte fra undervisningen 8f.eks. ved skolestart). Rektor foretar denne vurderingen i hvert enkelt tilfelle sammen med den aktuelle kontaktlærerog undervisningsinspektør på avdelingen.Skolefri kan innvilges for enkelttimer, en enkelt dag eller for lengre permisjoner inntil ti (10) skoledager per år om skolens anser dette faglig forsvarlig. Søknader sendes inn via denne nettsiden, eller lastes ned, fylles ut og sendes til skolen.

Følgende praksis vil gjelde for elevpermisjoner ved Manndalen skole og Olderdalen skole:

 • Søknad om fri for inntil tre dager leveres kontaktlærer, senest en uke før fri. Søknader utover tre dager sendes rektor.
 • Elevene skal være til stede ved semesteravsluttende vurderinger som tentamener og eksamener. I tillegg skal elevene være tilstede ved nasjonale prøver. Skolen vil ikke innvilge søknader som medfører at elever uteblir fra slike viktige hendelser.
 • Søknader som medfører fravær utover en skoledag skal være skolen ihende minimum 14 dager før permisjonstart.
 • Rektor har etter Opplæringsloven ikke anledning til å innvilge permisjon ut over ti skoledager i løpet av året. Om disse 10 dagene overskrides vil foresatte måtte skrive eleven ut av skolen og tar dermed i sin helhet over opplæringsansvaret for egne barn i fraværsperioden.
 • Ved lengre fravær henstilles foresatte til å følge klassens plan for perioden. Aktuelle lærebøker får foresatte ved å kontakte elevens kontaktlærer.
 • Søk i god tid før du bestiller sydenturer, weekendturer, skiferier eller andreturer. Skolen har ikke ansvar i forhold til avbestillinger og mer kostnader knyttet til at foresatte bestiller turer før permisjon er innvilget.
 • Elevens fravær vil bli dokumentert og arkivert fra skolestart i 1. klasse og ut grunnskoletiden.Sykdomsfravær meldes skolen samme dag fra kl.07.30-08.00:
  Manndalen skole, tel: 777 19400
  Olderdalen skole, tel: 777 19270