Hjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 første ledd, og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Saksgang

Du kan søke om hjemmesykepleie på skjema for pleie og omsorgstjenester. Søknadsskjema finner du her. Du kan også få søknadsskjema ved å henvende deg til koordinerende enhet på tlf 77719300 eller Kommunalsjef helse: Linn Sylvi Steinnes tlf  77719302. Du kan også få hjelp til utfylling, om du ønsker det.

Klage

Vedtaket kan påklages. Klagen bør begrunnes og utformes skriftlig og sendes til post@kafjord.kommune.no, eller til Kåfjord kommune, Pleie og omsorg, adr: Pb 74, 9148 Olderdalen . Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Dersom du ikke får medhold i klagen, blir saken oversendt Statsforvalteren for endelig behandling, jf. Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.