Kåfjord kommune er med på en felles Nord-Troms satsning på velferdsteknologi. Vi samarbeider om innføring av velferdsteknologi i tråd med nasjonale føringer.

Velferdsteknologi er en felles betegnelse på løsninger som kan bidra til økt:

Trygghet  -  Mestring  -  Aktivitet  -  Frihet

Vi ønsker å legge til rette for at våre innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og kunne ha et aktivt og selvstendig liv. Med teknologi skal det å bo hjemme oppleves trygt, og det skal bli enklere å mestre egen hverdag. Løsningene kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. Teknologi skal ikke være en erstatning, men et supplement til de hyggelige besøkene.

Det skal gjøres en individuell kartlegging om hva som er viktig for deg før man tar i bruk velferdsteknologi. Informasjon, brukermedvirkning og ivaretakelse av personvern skal bidra til en verdig tjeneste.