Anskaffelsesreglement - 2014-2018 - Del 1

Anskaffelsesreglement - 2014-2018 - Del 2

Anskaffelsesrutiner av 2010

Virkeområde

Disse retningslinjer gjelder alle Kommunenes enheter. Retningslinjene gjelder varekontrakter, tjenestekontrakter (herunder også konsulenttjenester), samt anskaffelser innen bygg og anlegg. Alle som er involvert i innkjøp til kommunen plikter å sette seg inn i og følge retningslinjene. 

Formålet med retningslinjene er å fastsette Kommunens innkjøpspolitikk slik at kommunen har en felles opptreden overfor leverandører, og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken enhet det er som foretar anskaffelsen. Retningslinjene skal også sikre at kommunen gjennom felles rammeavtaler/ samkjøp drar nytte av de gunstige betingelser store kjøp/avtaler gir. Videre skal retningslinjene sikre at det er en reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen og at prinsippet om konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører. I tillegg skal retningslinjene sikre at innkjøp foretas etter gjeldene lover og forskrifter. Retningslinjene skal så langt som mulig sikre at kommunes innkjøp ivaretar miljøet på en bærekraftig måte.