Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levenede lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal dermed legges til rette for variert og lønnsomt næringsliv. Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings- og utviklingsfond å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næringer, og at fondene skal bidra ti en positiv utvikling innen miljø og klima, og bærekraftig drift av virksomhet.
 
Ta kontakt med oss og les prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsgfond før du sender inn en søknad.
 
Det er søker som skal skrive søknaden. Søknader som vil gi utbetalinger på under kr 5.000,- behandles ikke.
 
 
 
Merk: Alle søknader sendes inn via denne portalen: regionalforvaltning.no
 
 
Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål.