Mål

Veiviseren skal bidra til å effektivisere hverdagen for den enkelte, fordi alt er samlet på ett sted og tilgjengelig der du er, når du trenger det. Gjennom gode verktøy og eksempler fra andre kan du gjenbruke det andre alt har utviklet.

Veiviseren bygger opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte og styrke muligheten for å mestre boforholdet.
 

Ansvarlige
Seks direktorat utvikler innholdet i Veiviseren sammen med kommunene, samarbeidspartnere, fylkesmennene og brukerorganisasjoner. De ansvarlige direktoratene er: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet.